100 שנות קיבוץ - מעצבים את העתיד - ועידת התנועה הקיבוצית
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

100 שנות קיבוץ - מעצבים את העתיד

"זהות קיבוצית משותפת ומוסכמת - תנאי לחיזוק התנועה וקיבוציה ולמעורבות פעילה בחברה ובמדינה"

הועידה ה-4 של התנועה הקיבוצית

קבוצת כינרת - 4 באוקטובר 2010, כ"ו תשרי תשע"א

   

התנועה הקיבוצית מציינת השנה בגאווה את מלאת 100 שנה להקמת הקיבוץ הראשון, דגניה א'. בקנה מידה היסטורי, מדובר באירוע חברתי ולאומי מרשים, ייחודי ומיוחד, שצמח והתרחב מקיבוץ בודד לתנועה חלוצית התיישבותית, המונה כ-280 קיבוצים. אלה פרושים כיום לאורכה ולרוחבה של המדינה, מסמנים בנוכחותם את גבולותיה, משדרים מסר של המשכיות וחיוניות, ומביאים לכלל ביטוי את זהותה, כתנועה ציונית מגשימה ומעורבת במציאות החברתית, הכלכלית והביטחונית של מדינת ישראל.

 

עתה, כאשר אנו עומדים בשעריה של המאה השנייה לקיומנו, מוטלות עלינו שתי משימות עיקריות:

 

ב"חצר הקיבוצית":

 

להמשיך ולעצב את 'הקיבוץ', כחברה רב-דורית, היוצרת כל העת איזונים חדשים בין צרכי הכלל והקהילה, לבין רצון הפרט ומשפחתו וזכותם לחופש בחירה וחירות אישית.

 

לקדם צמיחה דמוגרפית שעיקרה, קליטת בנים ומשפחות צעירות לחברות בקיבוץ.

 

להמשיך ולפתח את המשק הקיבוצי, כבסיס איתן ובטוח לקיומו של הקיבוץ וחבריו לשנים הבאות ולעמוד בראש המאבק הציבורי לשמירה על זכויות המתיישבים במרחב הכפרי-חקלאי, כאינטרס לאומי וממלכתי.

 

לבסס ולחזק בקיבוץ התנהלות דמוקרטית, שתבטיח - בין היתר - קיומן של "הערבות ההדדית" והסולידריות בין החברים החיים יחד בכל קיבוץ.

 

ב"חברה הישראלית":

 

לבחון ולהציע דרכים לחידוש הנוכחות והמעורבות הקיבוצית ברבדים השונים של החברה ישראלית, כדי להשפיע - ככל שאפשר - על דמותה ואופייה לאורך זמן .

 

לתמוך במהלכים ובפעילויות שמטרתם לקדם הסדרי שלום בין ישראל והפלסטינים ובין ישראל ועמי האזור כולו.

 

לקידום כל האמור לעיל תוכן "תוכנית פעולה קיבוצית כוללת" במישורים שלהלן:

א.      במישור הרעיוני - ניסוח עדכני ומתחדש של "ערכי הליבה", שיביאו לכלל ביטוי זהות קיבוצית משותפת ומוסכמת על כל הזרמים המתקיימים כיום בתנועה הקיבוצית.

ב.      במישור הלאומי - להתוות דרך ולהציע כלים לקיום מעורבות קיבוצית פעילה, החותרת להשפיע על מערכות החברה והשלטון במדינת ישראל. בין היתר יגבש הצוות הצעות לחיזוקו של המרחב הכפרי-חקלאי בישראל, להבטחת הייצור החקלאי ולשמירה על שטחים ירוקים באזורים פתוחים.

ג.       במישור הקליטה והצמיחה הדמוגרפית - ניסוח עקרונות מוסכמים למדיניות קליטה של חברים חדשים, תוך מתן תשובות ראויות לצרכים המיוחדים של קיבוצים שונים, כפי שאלה נגזרים ממצבם, מאורחות חייהם, ומן האזורים בהם קיבוצים אלה שוכנים.

ד.      במישור החברתי - ניסוח והגדרה של מחויבות הקהילה מול אחריות הפרט בתחום יחסי העבודה וכן בתחומי החינוך, התרבות, ההשכלה, הבריאות, הרווחה, הסיעוד, זיקת החבר לנכסי הכלל, טיפוח פעילות התנדבותית בתוך הקיבוץ ומחוצה לו, ועיגון זכויות בעלי צרכים מיוחדים. דגש מיוחד יושם על החובה ליצור מקורות להבטחת הפנסיה ולקיום הביטחון האישי של גמלאי הקיבוץ.

ה.      במישור הארגוני - הצוות ינסח הצעה הבאה לחזק התנהלות משתפת ושקופה בקיבוץ, מכבדת את החלטות הרוב, שומרת על זכויות המיעוט, מחויבת לכבוד האדם וחירותו ולמימוש חופש הבחירה האישי בתחומי שנקבעו לכך בהסכמה.

ו.       במישור הכלכלי - קביעת דרכי פעולה להמשך פיתוחו, חיזוקו וצמיחתו של המשק הקיבוצי, המתבסס על איתנות עסקית ורווחית בתעשייה ובחקלאות; השתלבות בשוק חופשי; עידוד יוזמה אישית וקבוצתית; ניהול מקצועי ואיכותי של נכסי הקיבוץ; שמירה על הקרקעות ועל אמצעי הייצור של הקיבוץ; יצירת מוקדי משיכה אטרקטיביים להשקעות ולשותפויות חיצוניות ופנימיות.

ז.       במישור התכנוני – בחינת הצעות מעשיות לשימור ולטיפוח החצר הקיבוצית ככפר שיתופי ייחודי, באזורי המגורים, בשטחים הציבוריים ובאזורי הפעילות הכלכלית, זאת כדי להציע "ביטחון סביבתי" לילד ולמבוגר ולטפח אורח חיים קהילתי-אקולוגי, המשלב בין צרכי הכלכלה, הקהילה, "הסביבה" ואיכות החיים.

ח.      במישור הרחבת המעגל התנועתי - חיזוק הקשרים עם תנועות הנוער ובוגריהן, וכן עם קבוצות שיתופיות אחרות, המקדמות פעילות חברתית וחינוכית בחברה הישראלית, ברוח ערכי התנועה הקיבוצית.

הצעות החלטה

 

א.      הוועידה רואה חשיבות עליונה בשמירת אחדות התנועה וקוראת לכל הזרמים המתקיימים בה כיום, לסמן ולקבוע ביחד את מרכיבי הזהות הקיבוצית, המכוונים גם לרציפות והמשכיות עם ערכי היסוד וגם להתחדשות בדפוסי החיים והניהול הפנימי.

ב.      הוועידה מחליטה כי במהלך השנה הקרובה ייקבעו - בשיתוף ובהסכמה - הכלים המעשיים למימוש המהלך החיוני האמור לעיל, במטרה לחזק את הקשרים וההדברות בין קיבוציה השיתופיים והמתחדשים.

ג.       הוועידה רואה חשיבות רבה בבחינה מחודשת באשר למעורבותם והשפעתם של הקיבוץ והתנועה במדינה ובחברה הישראלית, ומטילה על מזכירות התנועה להקים צוות מיוחד לביצוע הבחינה האמורה.

ד.      הוועידה מטילה על מזכירות התנועה להקים ולהפעיל צוותים שיהיו מעורבים בהם חברים בעלי השקפות שונות, להכנת תוכנית פעולה קיבוצית כוללת, על בסיס הסעיפים והנושאים שהוצגו במושב זה.

ה.     הוועידה, במושבה הראשון, מחליטה כי במהלך שנת תשע"א יכונס מושב שני שיוקדש כולו לדיון בתוכנית הפעולה שתוצג ע"י מזכירות התנועה לקיבוציה, בהסתמך על עבודת הצוותים.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים