תיצוביקה העונתה תינכתו הנבמ
26.12.02 לעפא - הצעומב רשוא
אבה ףקשל
םדוקה ףקשל
ה ס פ ד ה