רימש ץוביק
1999 ראוני
Word-6-ב םיכמסמה

יוניש תווצל יונימ בתכ

קתו רדסה

שפוח תנשל האיציל תרגסמ

עבק יתרשמל לולסמ

הליהק-קסע םיסחיה תרדסה - תיקסע תולהנתה לדומ

תיקסע תולהנתה לדומל הוולנ ינוגרא הנבמ

םינב רדסה

יוניבלו ןונכתל הדעוה ידיקפת