הנחיות לקיבוצים ליום הבחירות למזכ"ל התנועה - 5.2.2013
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

‏16.1.2013


לכבוד
מזכיר / מנהל קהילה
יו"ר ועדת הקלפי
  

שלום רב,


הנחיות לקיבוצים ליום הבחירות למזכ"ל התנועה - 5.2.2013


ביום שלישי 05.02.2013 תתקיימנה הבחירות למזכיר התנועה הקיבוצית.


בהתאם לנוהלי הבחירות, כפי שאושרו על ידי מועצת התנועה מיום 01.11.2012, להלן ההוראות הנוגעות לסידורי הבחירות, ועדת הקלפי וסדרי ההצבעה בקלפי:

  

1.      כללי: סידורי יום הבחירות

א.    כל קיבוץ ימנה וועדת קלפי (באחריות מזכיר הקיבוץ/מנהל הקהילה).

ב.    וועדת הקלפי תמנה יו"ר ועוד שני חברים לפחות.

ג.     תתאפשר נוכחות של משקיפים בקלפי מטעם המתמודדים, בתנאי שיצוידו בכתב מינוי כמשקיף מטעם אחד המועמדים.לא יהיה נוכח יותר ממשקיף אחד לכל מועמד באותה עת בקלפי.

ד.    מקום הקלפי ושעות פתיחתו יפורסמו לציבור באמצעי הפרסום הנהוגים בקיבוץ לפחות 10 ימים ולא יאוחר מאשר 5 ימים לפני מועד ההצבעה.

ה.    הקלפי תהיה פתוחה החל מהשעה 12.00 בבוקר ובמשך שעות היום עד לשעה 20.00, על מנת לאפשר הצבעה לכל החברים.
בקיבוץ שמספר חבריו 100 או פחות שעות הפתיחה 16.00-20.00.

ו.     הקלפי תפתח בשעה שנקבעה לפתיחת הקלפי ביום הבחירות. לא הופיעו לפחות 3 מחברי וועדת הקלפי רבע שעה לאחר המועד הקבוע לפתיחת הקלפי רשאים יו"ר הוועדה וחבר וועדת קלפי נוסף, להכריז על תחילת ההצבעה.

ז.     וועדת הקלפי תספור את הקולות ותעביר התוצאות אל וועדת הבחירות המרכזית בתנועה, לא יאוחר משעה 21:30 של יום הבחירות. לפחות שני חברי וועדת הקלפי המקומית יהיו נוכחים בעת ספירת הקולות. תוצאות ההצבעה ימסרו לועדת הבחירות, בחתימת חברי ועדת הקלפי, על גבי טופס בנוסח שיקבע על ידי ועדת הבחירות ויועבר לקיבוץ.

ח.    המעטפות ופתקי ההצבעה יישמרו בקיבוץ למשך חודש-לפחות.

ט.    לאחר שוועדת הבחירות המרכזית תחתום על תוצאות הבחירות, היא תפרסם הודעה מוסמכת מטעמה בכל אמצעי התקשורת.

י.     מועצת התנועה הקיבוצית תאשר את המזכיר הנבחר תוך חודש ימים מיום הבחירות

 

2.      תפקיד יו"ר ועדת הקלפי:

1.      לקבל ממזכיר הקיבוץ את רשימת החברים בעלי זכות הצבעה (ספר הבוחרים) ב 2 עותקים. בכל עותק יהיה מקום לחתימת החבר לצד שמו המופיע ברשימה.

2.      לעמוד לרשות ועדת הבחירות בקבלת החומר והציוד והעברתו למקום הקלפי

3.      לשמור על החומר והציוד שבידי ועדת הקלפי

4.      לחתום על מעטפות ההצבעה, ולוודא חתימה נוספת של חבר ועדת קלפי.

5.      לזהות את הבוחרים

6.      לרשום את הפרוטוקול ולמלא את הטפסים של ועדת הקלפי

7.      לחתום על הפרוטוקול של ועדת הקלפי ולהעביר את התוצאות לוועדת הבחירות המרכזית

8.      לארוז את החומר בסיום עבודת הקלפי ולוודא העברתו למשמרת במשרדי האגודה.
מניין הקולות יתחיל בשעה בה ייסגרו הקלפיות למצביעים ועל פי הנוהל המפורט במסמך זה.

 

3.      ארגון מקום הקלפי:

1.      בנוסף לציוד שתקבלו ממטה התנועה הנכם מתבקשים לצייד את חדר הקלפי בפרגוד ותיבת קלפי כפי שנהוג בקיבוצכם וכן ב-2 שולחנות ומספר כסאות.

2.      שלוחן אחד ו-3 כסאות ישמשו את ועדת הקלפי. בקדמת השולחן תוצב תיבת הקלפי באופן שתראה היטב לכל אנשי הועדה.

3.      על שולחן שני (או לצידו) יוצב הפרגוד באופן כזה שהמצביע לא ייחשף לעיני יתר הנוכחים בחדר.

 

4.      ציוד הקלפי:

הציוד שתקבלו מהתנועה יימסר למנהל הקהילה או יו"ר ועדת הקלפי אישית ע"י פעיל תנועה ויכלול:

1.      כתבי מנוי

2.      דף הנחיות

3.      פתקי הצבעה עם שמות המועמדים

4.      מעטפות מיוחדות ליום הבחירות

5.      דפי פרוטוקול

6.      גיליון ספירת קולות

7.      סרגל, עטים ומרקר.

8.      מעטפה לאריזת חומר ההצבעה לרבות טפסי הצבעה שנמנו וכל חומר הקלפי.

 

הקיבוץ יכין

 

1.      2 עותקים של ספר בוחרים (רשימת בעלי זכות ההצבעה).

2.      קלפי.

3.      פרגוד.

4.      כלי כתיבה.

5.      סרט הדבקה רחב.

 

5.      פתיחת הקלפי ותהליך ההצבעה:

1.      חברי ועדת הקלפי יגיעו למקום ההצבעה 1/2 שעה לפני מועד הפתיחה המפורסם.

2.      קיים איסור מוחלט לערוך תעמולת בחירות בקלפי ובטווח של 25 מ' ממנה.

3.      הקלפי תיפתח ותיסגר ע"פ הכתוב בסעיף 1. ההצבעה תמשך כל עוד ממתינים במקום בעלי זכות הצבעה שלא הצביעו.

4.      בחדר הקלפי או בתחום הקלפי רשאים להיות נוכחים חברי ועדת קלפי והחבר הבוחר,

וכן חברי ועדת בחירות, משקיפים מטעם ועדת הבחירות שקיבלו היתר כתוב מאת יו"ר ועדת הבחירות ומשקיפים מטעם המועמדים שקיבלו ייפוי כוח מאחד המועמדים.

5.      אדם שאינו מופיע בספר הבוחרים לא יהיה רשאי לבחור בקלפי.

6.      הבוחר יצביע ושמו ימחק מרשימת הבוחרים.

7.      הבוחר יקבל מוועדת הקלפי את מעטפת ההצבעה החתומה ע"י 2 חברי ועדת הקלפי. לאחר קבלת מעטפת ההצבעה, ייכנס הבוחר לבדו אל מאחורי הפרגוד (למעט בוחר שאינו יכול להצביע בעצמו) ויכניס למעטפה את פתק ההצבעה של המועמד שבו הוא בוחר.

8.      בוחר שאינו יכול להצביע בעצמו יורשה להיכנס אל מאחורי הפרגוד עם מלווה אחד, שלא יהיה אחד מחברי ועדת הקלפי.

9.      הבוחר ישלשל את מעטפת ההצבעה לתוך תיבת הקלפי.

10.  לא יתאפשר שימוש בייפוי כוח לצורך ההצבעה.  

11.  עם סיום ההצבעה יחתום הבוחר לצד שמו, שנמחק מרשימת הבוחרים.

12.  חילוקי דעות ואירועים חריגים שהתגלעו במהלך ההצבעה או בעת מניין הקולות או בסיכום התוצאות, ירשמו בפרוטוקול ויועברו להכרעת מליאת ועדת הבחירות.

 

6.      סגירת הקלפי וספירת קולות הבוחרים:

1.      הקלפי ייסגר ע"פ לוחות הזמנים שנקבעו ע"י ועדת הבחירות, בכפוף לאמור בסעיף 5.3 עם הסגר הדלתות, יהיו הנוכחים במתחם הקלפי זכאים לפעול לספירת הקולות וסיכום התוצאות שהתקבלו בקלפי.

2.      פותחים את תיבת הקלפי, סופרים את כל מעטפות ההצבעה ומשווים את מספרם מול מספר המצביעים כרשום בספר הבוחרים. בודקים האם מספר מעטפות ההצבעה תואם את מספר המצביעים בפועל על פי המחיקות שנעשו בספר הבוחרים.

3.      פותחים את המעטפות ומוציאים את פתקי ההצבעה, ומסמנים את מספר הקולות שקיבל כל מועמד כאשר יו"ר הועדה או אחד מחבריה מקריא את שם המועמד ו-2 חברי הועדה מסמנים כל אחד בטופס משלו קו במשבצת המתאימה.

4.      עם סיום ההקראה יספרו הקולות לכל מועמד.

5.      פתק הצבעה מודפס שאינו זהה לפתק הרשמי הינו פתק פסול.

6.      פתקי ההצבעה הפסולים יוכנסו למעטפה נפרדת.

7.      יערך פרוטוקול חתום ע"י חברי ועדת קלפי לגבי מהלך ההצבעה וסיכומי קולות.

8.      תוצאות הבחירות על גבי הפרוטוקול החתום יועברו לוועדת בחירות המרכזית באמצעות פקס שמספרם: 03-6951195 03-6951407 יש לוודא הגעת הפקס בטלפונים: 03-9625330

03-6925309.

9.      כל חומר הקלפי ייארז במעטפות ייאטם ע"י סרט ההדבקה.

10. חומר הבחירות ייגנז לתקופה של חודש לפחות במשרדי הנהלת האגודה, או על פי כל דין.

11. ועדת הבחירות תסכם את סה"כ מניין הקולות, בכל הקלפיות, תאשר את תוצאות הבחירות ותקבע את המועמד שזכה בבחירות.

 

 

יו"ר ועדת הבחירות תודיע למועצה התנועה על תוצאות ההצבעה בבחירות.

המועצה תאשר ותכריז על מזכיר התנועה הקיבוצית הנבחר.

 

אנו מודים לך על שיתוף הפעולה - ומקווים כי יחד, נבטיח הליך בחירות דמוקרטי ותקין.

 

בברכה,

ועדת הבחירות:

רבקה וילנד - יו"ר, נורית ברקאי, מרב ניב, יורי קנדל, ורד טל, קובי לם, תום דרומי, יריב יערי, נרקיס רגב.

חברי התנועה: מרקי לוי, עו"ד אמיר גנז ומשה תרשיש.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים