בוחרים מזכיר
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

בוחרים מזכיר

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 30.10.2012

 

רבקה וילנד. יו"ר ועדת הבחירות

ועדת הבחירות לתפקיד "מזכיר התנועה הקיבוצית" קבעה נהלים למערכת הבחירות וליום הבחירות שיתקיים ב-5.2.2013. בוועדה חברים רבקה וילנד (יו"ר), מירב ניב, יריב יערי, נרקיס רגב, יורי קנדל, תום דרומי, ורד טל, קובי לם, נורית ברקאי. מלווים עבודתה מנכ"ל התנועה - מרקי לוי, עו"ד אמיר גנז, ומבקר התנועה משה תרשיש.

 

רשאי להצביע בבחירות כל מי שנתקבל לחברות בקיבוץ והינו בעל זכות הצבעה בקיבוצו. רשאים להצביע גם חברי ארבעה מושבים שיתופיים הנלווים לתנועה הקיבוצית. המזכיר יבחר לקדנציה של 4 שנים, על ידי ככל החברים בקיבוצי התנועה הקיבוצית, בבחירות כלליות, ישירות, שוות וחשאיות אשר תתקיימנה ביום אחד.

 

להגיש מועמדות לתפקיד רשאי כל חבר שנתקבל לחברות בקיבוץ 5 שנים לפחות לפני יום הבחירות, מקום מגוריו הקבוע בקיבוץ ובלבד שקיבוצו הודיע בכתב על תמיכה במועמדותו, ו-250 חברי קיבוץ חתמו על טופס תמיכה במועמדותו. מועמד יגיש את מועמדותו בכתב ליו"ר הועדה לבחירת המזכיר בצרוף המסמכים הנ"ל, לא יאוחר מ-2.12.12.

 

תפקיד "ועדת הבחירות המרכזית" הוא הבטחת קיומן התקין של הבחירות, וכן על קביעת הסידורים הארגוניים והנהלים הטכניים הנדרשים, בכפוף לנהלים שנקבעו לעניין הבחירות ולמסמך זה. באחריות מזכירות הקיבוץ היחיד קיום הבחירות בקיבוץ, על פי נהלי ועדת הבחירות המרכזית.

 

נערכים

 

פרסום שמות המועמדים לתפקיד, שאושרו על ידי הוועדה, יהיה עד ל-14.12.12, ובשלושה אפיקים: מכתב לכל קיבוץ ממוען אל מזכיר הקיבוץ או מנהל הקהילה. מודעה בשני העיתונים הקיבוציים - ידיעות הקיבוץ, הזמן הירוק. ומודעה ב"אתר הקיבוצים" באינטרנט. כמו כן, יוכל מועמד להציג עצמו בפני נציגי הקיבוצים בכינוס "מועצת התנועה הקיבוצית", שתכונס סמוך לפרסום שמות המועמדים.

 

הקיבוצים יוכלו לבקש פגישה עם המועמדים לפי תאום עם מטות הבחירות שלהם. עד 20 ימים לפני מועד הבחירות תפרסם וועדת הבחירות המרכזית לקיבוצים את נהלי ההצבעה שנקבעו על ידי ועדת הבחירות.

 

בסעיף המנהלי, נקבע כי כל קיבוץ ימנה וועדת קלפי (באחריות מזכיר הקיבוץ/מנהל הקהילה), זו תמנה יו"ר ועוד שני חברים, הם יכריזו על תחילת ההצבעה ועל סיומה בשעות שיקבעו מראש. תתאפשר בקלפי נוכחות של משקיפים מטעם המתמודדים. מקום הקלפי ושעות פתיחתו יפורסמו לציבור מראש. הקלפי תהיה פתוחה במשך שעות היום עד שעה 20.00 על מנת לאפשר הצבעה לכל החברים.

 

ועדת הקלפי תספור את הקולות ותעביר התוצאות אל ועדת הבחירות המרכזית שתמוקם בבית התנועה, לא יאוחר מהשעה 21.30 של יום הבחירות. לפחות שני חברי וועדת הקלפי המקומית יהיו נוכחים בעת ספירת הקולות.

 

בתום הספירה יישמרו המעטפות ופתקי ההצבעה למשך שבוע ימים - לפחות. לאחר שוועדת הבחירות המרכזית תחתום על תוצאות הבחירות, היא תפרסם הודעה מוסמכת מטעמה. ובשלב האחרון - מועצת התנועה הקיבוצית תאשר את המזכיר הנבחר תוך חודש ימים מיום הבחירות.

 

ההצבעה

 

ההצבעה תהיה בפתק הצבעה שיישא את שמו של המועמד. פתק ההצבעה יוכנס למעטפה החתומה על ידי יו"ר וועדת הקלפי המקומית מבעוד מועד. למען הסר ספק, מבהירה ועדת הבחירות כי "ניתן יהיה להצביע בעבור מועמד אחד בלבד". לאחר ההצבעה תוכנס המעטפה לתוך תיבה שהוכנה מראש ע"י וועדת הקלפי. ועדת הקלפי המקומית תדאג כי ההצבעה תעשה באופן חשאי, מאחרי פרגוד או בכל מקום אחר שיש בו כדי להבטיח את   חשאיות ההצבעה. המיקום ייקבע על ידי ועדת הקלפי וירשם בפרוטוקול הוועדה. באשר להצבעת חבר סיעודי או מוגבל, נקבע כי זה יהיה רשאי לממש את זכות ההצבעה בקלפי בליווי של בן משפחה או מלווה שהוסמך על ידו.

 

הנבחר

 

המזכיר הנבחר הוא המועמד בו יבחרו המספר הגדול ביותר של מצביעים בבחירות, ובתנאי שלא יפחת מספר הבוחרים בו מ-40% מכלל הקולות הכשרים. אם לא נבחר מזכיר בהתאם לאמור בהתניות הקודמות - תתקיים בחירה שנייה בתוך 14 ימים מיום הבחירות, ובה יעמדו לבחירה שנייה שני המועמדים שזכו במספר הגדול ביותר של קולות המצביעים בבחירה הראשונה. יבחר מי שיקבל את מספר הקולות הרב יותר.

 

ואם עומדים לבחירה שני מועמדים בלבד ? או אז תהיה הבחירה בסיבוב אחד, וזוכה מי שזוכה ברוב רגיל מקולות המצביעים. ואם יעמוד לבחירה מועמד יחיד ? במקרה כזה יתקיימו הבחירות בכינוס מועצת התנועה בתאריך 7.2.2013, בהצבעה חשאית - בעד ונגד. המועמד יציג את מועמדותו, השקפותיו ותכנית עבודתו.

 

במקרה של הצעת מיעוט, ועדת הבחירות המרכזית תשלח הודעה למזכירויות הקיבוצים על כי הוצע לבחירה מועמד יחיד. הודעה זו תכלול את שם המועמד, שם קיבוצו, תמצית קורות חייו, ונהלי בחירת מועמד יחיד. באחריות מזכירות הקיבוץ ליידע את החברים, בנוהל פנימי מקובל, על יום הבחירות, המועמד ואופן בחירתו. הקיבוץ יקיים את הליך הבחירה בדרך הנהוגה בו ובלבד שתוצאות ההצבעה - בעד או נגד - יועברו לוועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מהשעה 21.30 ביום הבחירות. המועמד יבחר ברוב רגיל. לרשות המועמד היחיד יוקצו אותם האמצעים הכספיים שקבעה הוועדה.

 

הערעור

 

במקרה של הגשת ערעור על תוצאות הבחירה, נקבע כי זה יוגש לוועדת ביקורת הבחירות בתוך שבוע ממועד ההצבעה. ההחלטה תתקבל בתוך שבוע ימים ממועד הגשת הערעור. זו תוגש למערער ולועדת הבחירות כהחלטה סופית.

 

צידה לדרך

 

על מנת לאפשר למתמודדים לעבור בקיבוצים, להציג את עצמם ואת המצע שיבקשו לקדם במסגרת התפקיד, יוקצו על ידי התנועה אמצעים שווים לתקופת מערכת הבחירות. האמצעים הם שווי 45 ימי פעילות; רכב ל-45 יום; פרסום באתר האינטרנט של התנועה. ו-30.000 ש"ח להוצאות פרסום ותקשורת. מועמד שהנו "פעיל" במטה התנועה הקיבוצית, יצא לחופשה בתשלום למשך 60 יום טרם הבחירות, ובלבד שיקבל את אישור וועדת הבחירות המרכזית למועמדותו.

 

ועדת הבחירות המרכזית ציינה עמדה הקוראת למתמודדים, קיבוציהם ולגורמים נוספים, שלא להעמיד אמצעים נוספים למועמדים מעבר לאלו המוקצבים להם על ידי התנועה, בכדי שהבחירה תושפע כמה שפחות מיתרון המשאבים של המועמד. הביקורת על השימוש במשאבים שיוקצו למתמודדים תיעשה על ידי ועדת הבחירות המרכזית ומבקר התנועה. ולסיום מבהירה הוועדה, כי פעילי התנועה הקיבוצית וחברי וועדת הבחירות המרכזית לא ישתתפו באופן פעיל במערכת הבחירות, ולא יתמכו פומבית במועמד זה או אחר.

 

המכרז להגשת מועמדות למזכיר/ת התנועה

 

נוהלי הבחירה של מזכיר/ת התנועה, כפי שאושרו במועצה ב-1.11.2012

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים