םיסייגתמ יתלב לע רמוח

םינוש םיצוביק לש םירדסה ךותמ


1996 - 13 ץוביק
ומייס םליג ינבש רחאל קר לולסמב ללכיהל ולכוי אבצב ותריש אלש םינב
לע ץילממ ץוביקה .ץוביקב הדובע תנש רחאלו םיינוכיתה םהידומיל תא
.ץוביקב הדובעה תפוקת ינפל ימואל תורש תנש עוציב

12 ץוביק
םיתרשמ ותתיכ ינבש ןמזב ,ץוביקב ותוהש - ל"הצל סייגתמ וניאש ריעצ
.ונימו וליג ינב ינפל תורבחל לבקתי אל .תוריש תפוקתל בשחית ל"הצב

םיתרשמה וליג ינב לש לולסמל םאתהב תורחא תויוכז וא/ו דומלל ותואכז
.ל"נה הפוקתה בשוחת הביזע ימד ךרוצל .אבצב

1995 - 11 ץוביק
לבקלו תוכזל ידכ םייתנש קשמב תויחל םיבייח :ל"הצב ותרש אלש םינב
ומצעל רמוש ץוביקה " שפוח תנש ,םידמול רדסה " קשמ ןב לש תויוכזה תא
.תרחא טילחהלו קודבל ,ל"הצב תוריש יאה תוביס יפל ,תוכזה תא

22 ץוביק
םיסייגתמ יתלבה לולסמ
.דחאכ תונבו םינבל סחייתמ לולסמה :הרעה

: יללכ
השדח תואיצמ הרצונ ,םיסייגתמה רובע אבצה לש תושירדה תמר תאלעה םע
םיריעצ םתואל םלוה הנעמ תתל ונילע .לדג םיסיוגמ יתלבה רפסמ הבש
.וסיוג אלש
דדועל ידכ תויורשפאה לכ תא תוצמל התבוחמ האור םיריעצ .וש ןייצל שי
רחבנ ,ירשפא וניא סויגהש ררבתמשכ קרו אבצל םינבה סויג תא רשפאלו
.םיסייגתמ יתלבה לולסמב
טקיורפב ללכל םורתל בייחו לוכי ריעצ לכש איה ונלש תיסיסבה החנהה
.ול םימיאתמה םימוחתבו והשלכ ימואל

:לולסמה תרטמ
רפשי רשא ,יאבצה תורשה לולסמל יפוליח לולסמ וסיוג אלש םינבל רשפאל
.סויגה יא תובקעב תימצעה םתימדת םתשגרה תא

: לולסמה יטרפ
.תוחפל תחא הנש-כ ימואל תורש לש לולסמב בלתשי סיוג אלש ריעצ - 1
ריעצ ץוביקב תורש ,העונתב תוליעפ וא הכרדה :ל הנווכה ,ימואל תורש
.הנידמה תונוטלש י"ע רכומה ימואל תורש לכ וא , הטילק ירתאב תורש ,


- ץוביקב דובעלו ראשיהל טילחהו ימואל תורש לולסמב רחב אל םא - 2
םינושארה ת/לייחה ה/ררחתשה וב םוימ םיריעצ ילולסמב ליחתהל לכוי
.ותצובק ינבמ

תוסחייתהה היהת ,ץוביקב תוהשה תפוקת וא ימואלה תורשה לולסמ םותב - 3
, "ץוביק תנש" :רמולכ אבצה יררחתשמ יבגל גוהנכ םיסייגת - יתלבל
.םיריעצה ילולסמב תובלתשה הירחאל

."ץוביק תנש"ב םיריעצ ביצקתל ההז היהי םביצקת ימואלה תורשה יתרשמ - 4

.םתוא בצקתי ריעצה ץוביקה - ריעצ ץוביקב ובלתשיו הדימב
.םיריעצה תא בצקתי ץוביקהו ץוביקל ביצקתה סנכי ,םירחא תודסומב