הזמנה לאסיפה כללית ואסיפה כללית נדחית של התנועה הקיבוצית המאוחדת (תק"ם) אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

9.9.2008

 

הזמנה

 אסיפה כללית ואסיפה כללית נדחית

התנועה הקיבוצית המאוחדת (תק"ם)

אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

 

הנך מוזמן/ת לאסיפה כללית ("מרכז") של התנועה הקיבוצית המאוחדת (תק"ם) שתתקיים ביום חמישי, כ"ה אלול  תשס"ח, 25/9/2008, בשעה 10:00, ב"כיתת תק"ם", סמינר אפעל, רמת אפעל, לשם תיקון תקנון האגודה.

 

לשם תיקון התקנון דרוש קוורום של שני שלישים מכלל חברי האגודה.

 

אם באסיפה זו לא יהיה מספר נוכחים כנדרש, תכונס אסיפה כללית נדחית, בתאריך א' חשון תשס"ט, 30/10/2008 , ב"בית התנועה הקיבוצית" ברח' ליאונרדו דה-וינצ'י 13, תל אביב

 

על סדר יומה של האסיפה הנדחית יועלה תיקון התקנון והוא ידון בכל מספר נוכחים אשר ישתתפו באסיפה הכללית.

 

הזמנה זו הנה לאסיפה הכללית הראשונה וכן לאסיפה הנדחית, אם יהיה בה צורך.

 

להזמנה זו מצורף התקנון (ראו בסוף המסמך).

 

על סדר היום:

1.      בחירת יו"ר האסיפה ומזכיר האסיפה ("המרכז").

2.      דיווח – בין "מרכז" ל"מרכז".

3.      תיקון תקנון התק"ם.

 

בברכה,

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התק"ם

 

·       חברים המעונינים לקבל את התקנון במייל אנא שלחו את כתובתכם למייל mazkir@tkz.co.il.

 

 

שינוי מוצע

תקנון קיים

סעיף 1

שם האגודה הוא התנועה הקיבוצית – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ (להלן – התנועה)

סעיף 1

שם האגודה הוא התנועה הקיבוצית המאוחדת – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ (להלן – התנועה)

סעיף 2

המען הרשום של התנועה הוא ברחוב ליאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

סעיף 2

המען הרשום של התנועה הוא ברחוב דובנוב 10, תל-אביב

 

סעיף 3

מטרות התנועה הן:

(1)     טיפוח משותף של ערכים ועקרונות ועיצוב דפוסי חיים לפרט ולכלל בקיבוץ;

(2)     חינוך, הדרכה וארגון נוער ומבוגרים בארץ ובחוץ לארץ לקראת התארגנותם בקיבוץ או קליטתם בקיבוץ, תכנון קליטת חברים חדשים בקיבוצים וייסוד קיבוצים חדשים;

(3)     ייזום, ייסוד והשתתפות בפעולות חברתיות, חינוכיות, תרבותיות ואחרות, במטרה של פיתוח קיבוצים או שיתוף ועזרה הדדית ביניהם;

(4)     ביצוע תפקידים ושימוש בסמכויות הנתונות לה בתקנות חבריה;

(5)     ייצוג חבריה במוסדות   בינקיבוציים ובפני רשויות ומוסדות ציבוריים ואחרים.

(6)     המשך קיום, חיזוק, פיתוח וקידום כל קיבוץ וקיבוץ והתנועה כמסגרת כללית.

 

 

 

סעיף 3

 מטרות התנועה הן:

(1)     טיפוח משותף של ערכים ועקרונות ועיצוב דפוסי חיים לפרט ולכלל בקיבוץ;

(2)     חינוך, הדרכה וארגון נוער ומבוגרים בארץ ובחוץ לארץ לקראת התארגנותם בקיבוץ או קליטתם בקיבוץ, תכנון קליטת חברים חדשים בקיבוצים וייסוד קיבוצים חדשים;

(3)     ייזום, ייסוד והשתתפות בפעולות חברתיות, חינוכיות, תרבותיות ואחרות, במטרה של פיתוח קיבוצים או שיתוף ועזרה הדדית ביניהם;

(4)     ביצוע תפקידים ושימוש בסמכויות הנתונות לה בתקנות חבריה;

(5)     ייצוג חבריה במוסדות בינקיבוציים ובפני רשויות ומוסדות ציבוריים ואחרים.

 

סעיף 4

לשם קיום מטרותיה תהייה התנועה מוסמכת:

(1)     להמליץ לחבריה לארגן את חייהם במסגרות ובדפוסים כפי שתחליט התנועה מפעם לפעם;

(2)     לקיים שירותי הדרכה וייעוץ לחבריה;

(3)     לקיים מוסדות קבע, סמינריונים, כינוסים ומפעלים דומים אחרים;

(4)     לפעול כעורכים וכמוציאים לאור לכל עניין;

(5)     לפנות לחבריה כדי שיעמידו לרשותה את חבריהם למטרות שליחות וביצוע תפקידים בארץ ובחוץ לארץ;

(6)     להעסיק עובדים.

(7)     להטיל על חבריה מיסים ולקבוע דמי חבר לכיסוי הוצאותיה, לפי דירוג שהתנועה תקבע;

(8)     לעודד את חבריה להשתתף במסגרות שיתופיות של שיווק, אספקה וייצור;

(9)     לקיים מפעלי הדרכה, הכשרה, קרנות סיוע ועזרה הדדית;

(10) להשתתף, בין כחבר ובין אחרת, באגודות, חברות שיתופיות וגופים משפטיים אחרים, ובכלל לבצע כל סמכות מסמכויותיה תוך שיתוף פעולה עם אחרים;

(11) לייצג את חבריה בפני כל רשות, מוסד וגוף ציבורי או אחר;

(12) לשתף פעולה עם תנועות התישבות אחרות, לרבות הקמת מוסדות ומפעלים משותפים;

(13) להתקשר בחוזים, להיות בעל דין בכל הליך משפטי, או בכל דיון אחר, או משא ומתן אחר;

(14) לקבל הלוואות, ערבויות ואשראי מכל סוג ולקבל על עצמה התחייבויות מכל סוג, ולתת בקשר לכך ערובות ובטחונות;

(15) לתת הלוואות, פקדונות וערבויות מכל סוג, ולקבל בקשר לכך ערבויות ובטחונות אחרים;

(16) לחתום, למשוך, לקבל, להסב, להעביר, למכור, לגבות, להוציא ולעשות כל פעולה אחרת בשטרי חוב, שטרי חליפין, אגרות חוב, מניות, שטרי מטען ומסמכים סחירים או עבירים מכל סוג, למעט הוצאת מניות;

(17) לשמש סוכן, נאמן ואפוטרופוס בכל אותם עניינים שהחוק אינו מונע מגוף משפטי לשמש בתפקידים אלו;

(18) בדרך כלל לעשות כל דבר הדרוש להשגת מטרותיה.

 

 

 

סעיף 4

לשם קיום מטרותיה תהייה התנועה מוסמכת:

(1)     לחייב את חבריה לארגן את חייהם במסגרות ובדפוסים כפי שתקבע התנועה מפעם לפעם;

(2)     לקיים שירותי הדרכה וייעוץ לחבריה;

(3)     לקיים מוסדות קבע, סמינריונים, כינוסים ומפעלים דומים אחרים;

(4)     לפעול כעורכים וכמוציאים לאור לכל עניין;

(5)     להטיל על חבריה להעמיד לרשותה את חבריהם למטרות שליחות וביצוע תפקידים בארץ ובחוץ לארץ לפי מכסות ותנאים שהתנועה תקבע;

(6)     להטיל על חבריה מיסים לכיסוי הוצאותיה, לפי דירוג שהתנועה תקבע;

(7)     לחייב את חבריה להזדקק למסגרות שיתופיות של שיווק, אספקה וייצור;

(8)     לקיים מפעלי הדרכה, הכשרה, קרנות סיוע ועזרה הדדית;

(9)     להשתתף, בין כחבר ובין אחרת, באגודות, חברות שיתופיות וגופים משפטיים אחרים, ובכלל לבצע כל סמכות מסמכויותיה תוך שיתוף פעולה עם אחרים;

(10) לייצג את חבריה בפני כל רשות, מוסד וגוף ציבורי או אחר;

(11) לשתף פעולה עם תנועות קיבוציות אחרות, לרבות הקמת מוסדות ומפעלים משותפים;

(12) להתקשר בחוזים, להיות בעל דין בכל הליך משפטי, או בכל דיון אחר, או משא ומתן אחר;

(13) לקבל הלוואות, ערבויות ואשראי מכל סוג ולקבל על עצמה התחייבויות מכל סוג, ולתת בקשר לכך ערובות ובטחונות;

(14) לתת הלוואות, פקדונות וערבויות מכל סוג, ולקבל בקשר לכך ערבויות ובטחונות אחרים;

(15) לחתום, למשוך, לקבל, להסב, להעביר, למכור, לגבות, להוציא ולעשות כל פעולה אחרת בשטרי חוב, שטרי חליפין, אגרות חוב, מניות, שטרי מטען ומסמכים סחירים או עבירים מכל סוג, למעט הוצאת מניות;

(16) לשמש סוכן, נאמן ואפוטרופוס בכל אותם עניינים שהחוק אינו מונע מגוף משפטי לשמש בתפקידים אלו;

(17) בדרך כלל לעשות כל דבר הדרוש להשגת מטרותיה.

 

 

סעיף 5

התנועה חברה בניר שיתופי אגודה ארצית שיתופית להתישבות עובדים עברים בישראל בע"מ (להלן – ניר שיתופי).

 

 

סעיף 5

התנועה חברה בניר שיתופי אגודה ארצית שיתופית להתישבות עובדים עברים בישראל בע"מ (להלן – ניר שיתופי).

                         

סעיף 6

(א)    כשירות לחברות בתנועה הן אגודות שיתופיות שהן קיבוצים ומושבים שיתופיים בלבד (להלן – "קיבוץ").

(ב)    קיבוץ המבקש להתקבל כחבר בתנועה יגיש בקשה לכך בכתב למזכירות התנועה. הבקשה תוגש רק לאחר שהקיבוץ החליט על כך באסיפה הכללית; עובדה זו תצויין בגוף הבקשה.

(ג)      המזכירות תדון בבקשה הנדונה בסעיף קטן (א) ותחליט אם לכלול אותה בסדר היום של האסיפה הכללית. החליטה המזכירות בחיוב, תקבע את מועד הדיון ותגיש לאסיפה הכללית את חוות דעתה באשר לבקשה.

(ד)    הקיבוצים החברים ב"קיבוץ הארצי השומר הצעיר אגודה שיתופית מרכזית בע"מ" (להלן – "הקבה"א") יהיו לחברי התנועה עם קבלת החלטה על כך באסיפה הכללית של הקבה"א, אלא אם הודיע קיבוץ על התנגדותו להתקבל כחבר בתנועה.

(ה)    אין לפתוח בדיון בקבלה של קיבוץ כחבר בתנועה, באסיפה הכללית, אלא אם בשעה שנפתחה האסיפה נכחו בה נציגים של לפחות מחצית החברים; לא נכחו נציגים כאמור, ידחה הדיון לאסיפה הבאה ויפתח בכל מספר של נציגים.

(ו)      החלטה לקבל קיבוץ כחבר בתנועה היא החלטה מיוחדת.

(ז)     מייסדי התנועה החתומים על הבקשה לרישומה הם חברים בתנועה החל ביום רשומה.

  

                          

סעיף 6

(א)    כשירות לחברות בתנועה הן אגודות שיתופיות שהן קיבוצים בלבד. קיבוץ המבקש להתקבל כחבר בתנועה יגיש בקשה לכך בכתב למזכירות התנועה. הבקשה תוגש רק לאחר שהקיבוץ החליט על כך באסיפה הכללית; עובדה זו תצויין בגוף הבקשה.

(ב)    המזכירות תדון בבקשה הנדונה בסעיף קטן (ב) ותחליט אם לכלול אותה בסדר היום של האסיפה הכללית. החליטה המזכירות בחיוב, תקבע את מועד הדיון ותגיש לאסיפה הכללית את חוות דעתה באשר לבקשה.

(ג)      אין לפתוח בדיון בקבלה של קיבוץ כחבר בתנועה, באסיפה הכללית, אלא אם בשעה שנפתחה האסיפה נכחו בה נציגים של לפחות מחצית החברים; לא נכחו נציגים כאמור, ידחה הדיון לאסיפה הבאה ויפתח בכל מספר של נציגים.

(ד)    החלטה לקבל קיבוץ כחבר בתנועה היא החלטה מיוחדת.

(ה)    מייסדי התנועה החתומים על הבקשה לרישומה הם חברים בתנועה החל ביום רשומה.

  

 

סעיף 7

חברות של קיבוץ בתנועה נפסקת אם החליט הקיבוץ בדרך הקבועה בתקנונו על הפסקת חברותו בתנועה והודיע על כך בכתב למזכירות התנועה.

 

סעיף 7

חברות של קיבוץ בתנועה נפסקת אם החליט הקיבוץ בדרך הקבועה בתקנונו על הפסקת חברותו בתנועה והודיע על כך בכתב למזכירות התנועה.

 

 

סעיף 8

חברות של קיבוץ בתנועה נפסקת אם החליטה האסיפה הכללית, להוציא את הקיבוץ מהתנועה.

(א)    אין לפתוח בדיון בהוצאה של קיבוץ מהתנועה, באסיפה הכללית, אלא אם בשעה שנפתחה האסיפה נכחו בה נציגים של לפחות מחצית החברים; לא נכחו נציגים כאמור, ידחה הדיון לאסיפה הבאה ויפתח בכל מספר של נציגים.

(ב)    המזכירות רשאית לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הוצאה של קיבוץ מהתנועה, אם מצאה כי הקיבוץ הפר את תקנונו, או את תקנון התנועה והמזכירות דרשה מהקיבוץ, בכתב, לחזור בו מן ההפרה או לקיים את ההחלטה או ההוראה כנ"ל, תוך התראה לקיבוץ כי אם לא יענה לדרישה תכלול המזכירות בסדר היום של האסיפה הכללית את הוצאתו מהתנועה, והקיבוץ לא נענה לדרישה.

(ג)      מזכירות התנועה תודיע לקיבוץ חודש ימים מראש על דבר ההצעה לסדר היום של האסיפה הכללית להוצאתו מהתנועה בגלל נימוקים שיפורטו באותה הודעה.

(ד)    הקיבוץ רשאי לדרוש בירור במזכירות תוך שבועיים.

(ה)    נדרש בירור כאמור, לא תועלה ההצעה לאסיפה עד לקיומו.

(ו)      לא דרש הקיבוץ בירור או קויים בירור והמזכירות לא שוכנעה בדבר הצורך בביטול ההצעה, תועלה ההצעה לסדר היום של האסיפה הכללית.

(ז)     ההחלטה להוציא קיבוץ מהתנועה תתקבל ברוב של שני שלישים מהמצביעים בעד ונגד באסיפה הכללית.

(ח)    החלטה להוציא קיבוץ מהתנועה היא החלטה מיוחדת.

 

 

 

סעיף 8

חברות של קיבוץ בתנועה נפסקת אם החליטה האסיפה הכללית, להוציא את הקיבוץ מהתנועה.

(א)    אין לפתוח בדיון בהוצאה של קיבוץ מהתנועה, באסיפה הכללית, אלא אם בשעה שנפתחה האסיפה נכחו בה נציגים של לפחות מחצית החברים; לא נכחו נציגים כאמור, ידחה הדיון לאסיפה הבאה ויפתח בכל מספר של נציגים.

(ב)    המזכירות רשאית לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית הוצאה של קיבוץ מהתנועה, אם מצאה כי הקיבוץ סטה למעשה או להלכה מיסודות הקיבוץ או ממטרותיו כפי שבוטאו בתקנונו, או הפר או לא קיים החלטה או הוראה מחייבת של רשות האגודה, והמזכירות דרשה מהקיבוץ, בכתב, לחזור בו מן הסטייה או לתקן את ההפרה או לקיים את ההחלטה או ההוראה כנ"ל, תוך התראה לקיבוץ כי אם לא יענה לדרישה תכלול המזכירות בסדר היום של האסיפה הכללית את הוצאתו מהתנועה, והקיבוץ לא נענה לדרישה.

(ג)      החלטה להוציא קיבוץ מהתנועה היא החלטה מיוחדת.

 

סעיף 9

לא תחול על קיבוץ החבר בתנועה אחריות לחובות התנועה או להתחיבויותיה בין בזמן קיומה של התנועה ובין בפירוקה.

 

סעיף 9

כל חבר אחראי לחובות התנועה במקרה של פירוק עד לסכום של 1 ₪.

 

סעיף 10

לתנועה אין הון מניות.

 

סעיף 10

לתנועה אין הון מניות.

 

סעיף 11

התנועה לא תעשה רווחים לעצמה. עודף ההכנסה על הוצאה יועבר לשנת הכספים הקרובה.

 

סעיף 11

התנועה לא תעשה רווחים לעצמה. עודף ההכנסה על הוצאה יועבר לשנת הכספים הקרובה.

 

סעיף 12

(א)    האסיפה הכללית (להלן – "מועצה" או "ועידה" לפי העניין) היא הרשות העליונה של התנועה והיא רשאית להחליט בכל עניין בתחום מטרות התנועה וסמכויותיה.

(ב)    אסיפה כללית אליה רשאי כל קיבוץ לשגר נציג אחד עד למאתיים מחבריו תיקרא "מועצה". יתרת חברים העולה עד לכדי מאה וחמישים חברים נוספים מזכה את הקיבוץ בנציג נוסף. עלה מספר החברים מעבר לכך יינתן לקיבוץ נציג שלישי.  לכל קיבוץ תהא זכות לשגר נציג אחד אף אם מספר חבריו פחות ממאתיים. לכל קיבוץ תהא זכות לשגר נציג אחד לאסיפה הכללית הנ"ל אף אם מספר חבריו פחת ממאה.

(ג)      אסיפה כללית אליה רשאי כל קיבוץ לשגר נציג אחד לכל מאה מחבריו תיקרא "ועידה". יתרת חברים העולה על מאה מזכה את הקיבוץ בנציג נוסף לכל מאה חברים אך לא יותר מארבעה חברים לכל היותר.                לכל קיבוץ תהא זכות לשגר נציג אחד לאסיפה הכללית הנ"ל אף אם מספר חבריו פחת ממאה.

(ד)    מועצה תתכנס ארבע פעמים בשנה לפחות כאשר אחת מהן תהיה אסיפה שנתית רגילה שסדר יומה יכלול את כל העניינים שבהם, לפי כל דין, צריכה לדון האסיפה הכללית השנתית הרגילה של אגודה שיתופית וכל עניין אחר שהמזכירות תחליט עליו.

(ה)    המזכירות רשאית לכנס מועצה בכל זמן שהוא ולכל עניין שהוא.

(ו)      אחת לארבע שנים או בהחלטת המועצה, גם תוך תקופת ארבע השנים, המזכירות רשאית לכנס ועידה.

(ז)     המזכירות חייבת לכנס אסיפה כללית תוך חודש מיום שקבלה דרישה בכתב מעשירית מקיבוצי התנועה, לדיון בעניין שצויין באותה דרישה.

(ח)    אין לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית כל עניין שבו קבלה האסיפה הכללית החלטה, אלא כעבור שנתיים ממועד אותה החלטה, או אם החליטה על כך המזכירות ברוב קולות חבריה, או אם קיבלה המזכירות דרישה בכתב מחמישית קיבוצי התנועה, לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית עניין כאמור.

(ט)    כל מספר של נציגי קיבוצים באסיפה הכללית הוא מנין חוקי באסיפות.

(י)      ההצבעה באסיפה הכללית תהייה בהרמת ידיים ואולם על פי החלטה של יושב הראש או החלטה של המזכירות או דרישה של שליש מנציגי הקיבוצים הנוכחים באסיפה תהיה ההצבעה בפתקים באופן גלוי או חשאי.

(יא) יושב הראש יקבע את סדרי ההצבעה באסיפה הכללית ויפקח עליהם.

(יב)  בהצבעה חשאית יקבעו סדרי הצבעה שיבטיחו את חשאיותה, לרבות קיומו של תא הצבעה שיסתיר את המצביע מעיני זולתו באופן שאדם הנמצא מחוץ לתא לא יוכל לראות את מעשיו של המצביע.

(יג)   האסיפה הכללית רשאית לבחור מבין הנוכחים באסיפה נשיאות אשר תסייע ליושב הראש לנהל את האסיפה, ואם לא עשתה כן רשאי יושב הראש לעשות זאת.

 

 

סעיף 12

(א)    האסיפה הכללית היא הרשות העליונה של התנועה והיא רשאית להחליט בכל עניין בתחום מטרות התנועה וסמכויותיה.

(ב)    אסיפה כללית אליה רשאי כל חבר לשגר נציג אחד לכל מאה וחמישים מחבריו תיקרא "מרכז". יתרת חברים העולה על שבעים וחמישה מזכה את החבר בנציג נוסף ואילו יתרה של שבעים וחמישה או פחות מכך לא תילקח בחשבון. לכל חבר תהא זכות לשגר נציג אחד אף אם מספר חבריו פחות ממאה וחמישים.

(ג)      אסיפה כללית אליה רשאי כל חבר לשגר נציג אחד לכל מאה מחבריו תיקרא "מועצה". יתרת חברים העולה על חמישים מזכה את החבר בנציג נוסף ואילו יתרת של חמישים חברים או פחות מכך, לא תילקח בחשבון. לכל חבר תהא זכות לשגר נציג אחד לאסיפה הכללית הנ"ל אף אם מספר חבריו פחת ממאה.

(ד)    אסיפה כללית אליה רשאי כל חבר לשגר נציג אחד לכל שמונים וחמישה מחבריו תיקרא "ועידה". יתרת חברים העולה על עשרים וחמישה מזכה את החבר בנציג נוסף ואילו יתרה של עשרים וחמישה חברים או פחות מכך לא תילקח בחשבון. לכל חבר תהא זכות לשגר נציג אחד אף אם מספר חבריו פחת משמונים וחמישה.

(ה)    אחת לשנה יתכנס מרכז לאסיפה שנתית רגילה שסדר יומה יכלול את כל העניינים שבהם, לפי כל דין, צריכה לדון האסיפה הכללית השנתית הרגילה של אגודה שיתופית וכל עניין אחר שהמזכירות תחליט עליו.

(ו)      המזכירות רשאית לכנס מרכז או מועצה בכל זמן שהוא ולכל עניין שהוא.

(ז)     אחת לארבע שנים או בהחלטת המרכז, גם תוך תקופת ארבע השנים, המזכירות רשאית לכנס ועידה.

(ח)    המזכירות חייבת לכנס אסיפה כללית תוך חודש מיום שקבלה דרישה בכתב מעשירית חברי התנועה, לדיון בעניין שצויין באותה דרישה.

(ט)    אין לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית כל עניין שבו קבלה האסיפה הכללית החלטה, אלא כעבור שנתיים ממועד אותה החלטה, או אם החליטה על כך המזכירות ברוב קולות חבריה, או אם קיבלה המזכירות דרישה בכתב מחמישית חברי התנועה, לכלול בסדר היום של האסיפה הכללית עניין כאמור.

(י)      כל מספר של נציגי חברים באסיפה הכללית הוא מנין חוקי באסיפות.

(יא) ההצבעה באסיפה הכללית תהייה בהרמת ידיים ואולם על פי החלטה של יושב הראש או החלטה של המזכירות או דרישה של שליש נציגי החברים הנוכחים באסיפה תהייה ההצבעה בפתקים באופן גלוי או חשאי.

(יב)  יושב הראש יקבע את סדרי ההצבעה באסיפה הכללית ויפקח עליהם.

(יג)   בהצבעה חשאית יקבעו סדרי הצבעה שיבטיחו את חשאיותה, לרבות קיומו של תא הצבעה שיסתיר את המצביע מעיני זולתו באופן שאדם הנמצא מחוץ לתא לא יוכל לראות את מעשיו של המצביע.

(יד)  האסיפה הכללית רשאית לבחור מבין הנוכחים באסיפה נשיאות אשר תסייע ליושב הראש לנהל את האסיפה, ואם לא עשתה כן רשאי יושב הראש לעשות זאת.

 

סעיף 13

(א)    האסיפה הכללית תבחר את הוועד אשר ימנה לפחות ארבע עשר חברים ולא יותר מעשרים וחמישה.

(ב)    מי שנבחר באסיפה הכללית כראש אגף של התנועה, כגזבר/מנהל הכספים של התנועה, כמנכ"ל התנועה יכהן בוועד בתוקף תפקידו.

(ג)      הוועד יקרא "מזכירות".

(ד)    ה"מזכיר" יכהן כיושב ראש המזכירות.

(ה)    האסיפה תבחר בעלי תפקידים נוספים לפי החלטות האסיפה הכללית.

(ו)      האסיפה הכללית תקבע את דרכי ההצעה ואופן הבחירה של המועמדים לחברות במזכירות.

(ז)     מזכירות התנועה תכלול ייצוג הולם לנשים.

(ח)    תקופת כהונתה של המזכירות היא ארבע שנים.

(ט)    תקופת כהונתו של כל חבר מזכירות היא עד ארבע שנים והוא יכול לשוב ולהבחר לתקופה נוספת אחת.

(י)      האסיפה הכללית רשאית להחליט על הפסקת כהונתו של חבר מזכירות בכל עת מהסיבות הבאות:

  1. חבר המזכירות ביקש להפסיק את חברותו.
  2. אם נפסקה חברותו בקיבוץ החבר בתנועה.
  3. אם לא השתתף בשלוש ישיבות מזכירות רצופות מבלי שהיה לכך צידוק סביר.

(יא) המזכירות תנהל את ענייני התנועה בהתאם למטרותיה ולמטרה זו תהייה רשאית להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לתנועה לפי תקנות אלה, פרט לסמכויות השמורות במפורש לאסיפה הכללית על פי תקנות אלה או על פי כל דין ופרט לסמכויות שהאסיפה הכללית תשמור מפעם לפעם לעצמה או תעניק מפעם לפעם לגוף אחר שיוקם במיוחד למטרה מסוימת על ידיה.

(יב)  המזכירות תהייה רשאית לאצול מסמכויותיה מפעם לפעם ולפי ראות עיניה לוועדות ולנושאי תפקידים, שיפעלו מכוח סמכויות אלה, כל עוד לא החליטה המזכירות אחרת.

(יג)   רוב חברי המזכירות הם מניין חוקי בישיבותיה.

(יד)  המזכירות תתכנס לפי הצורך ותקבע לעצמה את סדרי עבודתה.

(טו) יו"ר המזכירות רשאי לכנס בכל עת ישיבת מזכירות וחייב לעשות כן תוך 10 ימים מקבלת דרישה בכתב מאת 10 חברי מזכירות.

(טז) המזכירות תמסור דין וחשבון לאסיפה הכללית על פעולותיה ותביא לאישור האסיפה הכללית השנתית את התקציב הדרוש לפעולתה.

(יז)   התפנה מקומו של חבר מזכירות, תוך כדי תקופת כהונתה, מאיזו סיבה שהיא, רשאית המזכירות לצרף לעצמה מועמד למילוי המקום שהתפנה. מועמד כזה יובא לאישור האסיפה הכללית הקרובה ועד לאישור האסיפה הכללית תהיה לו זכות דעה מייעצת בלבד.

(יח) המזכירות תעניק לחבריה או לאחרים לפי ראות עיניה, את הסמכות לחתום בשם התנועה על מסמכים.

 

 

סעיף 13

(א)    האסיפה הכללית תבחר את הוועד אשר ימנה לפחות שבעה חברים. הוועד יקרא "מזכירות".

(ב)    מבין חברי המזכירות תבחר האסיפה הכללית יושב ראש למזכירות אשר יקרא "מזכיר" ובעלי תפקידים נוספים לפי החלטות האסיפה הכללית.

(ג)      האסיפה הכללית תקבע את דרכי ההצעה ואופן הבחירה של המועמדים לחברות במזכירות ושל המועמד למזכיר.

(ד)    כל אדם הרשאי להיות חבר באגודה רשומה יכול להבחר למזכירות ולכהן בה.

(ה)    תקופת כהונתה של המזכירות היא ארבע שנים.

(ו)      תקופת כהונתו של כל חבר מזכירות היא עד ארבע שנים והוא יכול לשוב ולהבחר.

(ז)     האסיפה הכללית רשאית להחליט על הפסקת כהונתו של חבר מזכירות בכל עת ומכל סיבה.

(ח)    המזכירות תנהל את ענייני התנועה בהתאם למטרותיה ולמטרה זו תהייה רשאית להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לתנועה לפי תקנות אלה, פרט לסמכויות השמורות במפורש לאסיפה הכללית על פי תקנות אלה או על פי כל דין ופרט לסמכויות שהאסיפה הכללית תשמור מפעם לפעם לעצמה או תעניק מפעם לפעם לגוף אחר שיוקם במיוחד למטרה מסוימת על ידיה.

(ט)    המזכירות תהייה רשאית לאצול מסמכויותיה מפעם לפעם ולפי ראות עיניה לוועדות ולנושאי תפקידים, שיפעלו מכוח סמכויות אלה, כל עוד לא החליטה המזכירות אחרת.

(י)      שליש חברי המזכירות הם מניין חוקי בישיבותיה.

(יא) המזכירות תתכנס לפי הצורך ותקבע לעצמה את סדרי עבודתה.

(יב)  המזכירות תמסור דין וחשבון לאסיפה הכללית על פעולותיה ותביא לאישור האסיפה הכללית השנתית את התקציב הדרוש לפעולתה.

(יג)   התפנה מקומו של חבר מזכירות, תוך כדי תקופת כהונתה, מאיזו סיבה שהיא, רשאית המזכירות לצרף לעצמה מועמד למילוי המקום שהתפנה. מועמד כזה יובא לאישור האסיפה הכללית הקרובה ועד לאישור האסיפה הכללית תהיה לו זכות דעה מייעצת בלבד.

(יד)  המזכירות תעניק לחבריה או לאחרים לפי ראות עיניה, את הסמכות לחתום בשם התנועה על מסמכים.

 

 

 

סעיף 14 – סעיף חדש

(א)                               כל אדם שהוא חבר בקיבוץ החבר בתנועה זכאי לבחור את יושב ראש המזכירות אשר יקרא "מזכיר".

(ב)                                האסיפה הכללית תקבע את דרכי ההצעה ואופן הבחירה של המועמדים למשרת המזכיר.

(ג)                                 כל אדם החבר בקיבוץ החבר בתנועה והיה חבר קיבוץ חמש שנים לפחות יכול להבחר כ"מזכיר" התנועה ולכהן במזכירות.

(ד)                                תקופת כהונתו של המזכיר היא ארבע שנים והוא רשאי לחזור ולהבחר לתקופה אחת נוספת בת ארבע שנים.

(ה)                               ה"מזכיר" יכהן כיושב ראש המזכירות.

 

 

סעיף 15 – סעיף חדש

מיום שינוי תקנון זה, הרי בכל תקנון של קיבוץ חבר, מקום בו הופיע כי הקיבוץ חבר ב"תנועה הקיבוצית המאוחדת אגודה שיתופית מרכזית בע"מ" " או חבר ב"אגודה השיתופית הקיבוץ הארצי השומר הצעיר אגודה שיתופית מרכזית בע"מ" כאילו נאמר כי הקיבוץ חבר ב"תנועה הקיבוצית – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ".   

 

סעיף 16 – סעיף חדש

האסיפה הכללית תבחר לתנועה ועדת ביקורת, יושב ראש לועדת הביקורת ומבקר ותקבע את סמכויותיהם ודרכי פעולתם.

 

 

סעיף 17

התנועה מתפרקת מרצון באופן הקבוע להלן בלבד:

(1)                 מועצה שתתכנס במיוחד לדיון בפירוק תחליט ברוב של ארבע חמישיות ממספר נציגי הקיבוצים הזכאים להשתתף בה על פירוק התנועה (להלן – ההחלטה הראשונה);

לאחר שעברו לא פחות מארבעה חודשים ולא יותר משישה חודשים מיום ההחלטה הראשונה, תתכנס ועידה שתדון שנית בפירוק. החליטה הועידה ברוב של ארבע חמישיות ממספר נציגי הקיבוצים הזכאים להשתתף בה על פירוק התנועה, יראו את ההחלטה כבעלת תוקף סופי.

 

סעיף 14

התנועה מתפרקת מרצון באופן הקבוע להלן בלבד:

(1)     מועצה שתתכנס במיוחד לדיון בפירוק תחליט ברוב של ארבע חמישיות ממספר נציגי החברים הזכאים להשתתף בה על פירוק התנועה (להלן – ההחלטה הראשונה);

(2)     לאחר שעברו לא פחות מארבעה חודשים ולא יותר משישה חודשים מיום ההחלטה הראשונה, תתכנס ועידה שתדון שנית בפירוק. החליטה הועידה ברוב של ארבע חמישיות ממספר נציגי החברים הזכאים להשתתף בה על פירוק התנועה, תועבר ההחלטה לאישור ניר שיתופי.

(3)     אושרה ההחלטה האמורה בסעיף קטן (2) ע"י ניר שיתופי יהיה להחלטה תוקף.

 

 

סעיף 18 – סעיף חדש

כל מחלוקת בין התנועה לקיבוץ החבר בה תתברר ותוכרע ע"י בורר שיבחר על ידי הצדדים. הצדדים רשאים למנות בהסכמה יותר מבורר אחד.

 

סעיף 19

עם פירוק התנועה, לאחר סילוק כל חובותיה ולאחר מימוש זכויותיה, תימסר כל יתרת נכסי התנועה לקיבוצים החברים בה לשם הקמת תנועה חדשה, או אחרת, כפי שייראה בעיניהם.

סעיף 15

עם פירוק התנועה, לאחר סילוק כל חובותיה ולאחר מימוש זכויותיה, תימסר כל יתרת נכסי התנועה לניר שיתופי אשר תעשה בנכסים להקמת תנועה חדשה, או אחרת, כפי שייראה בעיניה.

 

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים