בתוקף: גמלת הפנסיה המינימלית - 2,743 ש"ח
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
בתוקף: גמלת הפנסיה המינימלית - 2,743 ש"ח

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 2.3.2009

 

עו"ד יעקב אברהמי

מאז ראשית חודש מרס שיעור גמלת הפנסיה החודשית המינימלית היא 2,743 ₪. כך מעדכן עו"ד יעקב אברהמי מהמחלקה המשפטית של התנועה. אברהמי מסביר כי עדכון הסכום נבע מתיקון לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005. לפי סעיף 3(א) לחוק נקבע כי "הקיבוץ יבטיח את הספקת צורכי חבריו שבגיל פרישה באופן שערכם הכולל לא יפחת מגובה סכום הגמלה הפנסיונית". באשר לגמלה הפנסיונית המינימלית המשולמת לחבר קיבוץ נקבע כי סכומה הוא 35% מהשכר הממוצע כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. סכום השכר הממוצע במשק, נכון להיום, עומד על סך של 7,836 ₪, לפי כך, שיעור גמלת הפנסיה החודשית המינימלית היא – 2,743 ₪.

 

מהמחלקה המשפטית מבהירים עוד כי תיקון זה בא במקום הניסוח הקודם שהצמיד את שיעור הפנסיה המינימלית לגובה הקצבה המלאה הקבועה בדין לעניין חבר יוצא או מוצא מקיבוץ (או בשמם הרווח "כללי העזיבה").

 

בדיקה שביצעו בסוף שנת 2008 הרכזים-מלווי קיבוצים מטעם התנועה גילתה כי 72% מהקיבוצים שעברו לסיווג קיבוץ מתחדש או נוהגים כקיבוץ מתחדש הגיעו כבר לתשלום של לפחות 2600 ₪ ובמהלך שנת 2009 ישלימו את הפער ויגיעו לגובה פנסיית בסיס. 28% מהקיבוצים המתחדשים משלמים סכום נמוך מ-2600 ועמם פועלת התנועה, בשיתוף הארגון הכלכלי האזורי למציאת מקורות להשלמת הגירעון לתשלום פנסיית הבסיס.

 

באתר האינטרנט של המחלקה המשפטית יתפרסם מדי חודש הסכום הנכון המעודכן של גמלת הפנסיה.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים