בידיים שלהם
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 
בידיים שלהם

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 2.10.2011

ביום שלישי: מועצת התנועה מתכנסת להכריע בסוגיית הפנסיה בקיבוץ

 

ביום שלישי (11/10) תתכנס מועצת התנועה הקיבוצית לדון ולהכריע בסוגיית הפנסיה בקיבוץ המתחדש. בכך מגיעה לקו הגמר מערכה ארוכה ורגשית בנושא שהוא מהחמים ביותר בסדר יומו של כל קיבוץ.

 

הצעת ההחלטה מגיעה לאחר הצגת חוות דעת של משרד רואי חשבון ברית פיקוח, בהזמנת רשם האגודות השיתופיות, בעקבותיה שונתה הצעת התנועה - מהובלת מהלך שינוי סכום הפנסיה המחייבת בתקנת הערבות ההדדית, להמלצה לקיבוצים להעלות את סכום הקצבה לגמלאים, בכפוף ליכולת הקיבוץ, לצד איתור מקורות כספיים להגדלת הקצבה. הסיבה לשינוי הצעת התנועה הם ממצאי בדיקת ברית פיקוח, שהצביעו על כך ששליש מהקיבוצים המתחדשים לא יוכלו לעמוד בהצעת המקורית שביקשה התנועה להביא לאישור מועצת התנועה - העלאת שיעור פנסיית הבסיס ל-40% מהשכר הממוצע במשק. "בנסיבות אלו", מוסבר השינוי באיגרת שנשלחה לצירי המועצה, "בכוונת התנועה ללוות את הקיבוצים ואת הגורמים הרלוונטיים, על מנת לראות כיצד ניתן לעמוד בהקדם האפשרי בתשלומי פנסיה גבוהים יותר לחבריהם ורק לאחר מכן לפעול להגדלת הפנסיה בתקנות הערבות ההדדית. תוצאות הטיפול בנושא זה יובאו לדווח ולדיון במזכירות התנועה אחת לשנה לפחות".

 

תלוי התכנות כלכלית

 

הצעת התנועה למועצה נפתחת באמירה ערכית, "התנועה הקיבוצית רואה בקיום הערבות ההדדית והבטחת פנסיה הוגנת לחבריה מחויבות מוסרית ואבן יסוד להיותנו חברה סולידארית". מהערכים להסבר: "פעולה בתחום הפנסיה תתבצע, במקביל, בשני רבדים: רובד פנסיה 'בסיסית' - שיפור פנסיית המינימום הקיימת היום. רובד "פנסיה הוגנת" - הגדרת "פנסיה הוגנת" לחבר/ה בקיבוץ. מההסבר עוברים לתכל'ס: בנושא 'פנסיית הבסיס' ממליצה התנועה על "העלאת שיעורה מ-35% ל-40% מהשכר הממוצע במשק, לפי חוק הביטוח הלאומי, באופן הדרגתי ותוך פרק זמן סביר. המלצה נוספת היא על תוספת של 25% לפנסיונר יחיד, החי בגפו ושאינו זכאי לפנסיית שארים, בנוסף לקצבת השארים מהביטוח הלאומי. כאשר יבשילו התנאים לכך, עיגון המלצות אלו של הפנסיה המוגדלת בתקנות הערבות ההדדית".

 

ברובד השני - 'פנסיה הוגנת', נכתב כי "התנועה פונה לקיבוצים היכולים כלכלית לעמוד בכך לפעול להסדרת קצבה פנסיונית הוגנת לחבריהם לפי הכללים המנחים הבאים: פנסיית מטרה בשיעור של לפחות 50% מן השכר הממוצע במשק (לפי סעיף 1 בחוק הביטוח הלאומי) ותוספת של 25% לפנסיונר יחיד כנ"ל. ההפרש בין "פנסיית הבסיס" לבין "הפנסיה ההוגנת" ישולם לפנסיונר על פי יכולתו של הקיבוץ, ובהתחשב גם בנתוני הוותק של החבר, הכללים החלים בתקנות הערבות ההדדית לגבי חבר בגיל העבודה לעניין רשת הביטחון (לא כולל עצם חובת העבודה), ומודל שיוך הנכסים ו"פירות" הנכסים הנהוג בקיבוץ.

 

קצבה נקיה ממס

 

בנושא מיסוי הפנסיה ופעולות שעל הקיבוץ לנקוט, ממליצה התנועה לקיבוצים שלא להטיל מס פנימי על קצבאות הביטוח הלאומי וקצבאות אחרות על פי דין. כמו כן, מומלץ לא להטיל מס הוא מומלץ על פנסיית הבסיס (לרבות התוספת ליחיד) לא יוטל מס פנימי בשיעור העולה על 20%. על הכנסות הפנסיונר העולות על פנסיית הבסיס יוטל מס פנימי עפ"י החלטות הקיבוץ. הקיבוץ יעגן בתקנונו את החלטותיו הנוגעות לזכויות הפנסיה. חברי הקיבוץ בגיל העבודה יחויבו בהפקדה לצבירה פנסיונית בהתאם להחלטות הקיבוץ, תוך הימנעות מפדיון כספים אלו למטרות אחרות.

 

סעיף נוסף בהצעת ההחלטה מתייחס לחילוקי דעות בסוגיות הפנסיה. בנושא זה ממליצה התנועה כי "חילוקי דעות בין פנסיונרים ובין קיבוצם בעניין תשלום הפנסיה על פי החלטה זו יובאו לפי דרישת פנסיונרים באותו קיבוץ לבירור תנועתי או לבירור בפני מוסד אחר אשר עליו יוסכם בין הצדדים".

 

לסדר היום של המועצה - לחצו כאן

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים