6 הצעות החלטה שהגיש שר החקלאות, שלום שמחון, אושרו בישיבת הממשלה החגיגית בדגניה א', ב-17/10

הממשלה מצדיעה להתיישבות העובדת:

לרגל 100 שנות התיישבות קיימה הממשלה ישיבת חגיגית

בקיבוץ דגניה א', ב-17/10/2010

ואישרה 6 הצעות החלטה שהגיש שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון

 

 

לדברי שמחון ההצעות יבטיחו את חיזוקה ופיתוחה של ההתיישבות העובדת והמרחב הכפרי בישראל, באמצעות הפניית משאבים לישובים כפריים בעיקר בפריפריה, ובהתוויית מדיניות חקלאית והתיישבותית לשנים הבאות, בהתחשב בשינויים שעוברים על החקלאות וההתיישבות.

 

1.     הממשלה אישרה הקמתה של ועדת שרים לפיתוח הכפר בראשות ראש הממשלה
הוועדה תגבש הצעות, כלים ויוזמות במטרה לקדם שורת מטרות:
ביסוס כלכלי, ייצוב דמוגרפי, חברתי וקהילתי של הישוב הכפרי בישראל, גיוון הבסיס הכלכלי של היישוב הכפרי, תוך שמירת איזונים חברתיים, כלכליים וסביבתיים, הבטחת קיומה ותפקודה של חקלאות בת קיימא כמרכיב חיוני בדמותו של היישוב הכפרי בישראל, ועיצוב ופיתוח הישוב הכפרי בישראל לסוגיו השונים, כצורת יישוב ייחודית, ותוך שמירה על אופיו הכפרי ועל ערכי תרבות, סביבה, טבע ונוף.

2.     הממשלה אישרה תוכנית לשיקום תשתיות בישובים הכפריים בעלות של 100 מיליון ₪ מדי שנה ב-10 השנים הבאות. בסה"כ יושקעו בתוכנית מיליארד ₪. שיקום התשתיות הינו מרכיב חשוב בפיתוח בר קיימא של המרחב הכפרי על פי תרומתו הצפויה לשלושה מרכיבים ראשיים: לחברה, לכלכלה ולסביבה. עבודת שדרוג התשתיות תעשה על פי עקרונות וכללים של פיתוח מקיים בהתחשב בסביבה.
בישובים כפריים רבים נמצאות התשתיות הפיסיות הבסיסיות, במצב של קריסה. מעבר לפגיעה בתפקוד היומיומי, לטרדה ולהוצאות הכספיות - מתבטא הדבר גם באי-עמידה בדרישות החוק וגורם למפגעים בטיחותיים ולפגיעה ולירידה באיכות החיים של האזרחים החיים ביישובים אלה. הסדרת התשתיות היא פעולה הכרחית להמשך קיומם של חלק מהיישובים במרחב הכפרי. מצבם הפיזי של הישובים הללו משפיע על מצבם החברתי ועל המרחב הכפרי באופן כללי.

3.     הממשלה אישרה תוכנית לעידוד קליטת 1000 חקלאים חדשים בפריפריה בעשור הקרוב. ההצעה נועדה לקדם, לחזק ולפתח את החקלאות וההתיישבות בפריפריה. במסגרת התוכנית תוכשר קרקע לחקלאות עבור נחלות חדשות בפריפריה, ויינתנו מענקים לגורמי ייצור לנקלטים החדשים, אשר יאפשרו עיסוק בחקלאות ובתחומים משלימים מתחום הכפר.

4.     הממשלה אישרה הקמת שוק סיטוני. השוק הסיטוני החדש יהיה גדול במיוחד ויהווה פלטפורמה לשיפורים רבים במערכת השיווק של התוצרת החקלאית. להערכת משרד החקלאות צפוי חיסכון של כמיליארד שקלים לצרכנים בגין צמצום בפערי התיווך.
השוק הגדול יהווה נקודת מפגש למאות סיטונאים וקמעונאים מדי יום, והמעמד יעודד תחרות בריאה יותר, העמדת סטנדרטים גבוהים יותר לתוצרת חקלאית ומכאן - הורדה משמעותית של פערי התיווך, לטובת ציבור הצרכנים.

5.     הממשלה אישרה הקמת ועדת בין משרדית אשר תמליץ לממשלה על מדיניות לניהול הקרקע החקלאית. בוועדה יכהנו מנכ"ל משרד המשפטים, הממונה על אגף תקציבים במשרד האוצר, מנהל רשות מקרקעי ישראל, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ושני נציגי ציבור.

6.     הממשלה אישרה תוכנית להקמת פארק שקמה - במסגרתה תעודד חקלאות סביבתית בת-קיימא במרחב, יופעל ניטור אקולוגי במרחב, יוקצו משאבי מים לשימור סביבתי וישולבו נושאים סביבתיים הקשורים במרחב במערכות החינוך ובפעילויות חינוכיות, לרבות סיורי תלמידים במקום על מנת לחברם לאזור ולערכיו.[

 

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית