יישור קו
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

יישור קו

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 16.5.2011

בתום דיון בהשתתפות דוברים רבים אישרה מועצת התנועה ללא מתנגדים את עמדת צוות הקרקעות התנועתי ל"וועדת רוטקופף" כעמדה הרשמית של התנועה הקיבוצית.

 

אבל ראשית, תזכורת: הוועדה הוקמה על ידי הממשלה לבחון ולהמליץ על מדיניות חדשה על "מדיניות קרקעית לניהול קרקע חקלאית הנכללת בגדר מקרקעי ישראל". הדיון ביום חמישי שעבר התקיים לאור מסמך נפרד שהגיש "המטה השיתופי בתנועות הקיבוציות". בתנועה הופתעו ממהלך המטה השיתופי, בייחוד לאור הקואליציה הרחבה שכולל הצוות התנועתי, ובתוכה אמרי רון, כנציג המטה השיתופי, ולאור עמדת הצוות המדגישה את מרכזיותה של האגודה כחוכרת הקרקע החקלאית ושטח המחנה, על פני הבעלות הפרטית.

 

העקרונות שפורטו בעמדת התנועה לוועדה מתייחסים למכלול הסוגיות הקשורות לקיבוצים, ביניהם שמירת בעלות הלאום בקרקע, מעמד האגודה כחוכר הראשי בקרקע, גם במצב של הסדרי חכירה משנית, לגביה צוין ששיתופי פעולה או החכרות משנה לגופים חיצוניים אחרים, יעשו בכפוף לחוק ההתיישבות אותו נדרש להתאימו לתקופתנו. מהמדינה נדרשת הגמשה בכללי-מתן 'היתר-חריג' כדי לאפשר נגישות לקרקע והסרת מגבלות מנהליות להסדרים בין האגודות, ושלילת החכרה חופשית לכל המרבה במחיר.

 

עקרון נוסף שהודגש הוא שמירת משטר הנחלות במתכונתו הנוכחית כעוגן וכנקודת מוצא לכל הסדר, שמירת העיקרון הקובע את דמי החכירה השנתיים כאחוז מסוים מההכנסה הפנויה על בסיס של 'חקלאות בעל' תוך שילוב מרכיב הנחות במחיר לישובים בקווי העימות ובאזורי עדיפות לאומית. עקרונות נוספים שהודגשו מתייחסים לסוגיות קרקע עודפת, יישובים בתת-אכלוס, דרישה להתאמת מספר בתי-אב לתקן נחלות בקיבוצים גדולים, עיגון פורמאלי של מעמד וזכויות המתיישבים בקרקע, וקביעת אפשרות לשימושים מגוונים התואמים את צרכי הכפר והחקלאות, על בסיס חוזה חכירה ל-196 שנים, שמעניק זכות של 'מעין-בעלות' בין המדינה לאגודה השיתופית החקלאית, בתנאים הוגנים שמעניקים רציפות, יציבות כלכלית והנעה לפיתוח. עקרון נוסף הוא דרישה להשוואת התנאים הכספיים בהתיישבות לאלה שבעיר בגין הרפורמה במקרקעין, ושמירה על 'זכות הייזום'.

 

הצעת התנועה הקיבוצית לוועדת רוטקופף 15/05/2011

מצגת עדכנית למועצת התנועה-12/05/2011

מצגת עדכנית למועצת התנועה-12/05/2011 - כקובץ פי.די.אף

  

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים