םיררחושמ םילייח קוח - םידומיל קנעמ
םינוש םיצוביקמ םירדסה

1995 - 21 ץוביק
םיררחושמ םילייח קוחל רשקהב םידומילל עויס
.יאמצע אוה דוע לכ - ןבה לש ןה ןרקה יפסכב שומישה תויוכז :ןרקה
םריבעמ - ןרקב ןועריפ תויוכז ול ורתונו ,ץוביקל רבח /דמעומכ רזוחה ןב
.קוחה יפיעס י"פע ץוביקל

30 ץוביק
ת/ררחושמה ת/לייחה
וידעצב ררחושמה לייחל עייסל םתרטמש םיקוח רפסמ םימשוימ לארשי תנידמב
םייטנוולרה ,הלא םיקוחמ םיינשל תוסחייתהו םירבסה ןלהל .תוחרזאב םינושארה
.ךל

תשרדנ הדובע
דסומהמ דחוימ קנעמ לבקמ "תשרדנ הדובע"ב םימי 150 דבועה ררחושמ לייח
.ח"ש 4,000 -מ רתוי תצק1995 - תנשב ,ימואל חוטיבל

.ןיינב ,תואנולמ ,היישעת ,תואלקח - רבודמ ןהב תודובעה :םיללכה

.ל"נה םירזגמב תודיקפ תודובע ללוכ אל
.שרדנה הדובעה םוקמל ךתוא תחלושה ,הדובע תכשלב םשריהל שי :ךילהה

שדוחה דע תלחתהש דבלבו ,םיפוצר תויהל םיבייח אל ,םוי 150:ןמזה ךשמ
.רורחשהמ םייתנש ךות תמייסו רורחשהמ 19 -ה

תריינה לכ םע ,ימואל חוטיבל דסומב בצייתהל שי םוי 150 םותב :םולשתה
.(תרוכשמ ישולת ,הדובע תכשלמ היינפ ,רורחש תדועת)

רורב הז קנעמ תלבק ךרוצל "ריכש" תויהל ךילעש רחאמ :ץוביקל יטנוולר
.(דמעומ) אבצה רחאל ץוביקב ךדמעמ םע תמיוסמ הריתס ןאכ שיש
,תאז עצבל ץוביקב םילייחל םג תרשפאמו ךכב הריכמ הנידמה לבא
.םהלש ץוביקבו
סנכיי םילבקמ םהש קנעמה - ץוביקב תאז םישועה םינבש טלחוה X ץוביקב
םידומילה רדסה עוציב רשפאתי ךכב ."םיריעצ תומלתשה ןרק"ל
ךכ-רחא םירזוחו ,ץוביקל ץוחמ תאז םיעצבמה םינב .תולבגמ ילב םיריעצל
.הזה ףסכה תא םמיע איבהל םיבייח ,םידומיל רדסהל ףרטצהל

ררחושמה לייחה קוח
.ררחושמה לייחה קוח םשוימ 1994 ףוסמ
יוציפ אבצב םתבוח ואלימש םיריעצל תתל הנידמה לעש ךכב ריכמ הז קוח
.וז הפוקת לע םיוסמ יפסכ

םוכס שדוח ידמ דקפומ הבו ןרק לייח לכל תחתפנ סויגה עגרמ - תישעמ
ררחושמה לייחה תושרל םידמוע ,ומויסמ םינש שמח דעו ,תורישה ףוסב .םיוסמ
:םימוכס ינש
.ןמוזמב רורחש קנעמ - א
.ןטק קסע תחיתפ וא רויד ,תיעוצקמ הרשכה ,םידומיל ךרוצל ןרק - ב
,הטיסרבינוא) תורישה ןתונל אלא לייחל תורישי רבעומ וניא הז ףסכ
.('וכו תיב-לעב
.תוריש שדוח לכל ח"ש 50 ךסב ןמוזמ קנעמ :ב רבודמ 1995 תישארל ןוכנ
.תוריש שדוח לכל ח"ש 290 ךסב ןרק
.האלהו הז ךיראתמ איה םישדוחה תריפסו 1.1.94 -המ קוחה תלוחת

:טלחוה ץוביקב
.וביצקתל רבעויו רבחה לש אוה ןמוזמב קנעמה - א
:תורוצ המכב לצנל ןתינ ןרקה תא - ב
.הביזע לש הרקמב ,ץוביקל ץוחמ -
ידומילה דסומל םלושי םוכסה - םידומילל אצוי םא :ץוביקה ךותב -
.םאתהב הדובע-ימיב הכוזי דמולהו
.רויד תורטמל לצוני םוכסה - םידומילל אצוי אל םא
,םוכסה תא לבקי רורחשהמ םינש 5 ירחא בוזעי םא
.הביזעה ימדל ףסונב ,דמצומ
תרחא ,רורחשהמ םינש שמח ךותב וז ןרק לצנל םיבייח - רוכזל בושח
.דוביאל תכלוה איה1995 - 10 ץוביק
םיררחושמ םילייח קוח
הריד ,םידומילל דעוימ .םכרד תישארב םיררחושמ םילייחל רוזעל אב קוחה
.קסע תמקה וא
םידומילה לולסמל סנכיהל טילחהש ימ .םיריעצה תושרל דומעי תואכזה םוכס לכ
.לביקש קנעמה הבוגב דומיל רכש ןרקה ךותמ םלשי

1994 - 8 ץוביק
:ימואלה חוטיבה קנעמ תלבק ךרוצל "תשרדנ הדובע"ב הדובע
רובע ץוביקל םלשי .(ריכש תושר-רב) "ץוביקב דבועש בשות" דמעמ -
םותחיש "הדובע םכסה" פ"ע רכש לבקיו "האשר םכסה" פ"ע םיתורישו רויד
.ץוביקה םע

ךשמב הז לולסמל סנכיהל ןתינ - ץובקב תיפסכ העיגפ עונמל תנמ לע -
.(ללוכ רבמטפ דע ראוני םישדחה

תירוגטקב ללכנה ףנעב הדובע ריעצל קפסל ץמאמ השעי ץוביקה -
ישדח 6 תמלשה - ונייהד ;רשפאמ קוחהש ןמז תולבגמב "תשרדנ הדובע"
.הנושארה הנשה ךשמב דחא שדוח םכותמ רורחשה םוימ םימי םייתנש ךשמב הדובע
רחא ןמז לכב וא רורחשה םע דימ וז הדובע קפסל ביוחמ ונניא ץוביקה
יכרצ ןיב בוליש הווהת הזכ ףנעב הדובעה ,הרקמ לכב .ליעל רומאה טעמל
.ריעצה לש ותלוכי ונוצרל ץוביקה

שומיש" רדסהל ףופכ ימואלה חוטיבה דסוממ לבקמ ריעצהש םיפסכב שומישה -
.('א חפסנ) "םיררחושמ םילייחל ימואלה חוטיבה קנעמב

('א חפסנ) םיררחושמ םילייחל ימואלה חוטבה קנעמב שומיש

לש הדובע) קנעמה תלבק ךרוצל םישרדנה םיאנתה רחא אלמש ריעצ - 1
ודיב קיזחהל יאשר ,ץובקב ותוהש ידכ ךות ("תשרדנ הדובע"ב םישדח 6
:תואבה תולבגמה תחת ,לביקש קנעמה תא

.
היתורטמו היתורדגהש האוושה ןרקל ריעצה י"ע רבעוי קנעמה ךרעמ 10% - 2
:ןל ואבוי

"תשרדנ הדובע"ב דובעל ולכי אלש םיריעצל רשפאל האוושהה ןרק תרטמ 2 - 1
2.המוד קנעממ תונהל ,םהילע ליטה ץוביקהש תולבגמ לשב (הלוכ וא הקלח)


םתואב קרו ,דבלב תוקוחר םיתעל השעי האוושהה ןרקב שומישה 2 - 2
תישממ היצפוא לטיב ריעצהש יעמשמ דחו רורב ןפואב חכוי םהבש םירקמ
.רחא םוקמב הדובע ץוביקה תשירד לשב "תשרדנ הדובע"ב הדובעל

תביח הנניאו הב ורבצנש םיפסכ ךותמ קר םיקנעמה תא קלחת ןרקה 2 - 3
ריעצל קינעת אל ןרקה ,הרקמ לכב .ל"נה קנעמהמ 90% אולמ תא םילשהל
.ימואלה חוטבה ימדמ 90% לע הלועה םוכס

ןפואב) הרזח קלוחתו תירדנלק הנש לכ ףוסב ספואת ןרקה תרתי 2 - 4
.םקלח תא ומרתש םיריעצה לכ ןיב (יסחי

ץוביקה יאשר ,2 ףיעסב טרופמכ םוכסה תא ןרקל ריבעה אלש ריעצ - 3
ול םיעיגמה םיפסכמ תע לכב (דדמל האלמ הדמצה ךות) הז םוכס תוכנל
.ןרקה תוכזל םריבעהלו ,ץוביקהמ

הדובע .ו זכרמ ,קשמ זכרמ ,(זכרמ) םיריעצ .ו זכרמ :בכרהב תווצ - 4
תווצה .ןרקהמ םיפסכ תלבקל תואכזה יבגל טילחיו "ןרקה ןמאנ" שמשי
פ"ע (ליעל 2 ףיעס) ןרקל שרפומה קנעמה ךרעמ זוחאה תא תונשל יאשר
25%לע הלעי אלש דבלבו ,ולוקיש
24 ץוביק
:םינב ןונקתב םיררחושמ םילייח קוח םושייל הדעוה תצלמה

קנעמהו תפדעומ הדובעל קנעמה תא לבקל ררחושמה לייחל רוזעי ץוביקה -
.לייחה ביצקתל ואולמב רובעי

לש ישיאה ביצקתל רובעיו תלייחל לייח ןב הוושוי רורחשה קנעמ -
.לייח לכ

תונש 3 -ל ל"כש תא םילשי ץוביקה .םידומיל יכרוצל דמעוי ןודקיפ -
,םינש 5 ךות םידומילל אצי אל לייחהו הדימב .תויאטיסרבינוא דומיל
ןב לש הרקמ לכב .ץובקל ןודקיפה יפסכ תא ריבעהל ןרקל תורוהל וילע
דומיל תונש 3 לש תולעל ןודקיפה ןיב שרפהה תא םילשי ץוביקה בזוע
.תויאטיסרבינו

ןרקל תונפל םיביוחמ ץובקב םיראשנש םילייחה לכ - ףסונ עויס ןרק -
.םישרפהה תא םילשי ץוביקה .רוידו םידומילל ףסונ עויס תלבקל ףסונ עויס


יוטיב ידיל האבה וז המזויל ףרטצהל םיררחתשמה םילייחה לש תונוכנה -
םידומילה לולסמל תופרטצהל יאנת הווהת ,קקחנש קוחה חסונבו חורב
.לבוקמה םיריעצ לולסממ קלחכ ,ץובקב םיריעצה לש
1995 - 22 ץוביק
תפדעומ הדובע ןיגב קנעמ
םילייח קנעמל ךרע הווש קנעמ ץוביקהמ ריעצה לבקי ,ץוביקה תנש םותב
חוטיבהמ הז קנעמ ןתינ דוע לכ ןתניי קנעמה .תפדעומ הדובע ןיגב םיררחושמ
.ימואלה

םיריעצ .הדובע םוקמל תוכייש אלל ץוביקה ינבל קר ןתניי הז קנעמ
חוטיבמ קנעמה תרבעה ךרוצל םיריכשכ ומשרי םייאלקח םיפנעב ודבעיש
.ץוביקה תפוקל ימואל


(1996) 13 ץוביק
:םיררחושמ םילייח קוח
תויאכזל םאתהב םאולמב םיפסכה ושמומ אל רורחשה םוימ םינשה 5 םותב םא
ץוביקה תרגסמב אצמנ ןבהו , םיררחושמ םילייח תטילק קוח פ"ע תונתינה
ןודקיפה יפסכ תרתי תא ריבעהל בתכ ןרקל תורוהל ןבה שקבתי , רבח דמעמב
אל הז םוכ רשאכ , םיררחושמ םילייח קוחב 'ה 17 ףיעסל םאתהב ץוביקל
.בוזעל דיתעב טילחי םא ןבל רזחוי

28 ץוביק
םיררחושמ םילייחל תפדעומ הדובע קנעמ
םיררחושמ םילייחל קנעומ (ח"ש 5000 -כ לש ךסב) תפדעומ הדובע קנעמ
ידי-לע (רורחשה ירחא הנש דע) תפדעומ הדובעב הנש יצח לש הדובע רחאל
,תוריית תללוכו ימואל חוטיב ידי-לע תרדגומ תפדעומ הדובע .ימואל חוטיב
.דועו תואלקח ,היישעת

םתדובע רובע קנעמה תא לבקל וניצוביק ינבל ונרשפא אל תונורחאה םינשב
הנורחאל .םהלש שפוחה תנשב תפדעומ הדובע רובע ולבקל םהל ונצלמהו ץוביקב
הדובע רובע הז קנעמ תלבק רשפאל םירבחו םיריעצ לש תורזוח תוינפ ולע
.ץוביקב

:אשונב תועצה רפסמ ולעוה םיריעצ תדעו םע תפתושמ תוריכזמ תבישיב

הדובעב דבוע) ול יאכזה ררחושמ לייח לכ רובע קנעמה תא לבקי ץוביקה
םיררחושמ םילייחל ההז םוכס ןתיי ןכו ררחושמ לייחל ותוא ןתייו (תפדעומ
תפדעומ ךא ימואל חוטיב ידי-לע תפדעומ הניאש הדובעב ץוביקב םידבועה
.(הרעה האר) ץוביקה ידי-לע
הדובעב דבוע) ול יאכזה ררחושמ לייח לכ רובע קנעמה תא לבקי ץוביקה
הצורה ת/לייח לכל רשפאי ץוביקה) ררחושמ לייחל ותוא ןתייו (תפדעומ
.(תפדעומ הדובעב דובעל ךכב
תאצל ריעצ לכל ץלמומ - ץוביקב הדובעב קנעמה תא לבקל תורשפא ןיא
הדובע ידי-לע קנעמב תוכזלו רורחשה ירחא שדוח 11 ולש שפוחה תנשל
.ץוחב

:תורעה
םילייחה רפסמב יולת ןומימה לדוג) ץוביקה לש ןומימ תשרוד 1 העצה
.(תפדעומ הדובעב םידבועה רפסמבו הנש התואב םיררחושמה

תפדעומ הדובעב דובעל רוחבל לכוי ררחושמ לייח יכ תררוג 2 העצה
הדובעב ותוא הכירצ אלו רחא םוקמב ותוא הכירצ הדובעה תכרעמ םא םג)
.(תפדעומ
ץוביקב ותדובע תפוקת תא (רצקל ףאו) ליבגהל ריעצל הצילממ 3 העצה
.ץוביקב דובעל ראשיהל םיצורה םיריעצ לש "הצוחה הפיחד" תרצויו

יאנתב 1 רפסמ העצה לע ץילמהל המכסהל ועיגה תוריכזמהו םיריעצ תדעו
ץוביקב ריעצה לש ותוהש לש היינשה הנש יצחב תעצבתמ תפדעומה הדובעהש
הדובע"ב הדובע הנש יצח ןכמ רחאלו ןונקתה יפל הליגר הדובע הנש יצח)
םיריעצל תרשפאמ איהש ויה 1 העצה דעב םילוקישה .(קנעמה תלבקו "תפדעומ
רתוי) קנעמה לש דספה אלל שדוח 11 לעמ ץוביקב ראשיהל ךכב םיצורה
תחקל ךרטצנ שפוחל ואצי ולא םיריעצ םא ןכו (ץוביקב ןמז רתוי םיריעצ
.קנעמהמ הברה הובג רכשב ת/דבוע