כחול עולה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

כחול עולה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 23.11.2010

 

"צוות חשיבה" שמקיים אגף המשימות מעת לעת דן בעבודת תנועות הנוער בקיבוצים. בתום הדיון סוכמו מספר נקודות לקראת דיון עתידי, בו ישתתפו הנהגות תנועות הנוער. בין היתר הוסכם על תמיכה וגיבוי פעילות תנועות הנוער וקבוצות הבוגרים גם כאשר אלה לא מגדירות את הקיבוץ כיעד ראשון ויחיד להגשמה או הצטרפות לקיבוצים קיימים. בסעיף נוסף נאמר שהקיבוצים המתחדשים והשיתופיים אחראים לחינוך כל ילדיהם - במישור הפורמלי וגם במישור הבלתי פורמלי, כאשר ידוע כי תנועות הנוער העובדות בקיבוצים נפגשות לפעילות מקומית וארצית רק עם חלק מכלל הנוער בקיבוץ.

 

באשר לפעילות "קן קיבוצי" בקיבוץ נאמר שהדבר יהיה בהחלטה משותפת של כל גורמי החינוך בקיבוץ עם תנועת הנוער. על הקיבוץ והמועצה האזורית לסייע בהסעות מדריכים, אחזקת מבנה לפעולה, עידוד פעילות על ידי ההורים והסביבה, ומתן תקציב לפעילות. תנועות הנוער יעמידו בוגרים, רצוי חברי קיבוץ, כרכזי הקינים הקיבוציים ולא יסתפקו בהדרכה של ש"ש.

 

עוד הוסכם בדיון כי הקיבוצים חותרים לזהות חינוכית אשר תמשיך את דרכם של המבוגרים בידיעה כי תנועות הנוער חותרות לשינוי פני המציאות ועולם המבוגרים גם ברחבי המדינה מחוץ לקיבוץ. הציפייה היא שהמערכת התנועתית תגבה ותתמוך בתכני פעילות תנועות הנוער. אגף המשימות, תנועות הנוער וקבוצות הבוגרים ישתפו פעולה במאבק למען צדק חברתי, כבוד האדם וחירותו לשוויון נטל הגיוס, שלום ובטחון וכנגד גזענות לאומניות ופערים חברתיים ויחתרו למדינה ציונית בעל רוב יהודי מוצק, דמוקרטית ובעלת גבולות ברי הגנה.

 

בסעיף נוסף - יציאת בני הקיבוצים לשנת השירות - תינתן עדיפות לבוגרי תנועות הנוער, זאת בנוסף לפתיחת אופציות נוספות בפני בני י"ב על מנת שמרביתם ייצאו לשנת השירות. ולסיכום, יש לשמור על האוטונומיה והעצמאות המחשבתית, התכנים, המהות וארגון תנועת הנוער, המונהגות על ידי אנשים צעירים חולמים ומאמינים. הקשרים עימם חייבים בדו-שיח ובדיאלוג ובגובה העיניים.

 

יואל מרשק, מרכז אגף המשימות רואה חשיבות רבה למסמך. "הוספנו לו התייחסויות של אהרון ידלין, ולוולה ומרקי. בשלב הבא נבקש דיונים רחבים בתנועות הנוער אודות המסמך על מנת שאפשר יהיה לממש את סעיפיו, ולחזק את פעילות התנועות בקיבוצים".

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים