הזכות לביטחון פנסיוני והיכולת לממשה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
 

הזכות לביטחון פנסיוני והיכולת לממשה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 21.8.2012

 

עו"ד מיכי דרורי

הפנסיה היא מחויבות בסיסית לחברים הגמלאים. היעד הוא הגדלת הקצבה, באחריות ובהתאם ליכולת הכלכלית של הקיבוץ

 

עמדת התנועה בנושא הפנסיה בקיבוצים מציבה בבסיסה את מחויבות הקיבוץ לחברים הגמלאים, והיא כוללת שני רבדים, מסבירים עו"ד מיכי דרורי (המחלקה המשפטית), עמרי כנען (מנהל אגף מלווי הקיבוצים) ורינת גלילי (מנהלת אגף החברה).

 

הרובד הראשון, הוא "הפנסיה הבסיסית" אותה מחויב כל קיבוץ לשלם לגמלאי, ללא קשר למצבו הכלכלי של הקיבוץ, לוותק הגמלאי או להכנסתו ממקורות אחרים (פרט לקצבת פנסיה אחרת). רובד "פנסיית הבסיס" מעוגן ב"תקנות הקיבוץ המתחדש", מחושב לפי 35% מהשכר הממוצע במשק, כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי (כ-3,000 ₪ בחודש כיום, לא כולל את קצבת הביטוח לאומי). "היחיד שיכול להחריג קיבוץ מתשלום מלוא הקצבה - עקב מצבו הכלכלי - הוא רשם האגודות השיתופיות, וזאת במקרים נדירים, ולתקופה מוגבלת" מדגישים השלושה, ומציינים, "עד היום, אישר הרשם לקיבוצים בודדים בלבד לשלם לגמלאים פנסיה מופחתת". קצבת פנסיה היא זכות בסיסית, ולכן התנועה לוקחת על עצמה לסייע לאותם קיבוצים באמצעות איתור מקורות נוספים ומניבים, אם בעזרת הקרן מרכזית לערבויות התנועתית (קמ"ע), או בתכנית חדשה להקמת קרן מרכזית של סיוע לקיבוצים, שאינם עומדים בתשלום הקצבה המינימאלית. חשוב לציין, מדגישים שלושת מנהלי האגפים, "רובם המוחלט של הקיבוצים המתחדשים (למעלה מ-200) כבר משלמים פנסיה לפי התקנות המחייבות, וכ-80 כבר מקציבים יותר, בהתאם ליכולת הכלכלית של הקיבוץ.

 

עמרי כנען

לקראת סיום "הסדר הקיבוצים" בשנה הבאה צפויים עשרות קיבוצים ליהנות ממקור כספי משמעותי אשר שולם עד כה לפירעון החובות שבהסדר. המלצת התנועה לקיבוצים היכולים היא לייעד חלק מהמקורות שהתפנו לכיסוי ההתחייבויות הפנסיונית של הקיבוץ לחבריו הגמלאים.

 

קפיצת מדרגה

 

המדרגה הבאה נשענת על החלטת מועצת התנועה מהשנה שעברה, כוללת המלצה לקיבוצים היכולים לעמוד בתשלום בלא סיכון של כניסה לגירעון בתקציב הקהילה, היא לשלם קצבה בגובה של 40% מהשכר הממוצע במשק (3401 ₪ נכון ל-2012). "לשמחתנו", מציינים השלושה, "הנתונים שבידינו מראים שבכמעט מחצית הקיבוצים כבר מקציבים סכום זה לגמלאים. חשוב לציין עוד שהחלטת מועצת התנועה היא בגדר המלצה לקיבוצים ולא חובה, מכיוון שכשליש מהקיבוצים עדיין אינם עומדים בתשלום גבוה מהקצבה הבסיסית (כ-3,000 ₪), כך לפי בדיקת רשם האגודות השיתופיות, שסירב עקב כך להיענות לבקשה להעלות את גובה קצבת הבסיס בתקנה, ולהפוך את המלצת מועצת התנועה למחייבת".

 

רינת גלילי, רכזת אגף חברה

מסמנים יעד

 

הרובד השני עליו התקיימו דיונים בצוות תנועתי רחב, הנו הרובד שזכה לכינוי "פנסיה הוגנת", והוא אמור לשקף את רמת החיים בקיבוץ הספציפי. "מדובר בשכבה פנסיונית שניה, מעל לפנסיית הבסיס, אשר תשקף את העלייה ברמת החיים, ובמקורות הזמינים - של הקיבוץ ושל חבריו", מסבירים דרורי, כנען וגלילי. בחישוב נלקח בחשבון גם גובה הכנסות החברים כבסיס לחישוב ה"פנסיה ההוגנת", אולם הצעה זו נמצאה כבלתי ניתנת ליישום, ולכן ירדה מהפרק. בסופו של דבר, המליץ הצוות לראות בפנסיה בגובה של 50% מהשכר הממוצע במשק (כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי) כ"פנסיה הוגנת". מועצת התנועה קיבלה את הצעת הצוות וקבעה אותה כהמלצה לקיבוצים. "המלצה" ולא "חובה", בין היתר, מכיוון שיש להשאיר נושא זה להחלטתו ויכולותיו הכלכליות של כל קיבוץ וקיבוץ, ובהתחשב, בין היתר, בשוני הגדול בין הקיבוצים בהיבטי חלוקת הרווחים, משקל הוותק, שיוך נכסים, חלוקת הדיבידנד, ועוד.

 

בתכנון: קרן גמלאות מרכזית

 

במקביל לדיונים בתוך המגזר הקיבוצי, המלווים לעיתים ב"התכתשויות פנימיות", סבורה התנועה, שיש לפעול במשותף להגדלת המקורות הזמינים בקיבוצים לפנסיה, ולפיכך נרקמו כמה רעיונות ליישום, שחלקן כבר התקבלו, וביניהן הקמת קרן גמלאות מרכזית. הכוונה כאן היא לאפשר לכל קיבוץ, בדומה לכל רשות מקומית ולמדינה, בהן קיימות קופות כאלה, להקים קופת גמל בה יופקדו כספים, באמצעותם ניתן יהיה לשלם את ההתחייבות הפנסיונית של הקיבוץ (כולה או מקצתה) לחבריו הגמלאים. לקופה זו ניתן יהיה להפקיד הן הפקדות שוטפות והן הפקדות הוניות "חד-פעמיות", בכפוף לכללי המיסוי בקופת גמל מחד גיסא ולמיסוי הקיבוצי מאידך גיסא. בישיבת ועדת העבודה והרווחה בכנסת בחודש יוני הביעה התנועה הסכמתה לתנאי אגף שוק ההון במשרד האוצר, על פיהם, לצד הפקדות חד פעמיות, תהיינה הפקדות קבועות ושוטפות, כאשר לכל חבר קיבוץ תהיה רשומת צבירה נפרדת על שמו והקצבה שתשולם מקופת הגמל תירשם לפקודת הגמלאי.

 

פנסיה וצדק חברתי

 

לצד השורה התחתונה - סכום הקצבה, קבעה מועצת התנועה שורת המלצות, ביניהן כאלה שעוגנו על ידי הרשם, למדיניות הוגנת בנושא הפנסיה. בין היתר נקבע, פנסיה שנצברה על ידי חבר, ממקורות חוץ, בתקופה בה התנהל הקיבוץ כקיבוץ שיתופי - תעמוד לרשות הקיבוץ. הכנסה הפנסיונית הפנויה, שאינה כוללת את הקצבה מהביטוח הלאומי, לאחר המיסוי הקיבוצי הפנימי, לא תפחת מ-80% מפנסיית הבסיס. עוד הוחלט, כי אין לראות בשיוך הנכסים והדירות בקיבוץ תחליף למחויבות הקיבוץ לתשלום הפנסיה לגמלאי. באשר לשירותים בתחומי בריאות ותרופות, דמי מנוי למתקני ציבור, הפעלת חדר אוכל, או הסעות - אלה יינתנו בכפוף להחלטת הקיבוץ, שתכלול את תמחור השירותים, לסוגיהם, באורח אחיד - לחבר בגיל העבודה ולפנסיונר. כל אחד מהשירותים יועמד לבחירת החבר בגיל העבודה ולפנסיונר ולא ינוכו מהפנסיה כאגרה אחידה בגין כל השירותים.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים