:שופיח תולימ

 :שופיח תירוגטק

תורתוכב קרהעדומה ןכות לכ :ב שפח

לכהתוינק קרתוריכמב קר :ב שפח

הלועדרוי :רדס יפל תואצות ןוימ