םיצוביקמ םינונקתו םירדסה

.םינוש םיצוביקמ םינונקתו םירדסה םישגומ הז רודמב
ןעמל תאזו ,יגולטק רפסמ תועצמאב אלא ,םמשב םיעיפומ םניא םיצוביקה
.ןויסיחה תרימש

ךות ,םיצוביקה לש תונוש תועצהו םינונקת ,םירדסה םסרפל חמשנ ונא
.ךכל תשרופמ המכסה לבקנ רשאכ ,םמש םוסרפ ידכ

.ונלוכמ ונלוכ דמלנש אוה וננוצר לכ ירהו

:םיטרפל
ןמענ תניע
052-2317753 :דיינ ןופלט
03-6925306 :ןופלט
03-9651407 :סקפ
ינורטקלאה ראודה ךרד טושפ וא

einat@tkz.co.il