םיריעצ לולסמ
1993 - א12 רפסמ ץוביק

םיבצמ םירצוי ,םהינימל םילולסמו םינונקת וב בצמל םידע ונא - אובמ
תנחתל ,םיתעל ,ץוביקה תא תומדל רשפא .ןויגה ירסח םיתעל ,םילברוסמ
הריצע/הייהשה ךשמו ,שארמ םיעודי םניא הריצעה ינמז םלועל הב רשא ,תבכר
.רטקה גהנ לש בוטה ונוצרב יולת

תויוכז םהל תונקומ זא ןכש ,"םירבח" תויהל םירהממ םיריעצ םויה לש תואיצמב
םיאצוי םה הז דמעמב .(םיביצקת לבקל ,םידומילל ,שפוחל תאצל) תונוש
.תוירשפאה תויפוסה תונחתהמ תחא קר אוה ,קדצב ,ץוביקה רשא ,"לודגה עסמ"ל


םדקתהל ,תוביטנרטלא קודבלו ןוחבל םיריעצ לש םייתימא םיכרצ םימייק
(חתפתה ,םייקתהל ,קודבל ,ןוחבל) ךרוצ ותוא םייק ליבקמב ,חתפתהלו

הדימב .וימדוק לכ תא לטבמ הז לולסמ :הרעה .ץוביקב ,ונלש הרבחב
.הז ןונקת ףקת - ץוביקה ןונקתב םירחא םיפיעס םע תוריתס ולגתיו

.(םיאתמה םוקמב ונקותי - יללכ ןפואב ןונקתל תועגונה תויללכ תורעה)


- ל"וחב לויט
םיאנת תא אלממו רבח וניהש ,30 ליג דע ריעצ יאכז ,ל"וחב לויט תלבקל
.


ופוסב היהת ,תורבחל הלבק לע הטלחהה וב בצמל ליבוהל :העצהה תרטמ
ץוביקהו ריעצה לש תובוחו תויוכז ורדגוי הטלחהל דע .ךילהתה לש
.דחאכ
םייח ךרדל ךפוה רשא ,תיב אוה ץוביקה וב ,לולסמב תומדקתה רשפאל

.הערכהו הקידב רחאל ,(רשאכו םא)
תלבק ינפל רובעל םיריעצה וכרטצי ותוא ,תיב רנימס וא הלועפ היהת

.ץוביקב תורבח לע הטלחה

העצה
לבקתהל דמעומה הנופש דע ןיפוליחל וא ,26 ליג דע :לולסמה תפוקת .א
.רבחכ

,ץוביק ירבח םהירוהש םינב יבגל ,"דמעומ" דמעמה תבחרה העצהה סיסבב .ב
העדוה) ץוביקה ןמ תאצל לוכי ,"ןב - דמעומ" ."ןב - דמעומ" ןלהל
.וייח לולסמלו ונוצרל םאתהב רוזחלו (תועובש רפסמ לש תמדקומ
תונוש תויוכז ךרוצל ורבטצי ץוביקב "ןב - דמעומ"ה ההש ןהב תופוקתה
.ךשמהב טרופמכ
תוהשו הדובע לש הנש רבצש רחאל ,םידומילל תאצל יאכז ,"ןב - דמעומ"
תפוקת ךשמב .(רבמטפסמ לחה ,אבצ ינפלש הפוקתה ללוכ) .םוקמב
ץוביקהמ תאצל לוכי אל אוה .הנשב םוי 120 דובעל בייח ,םידומילה
ח"ש100 ) םתרומת ףסכ-הווש םליש וא הדובעה ימי תסכמ תא םילשה אל םא
( . 1993 רבוטקוא יכרעב ע"יל
ההשו ל"הצמ ררחתשה זאמ םישדוח 3 תוחפל ופלח ,רבח תויהל ןבה רחב

,יפלקב העבצה ךרעית .םיריכזמלו םינבה תדעוול השקב שיגי ,םוקמב

רבח לכל ויתובוח/ויתויוכזב הוותשה ,תורבחל לבקתה .הכ דע לבוקמכ
.רחא ץוביק

ותתיכ ינבש ןמזב ,ץוביקב ותוהש - ל"הצל סייגתמ וניאש ריעצ .ג
וליג ינב ינפל תורבחל לבקתי אל .תוריש תפוקתל בשחית ל"הצב םיתרשמ
.ונימו
םיתרשמה וליג ינב לש לולסמל םאתהב תורחא תויוכז וא/ו דומלל ותואכז
.ל"נה הפוקתה בשוחת הביזע ימד ךרוצל .אבצב


,ךשמהב טרופמכ ,םידחוימ םיללכ וילע ולוחי ,"ןב - דמעומ" וניאש ימ .ד
דע גוהנכ הטילק לולסמל סנכנ אבצה רחאל .רידסה תורישבו אבצ ינפל
.הכ
ץוביק ראשיהל לכוי ,ץוביק ירבח םניא וירוהש ,"תושר רב" ב"י םייסמ
ןיבו וניב השיגפ םייקתת .דסומ .ו- םיכנחמהמ הצלמה הלבקתה םא קר

ריעצה ,ץוביקה ןיב םכסה םתחיי רושיא רחאל .וירוה תוחכונב םיריכזמה
דע םכסהה לש ופקות ,(האשרה םכסה) תובוחו תויוכז רידגמה וירוהו
םכסהה) םירוהה םע םכסהל ףופכב ול ןתניי בכר .רידסה תורישה םויס
ךירצ
ינב ומכ רויד/םיביצקת לבקי אבצה דע .(בכרל םרגיש קזנ לכ תוסכל
וירוה ,וליג ינבכ רדח לבקי ,ביצקת לבקי אל ,רידסה אבצה ןמזב .וליג
הבוגכ :םוכסה הבוג .םירחא םיתורישו הסיבכ ,הריד רובע םוכס ומלשי
םוכסה
.אבצהמ הריד רכשל יאכזה דדוב לייח רובע ץוביקל אבצה םלשמ ותוא

.ץוביקהמ תוליבח לבקי
הטילק.ו/תוריכזמל הנפי ,רידס אבצ רחאל ץוביקל ףרטצהל ריעצה הצרי

.לבוקמכ הטילק לולסמב ליחתיו

תורדגהו םיגשומ
שגות השקבה :ה/ריכזמל/םינבה תדעוול השקב שיגהל שי - תורבחל הלבק

.םישדוח המכ ץוביקב ההש ,"ןב-דמעומ"/"דמעומ"הש רחאל

.דבלב תחא הנשל רבחה יאכז שפוחל - ץוביקהמ האיצי / שפוח תנש
.תואירב חוטיבו ימואלה חוטיבה רובע םלשמ וניא ץוביקה
"רבח"כ רבעב וז תוכז לצינ אל םא ,תחא הנש ךשמל רבחל ןתנית הריד
הרידה גוס ,(ל"נה הפוקתב ץראב אצמנ םא תאז) ,"ןב-דמעומ"כ וא/ו
הרזח .רתויב ךומנה סוטטסב תורידה .ו תטלחה יפל תטלחה יפל עבקיי
.ל"טבלו ח"פוקל םימולשתה לכ רדסהב תינתומ ץוביקל

.תיחכונה תנוכתמב ראשית - רשק תנש
.םייתנש תוחפל םוקמב ההש - :םיאבה םיאנתב
.דומלל ןיידע אצי אלו שפוח תפוקתב היה אל -
.םישדוח 4 ,$ 3000:הכ דע גוהנכ ,לויטה ךשמו םוכסה -

ל"וחל העיסנל תיביצקת תרגסמ .ב
לש ךס לבקי םינב לולסמ תרגסמב ל"וחל לויט תלבקל יאכזש ןב.1
.ויתואצוה לכ ןומימל$ 3000
םיסמ)ויתואצוה לכ רובע םלשיו $ 3000 לש םוכסב וביצקתב הכוזי ןבה.2
.ונובשחמ ('וכו חוטיבו

ע"י .הדובע םויל ח"ש 100 לש ךרע יפל ,ילכלכ בישחת י"פע "הדובע ימי 120"
לע" דומילה תואצוה .הנשה ךשמל ריעצה לש םויקה תואצוה תא וסכי ולא
.סוטטסה יפל ,תונבשחתה ךרעית הביזע לש הרקמב ."ץוביקה

.ץוביקה ןונקתב בותככ - הטילק לולסמ

םידומיל תנשל ע"י 120.תורבח לש הנש רחאל םידומילל תאצל יאכז טלקנ
.וילע םג הלח

הביזע ימד
היה ןהב םינשה רפסמ יפל הביזע ימד ול םיבשוחמ ,בזועש ץוביק רבח


.רבחו דמעומ
ימ .םידומילה תונש 'סמ הכונמ תודמעומ/תורבחה תונש ךסמ - דמלש ןב/רבח
תולע תא םיזזקמו םידומילה תונש 'סמ הכונמ תורבחה תונש ךסמ - ןב וניאש
.םידומילה

ינשה 'סמ לע הלוע ,דמל אל ,ץוביקב ההש ןהב - םינשה רפסמ םא -
.ל"נה בישחתה ךרוצל םידומילה תונש תוכונמ אל ,2 x דמלש
.הפועתה הדשל בכר תלבקל יאכז ןבה.3
.ל"וחל םינב לולסמ תעיסנל ותאיצי םע םיספאתמ ןבה לש יתנשה שפוחה ימי.4


:רשק תנש.10
.תחא רשק תנש עצות בזעש ריעצל .א
םייוציפה ןתמ ךילהת ךא ,ריעצל תויוכז לכ תורמשנ אל רשק תנשב .ב
.הנשב החדי

רבעב ותוכזל ודמעש קתווה תונש ,רשק תנש רחאל ץוביקל רזחש ריעצ .ג
.ול תורמשנ
,ימעפ-דח םוכס לבקי ץוביקב תויחל אל טילחה רשא "ןב - דמעומ"
,"ןב - דמעומ" היה הב הפוקתה יפל בשוחי םוכסה .ןידה תרושמ םינפל
.תופיצרב םייתנש לע התלע ל"נה הפוקתהש יאנתבו ,דמל אל

תויואכז
רבח/"ןב-דמעומ"ה רבצש םינשה לכ ךס יפל עבקיי רוידל רותה - רויד

,תיפוליח הריד לבקי ,תינמז ,ץוביקהמ אצי .יאבצה תורישה ללוכ ,םוקמב

הפוצר הייהש לש םינש 3 רחאל .(ץראב אצמנ םא) ,תחא הנש ךשמל
זאמ םוקמב ההש וליאכ בשחיי ולש קתווה) .וליג ינבל הוותשי ,םוקמב
.(אבצל וסויג

- םיביצקת
הרשעה ביצקת איצוהל ,רבח יאכז םהל םיביצקתה לכל יאכז ,"ןב-דמעומ"
תוהשב םייולתל םכפוהלו ליגב םייולת םיטירפ הזיא קודבל שי) .ל"וחו
(.םוקמב

- ל"וחב לויט
םיאנתה תא אלממו רבח וניהש ,30 ליג דע ריעצ יאכז ,ל"וחב לויט תלבקל
.םייתנש תויחפל םוקמב ההש - :םיאבה