2011: הקצבה המחייבת לגמלאי בקיבוץ - 2,867 ₪
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 
2011: הקצבה המחייבת לגמלאי בקיבוץ - 2,867 ₪
אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 31.1.2011
עו"ד אמיר גנז
בשורה לגמלאים בקיבוצים: המחלקה המשפטית במטה התנועה מעדכנת - הגמלה הפנסיונית המינימלית לגמלאי בקיבוץ בשנת 2011 היא 2,867 ₪ - גבוהה ב-106 ₪ בהשוואה לזו ששולמה לגמלאים ב-2010. הסכום יהיה זהה לכל אורך השנה, ועד עדכון השכר הממוצע במשק בראשית שנת 2012 לפיו מחושב גובה הקצבה.


על פי תקנות ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש מעודכנת הקבצה בהתאם לשינוי בשכר הממוצע במשק, אשר נקבע מאז ראשית ינואר כ-8,190 ש"ח, והוא משולם לשכיר על פי הביטוח הלאומי (לפי סעיף 1 בחוק). "סכום הגמלה הפנסיונית" אותה מחויב קיבוץ להקציב לחבר גמלאי משולמת בהתאם לסעיף 1 בתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש) תשס"ו-2005 וגובהה - 35% מהשכר הממוצע במשק, כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995.


סקר שעשו רכזי אזור - מלווי קיבוצים מטעם התנועה בשנה שעברה הראה ש-96% מהקיבוצים המתחדשים עמדו בתשלום 2,761 ₪ - גובה הקצבה ב-2010.

  
עדכון נוסף - "הסכום הבסיסי" לצורך חישוב דמי עזיבה וקצבה לעוזב הוא 3,849 ש"ח. סכום זה מחושב לפי 47% מהשכר הממוצע במשק, והוא נקבע לפי תקנות האגודות השיתופיות התשס"ט 2009.


עדכון 'השכר החודשי הממוצע' לפי המל"ל ל-2011
פנסיית המינימום לגמלאי הקיבוצים ב-2011: 2,867 שקל; תוספת של 3.8% / עמירם כהן, דהמרקר, 3.2
פנסיה בקיבוץ: הגמלה המינימלית תתעדכן / אליצפן רוזנברג, ynet, 9/2
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים