מיישרים קו
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

מיישרים קו

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 12.4.2011

 

מזכירות התנועה אישרה בישיבתה בראשית השבוע נוהל חדש - גיוס תרומות בכסף או בשווה כסף לפעילויות

 

המסמך גובש במחלקה המשפטית בשיתוף עמיקם אסם. הנוהל קובע כי יוקם "צוות תרומות" לטיפול בתרומות, חברים בו מזכיר התנועה, מנכ"ל וגזבר התנועה. החלטה על גיוס תרומות או כספים עבור התנועה או בשם התנועה, למטרה כלשהי, תתקבל רק באישור צוות התרומות ולפי הנחיותיו. שימוש בשם התנועה לעניין תרומות, לרבות פרסום שמות התורמים, מתן תודות, קרדיטים וכיוצ"ב, ייעשו אך ורק באישור מפורש של התורם וצוות התרומות. כל קבלת תרומה תלווה במסמכים של התורם לרבות: שם הגוף או האדם התורם, יעוד התרומה וסכום התרומה. עוד נקבע כי השימוש בתרומות יהיה בהתאם להסכמות שנערכו עם התורמים. תרומות לא מיועדות שתגענה לתנועה תשמשנה לפעילויות התנועה לפי הנחיות המזכירות.

 

סעיף נוסף מתייחס לפעילות, עבורה תגיע תרומה, וזו מחויבת להתנהל על פי נהלי התנועה ונהלי גזברות התנועה. התנועה תשלם עבור פעילויות שונות רק על פי נהליה. גיוס כספים בעזרת צד ג' יעשה רק על בסיס הסכם התקשרות בכתב שיערך על ידי המחלקה המשפטית של התנועה.

 

השימוש בשם התנועה לעניין גיוס תרומות, הוצאת מסמכים לענין זה, לרבות מסכים חשבונאים, טופס לאישור סעיף 46 וכיוצ"ב, יעשו רק בכפוף לאישור מפורש של צוות תרומות ודרך הנהלת החשבונות של התנועה, צוות התרומות רשאי לסרב לקבל תרומות מגוף זה או אחר לפי שיקול דעת רוב חבריו.

 

עוד נקבע בנוהל שמבקר התנועה יכין דו"ח שנתי למזכירות בנושא גיוס תרומות, גיוס או קבלת תרומות או כספים במעורבות של מי מעובדי התנועה, שלא בדרך המפורטת לעיל, תהווה הפרה חמורה של נהלי התנועה על כל הנובע מכך.

  

 

לנספח 'נוהל גיוס תרומות' - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים