החלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל 2881 - השכרת דירות בקיבוצים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

‏25 בינואר 2011

לכבוד

מזכירות/הנהלת קהילה

שלום רב,

 

החלטת הנהלת המינהל 2881 - השכרת דירות בקיבוצים

 

בתאריך 18/01/2011 קבלה הנהלת מינהל מקרקעי ישראל את ההחלטה שבנדון.

 

החלטה זו, ככל שתאושר במועצת מקרקעי ישראל בנוסחה הנוכחי, מהווה ביטוי להסכמות שהתקבלו בין התנועה הקיבוצית לבין מינהל מקרקעי ישראל.

 

החלטה זו היא ברת-תוקף החל מתאריך 18/01/2011 ומינהל מקרקעי ישראל אמור לפעול על פיה באופן מידי, קרי: הפסקת הקפאת הבנייה החדשה בקיבוצים על-פי התנאים שיפורטו להלן.

 

להלן תיאור קצר של נוסח ההחלטה.

 

א.      רקע
נקודת המוצא של מינהל מקרקעי ישראל הנה שלקיבוצים אסור להשכיר דירות, ושהסכמת המינהל להשכרת דירות, אם תינתן, אמורה להיות כרוכה בתשלום למינהל של מלוא ערך הקרקע. בנוסף לכך, החליט המינהל שעד להסדרת הנושא הוא אינו חותם על בקשות להיתרי בניה בקיבוצים. נקודת המוצא של הקיבוצים הנה שהשכרת הדירות הנה מותרת, ובכל מקרה אינה כרוכה בהסכמת המינהל או בתשלום למינהל. כמו כן, עמדת הקיבוצים הנה כי בכל מקרה המינהל אינו יכול להתנות מתן היתרי בניה למגורים בקיבוץ בשום תנאי שאינו תכנוני.
כך או כך, כדי להסיר את השיתוק שנכפה על הקיבוצים עקב מחלוקת זו התקיימו משאים ומתנים עם המינהל וכן עם גורמים ממשלתיים נוספים ולבסוף נמצא הסדר אשר הובא להחלטת הנהלת המינהל. הסדר זה תקף עד לסיום עבודתה של "ועדת רוטקופף" שהוקמה ע"י הממשלה בישיבתה בדגניה, ומטרתה לבחון את המדיניות לגבי קרקע חקלאית. הסדר זה קובע כי מדובר בהסכמה הדדית לתקופת ביניים, כאמור לעיל, כאשר כל צד שומר על זכויותיו ועל טענותיו.


ב.      מטרת ההחלטה

1.      הסדר לתקופת ביניים של השכרת דירות בקיבוצים;

2.      חידוש מיידי של חתימת המינהל על בקשות להיתרי בניה למגורים בקיבוצים.

ג.      תוקף ההחלטה
תוקף ההחלטה יחול עד לאישור סופי של המלצות הועדה שהקימה הממשלה לעניין בחינת המדיניות לגבי קרקע חקלאית ("ועדת רוטקופף").

ד.      חידוש חתימת מינהל על בקשות להיתרי בניה

1.     המינהל יחתום על היתרי בניה להרחבת דירות מגורים ושיפוץ דירות מגורים בקיבוץ, ללא התניה.

2.     המינהל יחתום גם על היתרי בניה למגורים (בתים חדשים) ובלבד ש:

2.1  הבניה מיועדת לחברי קיבוץ או למי שמיועד להיות חבר קיבוץ;

2.2  הקיבוץ הודיע על הצטרפותו להסדר המפורט להלן או הצהיר שאינו משכיר דירות;

2.3  חתימת המינהל על ההיתרים תינתן תוך 14 ימים מיום שהתבקש לעשות זאת.

3.      חתימת המינהל תינתן ללא התניה נוספת.

ה.      מספר הדירות שניתן להשכיר בקיבוץ

1.      מספר יחידות הדיור אותן יהיה רשאי הקיבוץ להשכיר הנו:

1.1  50% ממספר יחידות הדיור הקיימות בקיבוץ, בקיבוצים שהם באזור עדיפות;

1.2  25% ממספר יחידות הדיור הקיימות בקיבוץ, בקיבוצים שאינם באזור עדיפות;

2.      לעניין מגבלה כמותית זו לא יובאו בחשבון:

2.1  יחידות ל"דיור זמני" (דירות קטנות מ-55 מ"ר) כהגדרה במסמך הנחיות לתכנון הקיבוץ.

2.2  דירות המושכרות למועמדים לקליטה בקיבוץ, לחברי אולפן, לבעלי מקצוע נדרשים העובדים בקיבוץ, לבני קיבוץ ולבני זוגם של חברי קיבוץ.

2.3  המגבלה הכמותית לא תחול על קיבוצי קו עימות ועל חוזי שכירות עם שוכרים שנחתמו לפני מועד ההסדר בשנת 2011.

3        באזורים ללא עדיפות לאומית יושכרו "הדירות הגדולות" בהתאם לסע' 2.2 שלעיל וכן גם לזוגות צעירים שהם מחוסרי דיור (בהתאם להגדרה הקיימת של משרד הבינוי והשיכון), לפי החלטת מוסדות הקיבוץ.

 

תשלום למינהל בגין השכרת דירות

א.      מתוך הסכום השנתי אותו גובה הקיבוץ כשכר דירה בגין דירות מגורים, כפי שידווח ע"י רו"ח של הקיבוץ, ישלם הקיבוץ למינהל עד סך של 5%.

ב.      הסכום הקבוע בס"ק א' לעיל יקטן בהתאמה לפי אזורי עדיפות, כקבוע בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל (כיום 3% באזור עדיפות ב' ובמרחב התפר; 2% באזור עדיפות א'; 0% בקוי העימות).

ג.       הסכום ישולם בחודש מרץ של השנה העוקבת לשנת ההשכרה.

 

אנו מקווים כי החלטה זו אכן תיושם כלשונה ובאופן חיובי ע"י מחוזות מינהל מקרקעי ישראל. ככל שהנכם נתקלים בבעיה כלשהי לעניין זה, נבקשכם לדווח לנו באופן מידי!

 

החלטות אלה, שהן מהוות את השלב הראשון במאבק - מאפשרות לנו להתחיל מיידית לבנות ולקלוט מועמדים ובנים לחברות.

 

ב'צוות-המאבק' סוכם להמשיך ולהיאבק להשגת היעדים הנוספים אותם סימנו, הקשורים למינהל מקרקעי ישראל, ועל-כך נדווח לכם בהמשך.

 

בברכה,

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים