עודכנו "כללי העזיבה" (מצורף קובץ התקנות)
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

עודכנו "כללי העזיבה"

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 18.5.2009

 

ביום חמישי, 21/5 נכנסו לתוקף "כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ" - תיקון לתקנות האגודות השיתופיות. מעתה ההוראות, שנחתמו על ידי ח"כ אלי ישי, בתפקידו הקודם כשר תמ"ת, תהיינה בתקנות, וליתר דיוק, מציין עו"ד אמיר גנז (מעברות) מהמחלקה המשפטית, בתוספת הראשונה לתקנות, שכותרתה: "כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מהקיבוץ" (להלן – "כללי העזיבה").

עו"ד אמיר גנז

בחדשים, כמו בכללים הישנים, כך בכללי העזיבה זכאי עוזב, לאמור מי שחברותו בקיבוץ נפסקה למעט עקב פטירה, לדמי עזיבה, תוספת בגין ילדים העוזבים עמו וקצבה במידה והינו מעל לגיל 30 שנה.

 

דמי עזיבה מחושבים לפי סכום המתקבל ממכפלת ותק העוזב בסכום הבסיסי, בצירוף התוספת לוותק. עו"ד אמיר גנז (מעברות, המחלקה המשפטית) מבאר: חישוב הסכום הבסיסי שונה, מעתה אין הוא מחושב מתוך מאזני הקיבוצים, אלא יהיה 47% מהשכר הממוצע כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי. חישוב הוותק יכלול את תקופת חברותו ומועמדותו, שלאחריה התקבל לחברות, עד הגיעו לגיל פרישה, הוא גיל 67 בגבר ובאישה, ובניכוי תקופה של חופשה מיוחדת ועצמאות כלכלית ותקופת שירות צבאי סדיר או שירות לאומי. כמו כן רשאי קיבוץ מתחדש לקבוע בתקנונו תקופות נוספות שלא יבואו במניין הוותק. הוראה זו מתייחסת לקיבוצים שמידת ההפרטה ושיוך הנכסים שהנהיגו מצדיקה קביעה כזו. חישוב התוספת לוותק, בשונה מהכללים הישנים יילקחו בחשבון מקדם הוותק גם חודשים שאינם מגיעים לכדי שנה מלאה. 

 

ב"כללי העזיבה" מפורטים גם סעיפים המתייחסים לתוספת בעד ילדים, הקצבה, מועד התשלום, ניכוי סכומים, זכות לקבל בעתיד סכומי כסף בגין עבודת החבר או בן זוגו, שווי הנכסים לניכוי, והוראת מעבר באשר למי שעבר מקיבוץ לקיבוץ.

 

למסמך המלא לחץ כאן (קובץ pdf) או פנה למחלקה המשפטית  03-6925316

 

 

 

לקובץ התקנות (6773) שבהם מופיעים כללי דמי העזיבה החדשים (pdf)
לאתר המחלקה המשפטית
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים