הריעצה תובשייתהב ג"י תנשל ןונקת

1994 ילויל ןכדועמיללכ


הנשב 31/8 ךיראתב תמייתסמו ,הנש לכב 1/9 ךיראתב הליחתמ תורישה תנש
.הירחאש
.1

ג"יה תצובק לע העונתה םעטמ יארחאה אוה א"הבקה לש הריעצ תובשייתה תווצ
:תא ללוכ הזו
.2

סויגה ךילהת
-

םהילא ץובישהו דעיה יצוביק תעיבק
-

הנשה ךלהמב ג"יה םע רשק
-

אשונ לכ ןכו .םמצע ג"יהו דעיה יצוביק ,םאה יצוביק דצמ תויעב ןורתפל תבותכ
.ןיינעל רושקש
-

.המישרה העבקנש רחאל דעי ץוביק תונשל ןתינ אל - םידחוימ םירקמ איצוהל
.3

,דעומה םות ינפל תובשייתהב םתוריש תא ומייסי ןהשלכ תוביסמ רשא תב וא ןב
ג"יה הוולמ .סויגה תכשל י"ע םהל עבקייש יפכ רתויב בורקה דעומב ל"הצל וסיוגי
לכ לע תידיימ העונתה לש ןוחטיבה תקלחמל חוודל יארחא תובשייתה תווצ םעטמ
.ירוקמה ןונכתה י"פע אלש תוריש םויס
.4
םיביצקת


:ןכ לע .יצראה ץוביקה יליעפכ םיבשחנ םניא ג"יה 1/1/92-מ לחה


יבגל וב הגוהנה המרבו - דעיה ץוביקמ םיתורישהו םיביצקתה לכ תא ג"יה לבקי
.(םייתנש בר םיביצקת טעמל) וירבח
.1

ודמעי - תיבב םהמ םינהנ וליג ינבו ,ריעצה ץוביקב םניאש םיביצקתו םיתוריש
.('וכו ל"וח יביצקת ,שפונ תריבצ ,טוהיר) םאה ץוביקב ותושרל
.2

.דעיה ץוביק י"ע - תונואת ,םירחא םיחוטיב ,דיחא סמ ,ימואל חוטיב
.3

לופיטו הנושאר הרזעכ םירדגומה םילופיטה לכל יארחא היהי דעיה ץוביק - תואירב
.םאה ץוביק ח"ע םיכשוממ םילופיטו תדחוימ האצוה לכ .ףטוש
.4
יוויל


.ג"יה אשונ לכ יווילו זוכיר ודיקפתש רבח הנומי הריעצ תובשייתה תווצב
.1

לכב לפטיש ומעטמ הוולמ/רשקמ דעיה ץוביק הנמי - ג"יה תצובק תלבקל יאנתכ
.העונתה םע רשקה לע יארחא היהי ןכו ,הידיחיבו הצובקב רושקה
.2

יווילה שומימ ואדווי - םיצוביקב םירקבמה הריעצ תובשייתה 'חמ םעטמ םיוולמה
.םיצוביקה י"ע
.3תועיסנ


:האיציה ךשמ .ריעצה ץוביקה ח"ע ,תועובש השולשל תחא - התיבה העיסנ
ישפוח םוי ג"יה תושרל דימעהל שי תבשל ףסונב רשאכ ,ןושאר-תבש וא תבש-ישיש
.ףסונ אלמ
.1

י"ע תועיסנה תולע רזחות - םאה ץוביקמ םיישפוח "דגא" יסיטרכב םידיוצמה הלאל
.םאה ץוביקל דעיה ץוביק
.2

גירח עוריא לש הרקמ לכב .ג"יה תנש ךשמב (םירצמו יניס ללוכ) ל"וחל תועיסנ ןיא
.הריעצ תובשייתה תווצ םעטמ ג"יה הוולמל השקב תונפהל שי
.3

.ץוביקב הוולמה רושיא אלל בכר רוכשל םיאשר םניא ג"יה
.4

.דעיה ץוביק י"ע - דעיה ץוביק לא םאה ץוביקמ ג"יה תלבוה
.5

.םאה ץוביק י"ע - םאה ץוביק לא דעיה ץוביקמ ג"יה תלבוה
.6
תושפוח


.םימי 7 לש תיתנש השפוחל ג"י לכ יאכז תורישה תנש ךשמב
.1

ץוביקה ח"ע ,םימי 4 ךשמל ג"יה תצובקל ןגרואמ לויט םייקתי תורישה תנש םותב
3.םינכש םיצוביקמ תוצובק ףרצל יוצר .ריעצה
.2

ג"יה תנש תא םייס ריעצהש רחאל ,םאה ץוביק י"ע ןתנית אבצל סויגה ינפל השפוח
.וצוביקל רזחו
.3
תובנגו םינדבוא


.דעיה ץוביקב לבוקמה י"פע גוהנל שי
:םיטרפל

הריעצ תובשייתה - ןושיק לאכימ

052-2426204