מחר ולתמיד - מועצת התנועה מ-2/7 אישרה: קיבוץ כ"משבצת קרקעית כוללת", שטח חקלאי לצד משק מודרני
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
מחר ולתמיד

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 6.7.2009

אלישע שפירא
 

חודשה מדיניות קרקעות: קיבוץ כ"משבצת קרקעית כוללת", שטח חקלאי לצד משק מודרני

 

מועצת התנועה הקיבוצית אישרה ביום חמישי שעבר נייר עמדה שחיברו אלישע שפירא ועו"ד מיכי דרורי, שכותרתו "קרקעות הקיבוצים - חידוש מדיניות התנועה הקיבוצית".

 

בדברי הקדמה לסעיפי נייר העמדה, מוסבר: מעבר לגישות השונות הקיימות באשר לעתיד הקיבוצים ולאופן התנהלותם, רצוי וחשוב לחדש את ההסכמות האפשריות בתנועות הקיבוציות על המדיניות הקרקעית התנועתית; מדיניות שאפשר יהיה לפעול על פיה ביחד, שתציג מחדש את שליחותו ההתיישבותית הלאומית של הקיבוץ, שניתן יהיה להגן עליה בציבור ובשמה אפשר יהיה להיאבק על מימוש צרכי הקיבוצים להתפתחות וצמיחה חברתית וכלכלית.

 

ומכאן למדיניות תנועתית מוסכמת, לפיה ההתיישבות הקיבוצית תמשיך למלא גם בעתיד תפקיד לאומי חיוני לחיזוקה וקיומה הריבוני של מדינת ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי, ולפריסת הרוב היהודי בכל מרחבי הארץ. התנועה וקיבוציה ימשיכו לקיים, לשמר, לעבד ולטפח את אחיזתם בקרקע, כיישובים רב-דוריים ברי קיימא, מתפתחים וצומחים, כלכלית וחברתית. בסעיף השלישי נאמר כי אחיזתם של קיבוצים בקרקע ימשיך להיות מושתת על עיקרון "המשבצת הקרקעית הכוללת", המיועדת לעיבוד חקלאי, לפיתוח משק מודרני מגוון, למגורים, תעשיה, תעסוקה, מסחר, תיירות, ולשימושים ציבוריים. המשבצת הקרקעית הכוללת תוחכר לאגודה השיתופית בחוזה חכירה לדורות, המבטיח את זכויותיהם המלאות, והיא תירשם בלשכת רישום המקרקעין ("טאבו") על שם הקיבוץ. התנועה תפעל נמרצות מול המינהל ומול הקיבוצים להשלמת תהליך החתימה והרישום לגבי כל הקיבוצים.

 

עו"ד מיכי דרורי
עושים סדר

 

בסעיף נוסף נאמר כי התנועה תפעל ליישום מדיניות חקלאית לאומית, המאפשרת לחקלאים להתפרנס בכבוד מעיבוד האדמות שברשותם, כתנאי הכרחי להחזקת הקיבוצים (וההתיישבות בכלל) במשבצת החקלאית שהחכרה להם לאורך זמן. בקיבוצים שרוצים בכך,יונהגו הסדרים  לשיוך דירות ו/או נכסים אחרים לחבריהם, ובלבד שיעשו זאת באופן גלוי, על פי עקרונות צודקים ולא יפגעו במעמדה של האגודה השיתופית כמי שמחזיקה בקרקעות ובנכסים המשותפים. בהקשר לכך, נאמר בסעיף השישי כי לאור הבעיות הכרוכות בתהליך השיוך והעלולות לנבוע ממנו, ובהתחשב גם במדיניות של מנהל מקרקעי ישראל, מוצע לקיבוצים המעונינים לשייך דירות לחבריהם, לפעול על בסיס של הסדרים פנימיים.

 

אגפי הכלכלה של התנועות והמחלקה המשפטית יגבשו, מודלים לשיוך פנימי, שיעמדו בהגדרות אלו. במקביל ימשך הטיפול בהסרת המכשולים לשיוך "פיזי" של הדירות לקיבוצים החפצים בכך. הקיבוצים ומוסדות התנועות ידונו בעקרונות אלו ויאמצו אותם כמדיניות מוסכמת ומחייבת, על בסיסה יתקיים השיח של התנועות הקיבוציות ונציגיהן עם מוסדות המדינה, לחיזוק מעמדה של ההתיישבות השיתופית ולפיתוח המרחב הכפרי כולו.

 

חוצה ישראל

 

באותו כינוס מועצה התקבלה פה-אחד החלטה על התנגדות נחרצת להפרטת קרקעות המדינה ומכירתן, כפי שמוצא ברפורמה במנהל מקרקעי ישראל. הרפורמה אושרה לאחרונה על ידי ממשלת ישראל, עבר להליך חקיקה בוועדת הכלכלה טרם העלתה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

 

על פי נוסח ההחלטה שהתקבלה, "לביצוע הרפורמה הנדרשת במנהל מקרקעי ישראל לא צריך להיות כל קשר עם הפרטה ומכירה של קרקעות הלאום. הפרטת קרקעות המיועדות למגורים ולתעסוקה, תביא בהכרח, תוך מספר שנים, גם להעברת השטחים הפתוחים לידיים פרטיות. בדרך זו, תתאפשר השתלטות בעלי הון מעטים, ישראלים וזרים, על הרזרבות הקרקעיות של המדינה. מהלך זה מנוגד לאינטרסים הלאומיים והחברתיים שלנו, וכאשר מדובר בקרקעות הלאום הוא מנוגד לרוחו ולמטרותיו של המפעל הציוני".

 

מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור אמר כי "מכירת אדמות הלאום מחלישה את הציונות, ופוגעת באינטרס הלאומי". אנו מחויבים להמשיך להתייחס לאדמות המדינה בבחינת "לעבדה ולשמרה", זהו הציווי לא נדרשנו מאז ימי ראשית הציונות, אנו מחויבים לו גם היום, והקיבוצים יהיו מחויבים לו גם בעתיד", אמר.

 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים