אפוטרופסות בעידן של שינויים באחריות הקיבוץ
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

אפוטרופסות בעידן של שינויים באחריות הקיבוץ

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 7.3.2010

הכנס השנתי של אהדה יתקיים ביום ג', 9/3 וידון במסמך המצ"ב:

 

חלפו מספר שנים מאז חקיקתם של תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תקנות האגודות השיתופיות (שיוך דירות בקיבוץ מתחדש), תקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש) ותקנות האגודות השיתופיות (יישוב סכסוכים בקיבוץ), תקנות אלה באו להסדיר ולעגן את החובות והזכויות ההדדיות של חברי האגודה והקיבוץ בקיבוץ המתחדש בין על פי תקנות אלה ובין על פי תקנון האגודה שתוקן בעקבות התקנת התקנות והותאם אליהם.

 

לכאורה, על פי תקנונו, הקיבוץ השיתופי דאג לכל צרכיו של החבר בתמורה למסירת כוח עבודתו. כיוון שהחבר לא צבר בד"כ נכסים משמעותיים בשנות חברותו בקיבוץ והקיבוץ דאג לצרכיו הבריאותיים והסיעודיים, הצורך באפוטרופוס אישי היה זניח. ואכן, תקנון האגודה של הקיבוץ השיתופי מסמיך בסעיף 7 (יא) את הקיבוץ לשמש כסוכן, נאמן ואפוטרופוס בכל העניינים שהחוק אינו מונע מגוף משפטי לשמש בתפקידים אלה.

 

מאז, זרמו מים מועטים בירדן וקיבוצים רבים שינו את אורחות חייהם. עקב שינויים אלה, נוצר מצב שבו קיים חוסר רצון במקרים רבים, של חברים לקחת על עצמם אחריות נוספת בין שמוצע להם תשלום בעבור כך מכספי החבר או הקיבוץ ובין בחינם.

 

האפוטרופוסים הטבעיים והממונים ע"י בית המשפט שאמורים לשמור על זכויותיו הגופניות, כבודו ורכושו של החבר חסר הכשרות המשפטית הם בני משפחה מקרבה ראשונה או רחוקה יותר. למרבה הצער, יש מקרים שבהם אין אפשרות למנות בני משפחה עקב ערירות או אי רצון של בני המשפחה להיות מעורבים בחיי החסוי.

 

מכשלה נוספת היא חומת ניגוד העניינים לכאורה שגבהה בין החבר הזקוק לצרכים מיוחדים לבין קיבוצו. הספקת הצרכים לחבר ולתלויים בחבר הפכה לחובה שבחוק אשר סייגים בצידה. המחוקק נתן לקיבוץ בסעיף 4 (ב) לתקנות הערבות ההדדית, זכות לקבוע את ההסדרים לגבי שימוש בהכנסות והנכסים של החבר בתמורה להספקת הצרכים. בנוסף, על פי תקנון הקיבוץ והחלטותיו הועברו לחבר נכסים שונים כמו דירה, מניות ואו תעודות השתתפות באגודת אחזקות או חלקים במבנים משפטיים דומים.

 

עניין זה גרם למצב שבו יתכן לכאורה ניגוד עניינים בין הקיבוץ בתפקידו כאפוטרופוס לבין שליטתו בנכסים והחלטותיו בענייני הספקת הצרכים לחבר ולכן יש יתכן צורך בשינוי מערכתי. בנוסף, קיים לעיתים מצב אובייקטיבי של יחסים גרועים בין המשפחה לקיבוץ או בין המשפחה לבין חברי הקיבוץ והמשפחה נמנעת מלפנות לסיוע בתוך הקיבוץ ומעדיפה הליך משפטי אשר מוביל למרבה הצער את הקיבוץ ו/או החברים מלהושיט יד בנושא זה למשפחה ולחסוי. היחיד שנפגע במצב זה הוא החסוי חסר הישע.

 

נוצר מצב בו יש צורך הן של הקיבוצים והן של המשפחות להוסיף אנשים נוספים למערכת האפוטרופסות. כיום יש בשטח מספר ארגונים ועמותות המבצעות שירותי אפוטרופסות לחסויים, לחסויים עריריים או לחסויים שבני משפחתם אינם יכולים או רוצים למלא את התפקיד. ברירת המחדל הוא האפוטרופוס הכללי בשם מדינת ישראל ע"י מינוי אפוטרופסים מטעמו. חלק מגופים אלה גובים תשלום עבור ניהול נכסי החסוי וענייניו.

 

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 נועד לשמור על זכויותיו של אדם כאשר הוא נולד או הופך בימי חייו לחסר כשרות משפטית. סעיף 8 לחוק קובע כי אדם שמחמת מחלת-נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו, רשאי בית המשפט, לבקשת בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, ולאחר ששמע את האדם או נציגו, להכריזו פסול-דין.

 

כאשר מתבקש ע"י המשפחה או האפוטרופוס הכללי או מעוניין אחר מינוי אפוטרופוס, בית-המשפט ימנה לאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות הענין מתאים ביותר לטובת החסוי.

 

כאשר יש צורך במינוי אפוטרופוס לקטין או קטינים בני אותה משפחה ייתן בית המשפט עדיפות לאדם מתאים שהוא בן משפחתו של הקטין, אלא אם בית המשפט מצא כי יהיה זה לטובת הקטין כי יתמנה לו אפוטרופוס שאינו בן משפחתו.

 

תפקידי האפוטרופוס לקטין ולפסול-דין

 

אם לא הגביל בית-המשפט את תפקידי האפוטרופוס לגבי קטין, ובשינויים המחוייבים, באפוטרופוס של פסול-דין קטין או בוגר, אפוטרופוס של קטין חייב לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן חייב הוא בשמירת נכסי הקטין, ניהולם ופיתוחם וכן הוא רשאי לייצג את הקטין בכל עניין ולהחזיק בקטין ולקבוע את מקום-מגוריו. לאפוטרופוס אסור לבצע פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים בין החסוי לבין האפוטרופוס, בן-זוגו או קרוביו של האפוטרופוס, מתנות הניתנות לחסוי אינן מהוות ניגוד עניינים, האפוטרופוס אינו מוסמך לייצג את החסוי מבלי שבית-המשפט או אפוטרופוס אחר שנתמנה למטרה זו אישרן מראש.

 

האפוטרופוס חייב, בכל עניני האפוטרופסות, לנהל חשבונות, להגיש לאפוטרופוס הכללי דין-וחשבון לפחות אחת לשנה ובגמר תפקידו או בפקיעת האפוטרופסות, ולהמציא לאפוטרופוס הכללי ידיעות מלאות לפי דרישתו.

 

ברגיל האפוטרופוס אחראי לנזק שגרם לחסוי או לרכושו אולם בית-המשפט רשאי לפטרו מאחריותו, כולה או מקצתה, אם פעל בתום-לב ונתכוון לטובת החסוי. האפוטרופוס אינו נושא באחריות אם פעל בתום-לב לפי הוראות בית-המשפט או קיבל אישורו, אם מראש ואם למפרע.

 

לדעתי, רצוי שהתנועה הקיבוצית, במסגרת הערבות ההדדית הכללית לקיבוצים וחבריהם תמלא אחר החוב המוסרי לסייע לחברים זקוקים אלה בקיבוצים, אשר זכויותיהם יתכן ונפגעות או עלולות להיפגע עקב מחסור באפוטרופסים אשר ישמרו על זכויותיהם ולתת מענה חברתי ותקציבי מתאים למצבים אלה ולרתום את ארגון אהדה למשימה.

 

כיוון שארגון אהדה מציע בהסכמים שהוא מנסח קיום של אפוטרופוס מקרב המשפחה או מינוי אפוטרופוס ע"פ חוק, אני מציע כי ארגון אהדה ירחיב את שרותיו ושורותיו ויפתח במסגרתו ארגון של חברים המוכנים לשאת בנוסף להורים ובני משפחה בתפקיד של אפוטרופוס על פי חוק לחברי קיבוצים ולבנים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת אהדה בין בקיבוצם ובין בקיבוצים אחרים.

 

במסגרת זו יעברו הן האפוטרופסים הקיימים והן החדשים השתלמויות והתמקצעות הן בנושאים הקשורים לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרטפסות והן להרחבת הידע בנושאים נוספים כמו ניהול חשבונות בנק, שיוך דירות, השכרת דירות, שמירת ערך הנכסים, שיוך אמצעי ייצור וכדומה.

 

בנוסף, יתקיימו מפגשים עם העובדים הסוציאליים במועצות האזוריות ועם אנשי האפוטרופוס הכללי לשם הכרה בלתי אמצעית לצורך שאלות ופתרון בעיות שוטפות והעמקה בנושאי הטפסולוגיה והדוחו"ת השנתיים.

 

אני מציע כי ארגון אהדה יחד עם התנועה הקיבוצית יחליט אכן לקחת על עצמו משימה קשה וחשובה זו ויכין מערך הכשרה מתאים בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים בתנועה הקיבוצית ובמדינה.

 

יעקב אברהמי

המחלקה המשפטית

מטה התנועה הקיבוצית

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים