בשורה לקיבוצניקים: התנועה הקיבוצית מציעה לקיבוצים הלוואות לבנייה ולשיפוץ דירות
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

בשורה לקיבוצניקים: התנועה הקיבוצית מציעה לקיבוצים הלוואות לבנייה ולשיפוץ דירות 

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 3.11.2010

 

זאב (ולוולה) שור

הביצוע: באמצעות הקרן התנועתית קמ"ע.

המטרה: מסלול מימון נוח למי שלא "זכאי" למשכנתא מהמדינה

 

מועצת המנהלים של קרן קמ"ע - קרן תנועתית מרכזית לערבויות עבור קיבוצים - החליטה לפעול למתן ערבויות להלוואות המיועדות לבנייה חדשה ושיפוצי דיור בקיבוצים

 

בכך קיבלה קמ"ע את פנייתה של מזכירות התנועה הקיבוצית להעמיד הון ולסייע במימוש דרכי צמיחה דמוגרפית בקיבוצים.

 

מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור הסביר את המהלך: תנאי מרכזי לקליטת חברים בקיבוץ הוא קיומם של משאבים כספיים לבנייה חדשה ושיפוץ דירות קיימות, ולא פחות חשוב - גישה נוחה לקבלתם. אנו פועלים בנושא זה בשני כיוונים - האחד, מול רשויות המדינה להשגת "זכאויות" לשיכון, השני, ייצור מסגרת נוחה להלוואות לשיכון עבור מי שאינם זכאים וכהשלמה להלוואות הזכאות. שור הדגיש כי מדובר בהזדמנות עבור חברי קיבוץ להשגת מימון. "במקביל אנו ממשיכים לפעול בנחרצות לאפשר "זכאויות" בנייה ממשרד השיכון" עבור למצטרפים חדשים, הדגיש.

 

במסגרת המסלול החדש מציעה קרן קמ"ע תכנית סיוע בהשלמה ל"הלוואת זכאות" מוגבלת לתקרה של 50% מסכום ההלוואה (ולאחוז מסוים מסך מסגרת כל ההלוואות, על פי סיכום עם הבנק המלווה). לדוגמא: אם נניח שסכום ההשקעה (תשתיות + בית) עומדת על סך מיליון ₪, וסכום ההלוואה הבנקאית עומד על 60% תהיה ערבות קמ"ע לאותה הלוואה מוגבלת לסך של 300,000 ₪.

 

אודי פלד

עו"ד אודי פלד (רמת יוחנן), מנהל האגף הכלכלי בתנועה ויו"ר ק.מ.ע, הסביר: "מאחר וערבות קמ"ע נחשבת על-ידי הבנקים כבטוחה ממדרגה ראשונה, תסייע ערבות זו לשיפור תנאי ההלוואה, ובמקרים מסוימים לעצם נכונות הבנק להלוות. באשר ללווה או קבוצת לווים המעוניינים בעזרה עם הליכי הביורוקרטיה לשם כך התקשרנו עם גורם קיבוצי המתמחה במתן ייעוץ וסיוע לחברי קיבוצים בהשגת הלוואות לדיור.

 

פלד הסביר את "תרשים הזרימה" לקבלת ערבות קמ"ע:

פנייה ובקשה מצד הגורם המוסמך בקיבוץ הכוללת בקשה להעמדת ערבות קמ"ע לקבוצת משתכנים המפורטת בבקשה. הבקשה תכלול, לבד מפירוט הלווים לפי בתי-אב, גם את תשריט השכונה, עלות משוערת של תשתיות ובנייה, מצב תכנוני ומצב אישורי הבניה. בשלב הבא תידון הפנייה בהנהלת קמ"ע או על ידי מי שהוסמך על ידה לעניין זה. במידת הצורך יוזמנו נציגי הקיבוץ והמשתכנים לדיון. אישור הפנייה יימסר לפונה, והוא יהיה רשאי להשתמש בו בפנייתו לבנק המלווה. הקיבוץ או המשתכנים יבצעו את כל הנדרש על יד הבנק המלווה לצורך מתן ההלוואה. לאחר השלמת וחתימת כל התהליכים והמסמכים כנדרש, תוסיף קמ"ע את ערבותה להסדר ההלוואה.

 

פלד מבקש להדגיש שבמקרה של אי תשלום ההלוואה על ידי הלווה ומימוש ערבות קמ"ע על-ידי הבנק המלווה, "נכנסת קמ"ע בנעליו של הבנק" לעניין כל הבטוחות שהמציא הלווה לבנק. אולם עדיין עשויה קמ"ע לדרוש מהלווים או הקיבוץ מתן בטוחות משלימות, כפי שיוסכם בדיון בין קמ"ע ובין הקיבוץ והלווים. הערה שנייה מתייחסת לכך שערבות קמ"ע ישימה גם בקיבוצים שיתופיים, ובכל מקרה בו נוטל ההלוואה לשיכון או לתשתיות הוא הקיבוץ עצמו.

 

בישראל 274 קיבוצים: 190 מתנהלים כ"קיבוץ מתחדש": 84 "קיבוץ שיתופי". סך האוכלוסייה 126,700 נפשות. 125 קיבוצים הוקמו לפני קום המדינה, 49 בשנה הראשונה למדינה.

 

לפרטים - אודי פלד, אגף הכלכלה - 036925333

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים