תילכלכ תואמצע
םינוש םיצוביקמ םירדסה
16 ץוביק

םינב ידומיל ילולסמ

םירבח םהירוהש 28 ליג דע קשמ-ינבל דעוימ םינב ידומיל לולסמ יללכ
םידומילל תאצל ולכוי הז דעומ רחאל .קשמ ןב לש סוטטס ולבקש וא/ו קשמב
לש תיברימ הפוקת יבגל ספות רדסהה .הלכשה תדעו תרגסמב םירבחכ קר
הפוקתב תישענ הניכמ .המלשה ידומיל הז לולסמל ףרצל ןיאו ,םינש עברא
קשמה תא בזועה ןב .ל"הצמ רורחשה םותמ םינש שולש דע - ןמממ אבצהש
ןושאר קנעמ םילבקמ םניא וירוהו הביזע-ימד לבקמ וניא םידומילה רחאל
פ"ע םידומילב רקיעב תינושאר הרזעל דעוימ ןושארה קנעמה) םינב ןיגב
.( .(הצעומ תטלחה

.תורבחל הלבק אלל - 'א לולסמ
רחאל 3'א 2'א 1'א םיעצומה םילולסמה דחאב םידומילל תאצל יאכז ןב
םינתינה םימיה .םידומילל האיציה ינפל קשמב הדובע ימי םיעשת םומינימ
ךשמב .םידומילה ךשמב ןבה בייח התוא םימיה תסכממ ודרי םידומילה ינפל
תשולש לכב) הדובע ימי 40 םומינימ תתל ןבה בייח םידומיל תנש לכ
.םילולסמה


1'א לולסמ
.תורבחל לבקתמ וניא ןבה 1 - ףיעס
.יאטיסרבינוא דומיל רכש הבוגב םידומיל תנש ןמממ קשמה 2 - ףיעס

תועיסנ .דומיל ירמוח ,ל"שא ,הריד רכש :טנדוטסה תואצוה 3 - ףיעס
.טנדוטסה לש ישיא ןומימב -
תויונרות םג םיללוכה ,הנשב םוי םישיש קשמב דבוע טנדוטסה 4 - ףיעס
.תבש תדובעו
.קתוו תונש לש הריבצ ןיא 5 - ףיעס
.רשפאה תדימב ץוביקב רדח לבקמ ןבה 6 - ףיעס
הדובעה ימי תסכמ תא טנדוטסה םע וקדבי םידומיל תנש לכ ףוסב 7 - ףיעס
.האבה הנשל הזוחה שודיח ומע ךרעיי ,תושירדב ותדימעל םאתהבו ןתנ
.םידומילה תנש םות רחאל הדובע ימי םילשהל תורשפא ןיא
רזחה" תבוח וילע הלח אל וידומיל םותב תושירדב דמועש ןב 8 - ףיעס
.וידומיל ןיגב קשמל "תובוח

3'א לולסמ
1'א לולסמל םיהז ,8 ,7 ,6 ,5 ,2 ,1:םיפיעס
תויטרדנטס ל"שא תואצוה + רלוד 175 הבוגב הריד רכש ןמממ קשמה 3 - ףיעס
תפסות ,ל"וח ,טוהיר ללוכ וניאש ישיא ביצקת - דומיל ירמוח ,תועיסנ +
.שפונו םידיחי
םיללוכה הנשב םימי השימחו םישולש האמ קשמב דבוע טנדוטסה 4 - ףיעס
.תבש תדובעו תויונרות

תורבחל הלבק 'ב לולסמ
םיאצויה םיריעצש ונבשח ךא ,תיפוס הטלחה ללכל ונעגה אל הז לולסמב
.(הרבח תדעווב ןוידב אצמנ) םידומיל תנש תרומת הדוב תנש וריזחה דומלל

.תורבחל לבקתמ ןבה 1 - ףיעס
.וידומיל םוקמב שרדנכ דומיל רכש לבקמ ןבה 2 - ףיעס
3'א לולסמב 3 ףיעסל ההז 3 - ףיעס
םסרופש יפכ דמולה רבח לכ לש הדובעה ימי תסכמכ דובעי ןבה 4 - ףיעס
.םיישדוחכ ינפל ןולעב הלכשה תדעו םעטמ
קשמב הדובע תנש לכ וידומיל םותב קשמב ראשנ ןבהו הדימב 5 - ףיעס
.(תיטפשמ תניחבמ קדביי) .וידומיל תפוקתמ קתוו תנשב ותוא הכזת
.ןופלט + ץוביקב רדח לבקמ ןבה 6 - ףיעס
.וידומיל תואצוהב אשיי אוה וידומיל םותב בוזעי ןבה םא 7 - ףיעס

.דרפנ ןויד הלא םימיב םייקתמ םייקה רדסהב םידמולש םינבה יבגל1995 רבמטפסל ןכדועמ - 22 ץוביק
"תילכלכ תואמצע" - םידומיל לולסמ


תויורשפא ןווגמו הריחב שפוח טנדוטסל רשפאמ עצומה לולסמה :יללכ
.טנדוטסה לש ותחוורל איבי 'צוהב ןוכסיח לכ רשאכ ,תואצוה רזחהל
תואצוה לש תועונת ולהוני הב תישיא תסטרכ טנדוטס לכל להונת הז לולסמב
.תוסנכהו

רכש דבלמ) טנדוטסה תואצוהל איצוי ץוביקהש תיפסכ האצוה לכ - תואצוה
.(דומיל

ימי ןכו תוכזכ םשרית ץוביקה תפוקל סנכתש (ףסכ) הסנכה לכ - תוסנכה
ךושמי אלו תיביצקת ןזואמ תויהל בייח טנדוטסה הנשה ףוסב ץוביקב הדובע
.האבה הנשל תונועריג
ומשרי םה ,רמולכ , תושר ירב לשכ היהי לולסמב םיטנדוטסה לש םדמעמ
.ויתורשמ תונהילו ץוביקב רוגל םישרומה םיבשותכ

םתדובע ימי לע רכש שולת שדוחל תחא אצי ץוביקב ודבעיש םיטנדוטסל
.וטנ ח"ש 170:אוה הדובע םוי יווש , םדוקה שדוחב
הדובעה ימי לכ תא וריזחהו תמדוק הנשמ םהידומיל םיכישממה םיטנדוטס
הנשה רובע הדובע ימי 30 - דע תריבצל םיאכז ויהי , ץוביקל םישרדנה
'א6 - ףיעסב ראות םימיה תריבצ םומיסקמ רשאכ תיחכונה

להצ יררחושמל ןרקה יפסכ
ונתוי (האלהו95 -ראוני יררחתשמ) אבצהמ ןודקיפ ןרקל יאכזה טנדוטס
ררחתשהש טנדוטס .דומיל רכש רובע ןודקיפה יפסכ תא לצניש ךכב וידומיל
ללוכה לדגומ קנעמ לביקו ( לירפא 94 - רבמצד) שדחה קוחה לש רפתב
.לולסמל ותסינכ םע ןודקיפה יפסכ תא ץוביקל ריזחי ןרקל ןודקיפ + קנעמתפוקתב X ץוביק ירבח םהירוהש םיריעצל דעוימ לולסמה (1) :תורעה
םהידומיל
לולסמל סנכיהל ולכוי ץוביקה ירבח םניא םהירוהש םיטלקנ םיריעצ (1)
םתסינכל יאנת ,ןכ ומכ ,םרובע דומלה רכש תא םלש אל ץוביקה ךא הז
לעפותש ח"ש 10,000 ס"ע םירוה דצמ תיפסכ תוברע אוה ץוביקה םע רדסהל
.בוח וירחא ריאשי טנדוטסהש הרקמב
לולסמב אלא ,הז רדסהב ללכיהל ולכוי אל םי/דליל םירוה םהש םיריעצ (1)
.ץוביק ירבח לש םידומילה


: לולסמה
ץוביקה ינבל רשפאל הטלחהה תרגסמב ,דבלב םינש 3 -כ לולסמה ךשמ - 1
.דומיל תונש 15 תמלשה ,

ץראב יאטיסרבינוא דומיל רכש הבוגל דע - דומיל רכש םלשי ץוביקה - 2
.

ויתוסנכהו ויתואצוה לכ וטרופי הב תישיא תסטרכ להונת טנדוטס לכל - 3
.תיביצקת ןזואמ תויהל טנדוטסה לע הנשה ףוסב ,הנשה ךשמב

ומויק תואצוהל האוולה הנשה תליחתב ץוביקהמ לבקל יאכז טנדוטסה - 4
.ישיאה סיטרכב ותבוחל םשרי הז םוכס - רבחל ישיא ביצקת הבוגל דע

:המגודכ רחביש םיכרדב תואצוהה תא ריזחהל לכוי טנדוטסה - 5
7.2'סמ ףיעסב טרופמכ ץוביקב הדובע .א
.ירלודה לולסמב וא עבק אבצב ורבצנש םיפסכ .ב
.תוגלמ .ג
.ץוביקל ץוחמ הדובע .ד
.דועו חרפ טקיורפ ,יתעונת טקיורפ .ה
.ל"נה תויורשפאה ןיב בוליש לש תורשפא תמייק .ו

: המגודל רחביש ךרד לכב ויתואצוה ןיטקהל לכוי טנדוטסה - 6
.הבורקה הללכמב םידומיל .א
.םיטנדוטס תונועמב םירוגמ .ב
.ה/ףתוש םע ---ב םירוגמ .ג
.דועו םירוהה לצא ---ב םירוגמ .ד

: ץוביקב הדובע י"ע תואצוה ריזחהל ורחביש םיטנדוטס - 7

הרזחבו ץוביקל תירוביצ הרובחתב תוכורא תועיסנ לע רזחה ולבק 1 - 7
.תומלתשה.ו.ר תוירחאב תועיסנ רזחה רושיאו בקעמ .דבלב

8 תוחפל = הדובע םוי . םלוכל דיחא היהי הדובע םוי בושיח 2 - 7
.תופסונ הדובע תועש רובע ףסונ יוכיז היהי אל - .הדובע תועש
.ץוביקה יכרוצל םאתהבו הדובעה זכר םע םואיתב ץוביקב הדובעה -
תחא ןכדועי-וטנ ח"ש 170:היהי הדובע םוי רובע םולשתה -
.םישדוח השולשל
. הנשב םימי 100 דע דובעל לכוי הבורקה הללכמב דמולה טנדוטס -
.הנשב םימי 120 דע דובעל לכוי רוזאל ץוחמ דמולה טנדוטס -

:עצומה לולסמב םיטנדוטסל ---ב םויקה תואצוה 3 - 7

לש ד"כשב ביוחי הביבסב וא הבורקה הללכמב דמליש טנדוטס 1 - 3 - 7
. שדוחב ח"ש 600
.שדוחב ח"ש300 -כ םלשי הרידב ןיינועמ היהי אלו ץוביקב רוגי םא

ץוביקב היהי עובשה תומי ברבו רוזאל ץוחמ דמליש טנדוטס 2 - 3 - 7
.שדוחב ח"ש 600 -כ םלשי

-ץוביקב היהי אל עובשה תומי ברבו רוזאל ץוחמ דמליש טנדוטס 2 - 3 - 7
.שדוחב ד"כ ח"ש 300 -כ םלשי
דובעי םא ,---ב היהי אל עובשה תומי ברבו רוזאל ץוחמ דמליש טנדוטס
ד"כש םולשת ץוביקל ובוחמ תחפוי ,ץוביקב תוחפל םימי 50 הנשה ךשמב
.הנשה לכל
.ץוביקב רוגל םיריעצה תא דדועל ותרטמו ךומנ הקזחה ימד בושיח
'דכו הסיבכ ,ןוזמ ומכ םיתורישה לכ תא לבקי ---ב רוגל רחביש טנדוטס
.םולשת אלל
.הדובע םוי ךרע לש שדחמ לולקש עצובי םיתורישה דחא טרפוי רשאכו םא


הכוזיו ח"הנהל םיאולימה שולת תא ריבעי טנדוטסה - םיאולימ ימי - 8
הנשב םיאולימ ימי30 -ל לבגומ ,(תותבש דבלמ) םיאולי םויל ח"ש 170 -ב
.תוחפל הנשב הדובע ימי 50 -כ ---ב דבעש טנדוטסל הנתומו

תוגוהנה תבשה תוינרותב ופתתשי הבורקה הללכמב םידמולה םיטנדוטס - 9
.ץוביקב
ויהי ץוביקל םוי ידמ םיעיגמ םניאו - רוזאל ץוחמ םידמולה םיטנדוטס
.הלא תויונרותמ םירוטפ

לולסמב ללכיי אל הבורקה הללכמב להצ ח"ע הניכמ דמולה טנדוטס - 10
100 תוחפל דובעי טנדוטסה .םינשה 3 תרגסמב בשחת אל וז הנש ,הז
.האבה הנש תוכז ימי רובצל לכוי אל וז הנשב .הנשב םימי

.ץוביק ירבחל לבוקמכ - האפרמ יתורשו םייניש ילופיט תלבקל תוכזה - 11


רדוסמ אל יפסכ בוחב אצמינ האבה םידומילה תנש תארקל רשא טנדוטס - 12
.רדסהב ללכיהל ךישמהל לכוי אל -


1995 יאמ - 14 ץוביק
רדסהה ךשמב טנדוטסה דמעמ 1-3

לכ לע ,"דמעומ" לש דמעמב היהי הז ןונקת יפל דמולה טנדוטסה דמעמ
.הביזע ימד ןיינעל קתו רובצי אל םלוא ,ךכמ עמתשמה

ץוביקב ויתויוכזו טנדוטסה תובוח - 2

.ישיא ביצקת לבקי אל טנדוטסה םויקהו םידומילה תואצוה ןומימ 2 - 1

.ותוירחאב וידומיל םוקמב ולש םידומילהו הייחמה תואצוה לכ
תרזעב ןכו ,ול הצוחמו ,ץוביקב ותדובע ידי לע םתוא ןממל לכוי אוה
.'וכו תוגלמ ,(ןלהל האר) ץוביקהמ ןומימ

תויונרותב בייח וניא טנדוטסה ץוביקב הייהשו םיצוביש ,תויונרות 2 - 2
.ץוביקב םיצובישבו
.הרומתב םיצוביש תושעל לכוי םיפנעה יזכרמ םע םואיתב
טנדוטסה ביוחי (לשמל ץיקה תשפוח תפוקתב) ץוביקב הכורא תוהש תפוקתב
.ץוביקב ררוגתמה שפוח תנשב קשמ ןב ומכ םולשת

:לבקי טנדוטסה 2 - 3
'וכו בכר-תריכש ,םידגב ןסחמ ,הסיבכ ןוגכ םיתוריש ןכו רויד .א
.הנשב תוליל 30 תוחפל ץוביקב ההש טנדוטסהש ךכב תינתומ רוידה תלבק
.רבח לכ ומכ ימואל חוטיבב ותוא חטבי ץוביקה .ב
דע וידומיל םוקמל הרזחבו ץוביקה לא לעופב העיסנ תואצוה רזחה .ג
.סובוטואב הנשב תועיסנ 30 ל הבוגל
.(ותוא ףילחיש תואירב-סמ םולשת וא) םילוח-תפוקב תורבח ימד םולשת .ד
םייעוצקמ םיאפור ,םייניש ילופיט ללוכ) רבח ומכ ףסונ יאופר חוטיב .ה
.(תוכוראו תוכשוממ תולחמ ירקמב הרזע

: טנדוטסה תובוח 4 - 2
ץוביקב דובעל טנדוטסה לע ,הז ןונקת יפל ויתויוכזמ תוכז לכ תלבק םשל
ןונקת יפל וידומיל תונשמ הנש לכב (םיצוביש ללוכ) הרומת אלל םוי 12
.הז
לע םולשתב תיביטקאורטר ביוחי וז הבוח הנש התואב םייק אלש טנדוטס
.ץוביקב הנש התואב לביקש ,םילוח תפוקב ויתויוכז רובע ,יאופר תוריש לכ
םתרטמו תויה ,ףסכ-הוושב וא ףסכב ולאה םימיה 12 תא רימהל תורשפא ןיא
.ץוביקל טנדוטס ןיב רשק רוציל רוציל

: דומיל רכש ןומימ 5 - 2
טנדוטסה ןיב דחוימ םכסה יפל וא ,םינש 3 - 4 ) רדסהה תונשמ הנש לכב
ראותל דומיל רכש הבוגב תינתומ האוולה טנדוטסל ץוביקה ןתיי (הדעוו
.(דומילה רכש הבוג יכרוצל גציימ דסומ רותב) הפיח תטיסרבינואב ןושאר
.תיביר אלל דדמ-תדומצ היהת האוולהה
ימולשת .האוולהה תא "םדקל" הדעוה לכות רתוי םירקי םידומיל לש הרקמב
יפלו דומיל רכשל לעופב םימולשת דגנכו תורבזגה םע םואיתב ויהי ץוביקה
.לעופב םולשתה בצק
תנש לכ דגנכ הדובע תנש ))) ראשיי ריעצהש רחאל קנעמל ךופהת האוולה
.םידומיל

: ףסונ יארשא 6 - 2
הייחמה תואצוה תרטמל ,ישיאה וסיטרכב גורחל וידומיל ךשמב לכוי טנדוטסה
הגירח תוסכל וילע ( 95 ראוני יריחמב) ח"ש 10.000 לש םוכסל דע ,ול
הגירחה היהת תע לכב :הרהבה םשל .הז ןונקת יפל וידומיל םויס ינפל וז
םביצקתב םירבח תגירח יבגל גוהנ היהיש יפכ תיביר תאשונו דדמל הדומצ
.ישיאה
םימולשת דגנכו תורבזגה םע םואיתב היהי הגירחה תלדגהו םיפסכה תאצוה בצק
.ולש הייחמה תואצוהל לעופב
יכרוצו ץוביקה תלוכי יפל רדסהה תלעפהל הנושארה הנשב הז ףיעס ןחבנ ונא

.םיטנדוטסה

:ה דובע 7 - 2
.טנדוטסל הדובע קפסל ,בייח וניא ךא ,לדתשי ץוביקה
ןממי ובו ול ךייש רכשה .ץוביקל ץוחמ וא ץוביקב דובעל ישפוח טנדוטסה
טנדוטסה הכוזי (םיצוביש ללוכ) ץוביקב הדובע תרומת .ויתואצוה תא
.ףנעה זכרמ םע םוכיס יפל רכשב
.תונובשח תלהנה תשירד יפ לע םיבייחמ םושיר ירדסה ועבקי

: םיאולימ ילומגת 8 - 2
הדובע ימיב הכוזי אל אוהו טנדוטסל רבעות םיאולימה ילומגת תרומת
.םתרומת

: תוגלמ 9 - 2
"חתפמ" יפל תוקלוחמה תוגלמל טרפ טנדוטסה לש הסנכהכ ובשחי תוגלמ
.הגלמה הבוגמ 10%-ב הכוזי ןהיבגל ,םיבושי לש
."חתפמ" תוגלמל ובשחי תירוזאה הצעומה לש תוגלמ :המגודל

תונוש 3

: םיללכ 1 - 3
יבגל םיללכ עבקת ,םירחאו תונובשחה תלהנה םע םואיתב תויומלתשה תדעו
םיללכב טנדוטסה תדימע .תונבשחתהה ןפוא יבגלו טנדוטסה לש חווידה תובוח
.('וכו הריד ,ףסכ) ץוביקהמ ויתויוכז תלבקל יאנת איה הלא

1995 - 11 ץוביק
.קשמל ץוחמ ררוגתמה טנדוטס : א רדסה

טנדוטסה תותבש ללוכ ץוביקב הנשב הדובע ימי 30 תתל בייח טנדוטסה
.הדובעה רודיס יכרצ יפלו םואיתב הדובע םוקמ . תויונרות בייח אל
רויד) טנדוטסה לש תואצוהה ראש לכ .30.09 ל דעו 1.10 המ היהי בושיחה
.טנדוטסה לש ישיא ןומימב ויהי (תונושו תוינוריע תועיסנ ,לשא ,
תא לבקל יאכז אוהו הדובע ימיכ ובשחי אל םיאולימה ימי :םיאולימ
.תורשה ימי ןיגב ימואלה חוטיבה קנעמ

.אלמ םייניש לופיטו םילוח תפוק חוטיב ,ימואל חוטיב ןמממ ץוביקה

"א" רדסהב םידמולה םינבל רשפאל הפסאב רשואו טלחוה 12.05.95:ב
םוי, 90 הליבח תקסעכ םיפסונ םימי 90 קשמב דובעל (עבש ראבמ קוחר)
:ש יאנתב ח"ש 6300 לומ
.ןיינועמ ןבה -א
. ךירצ קשמה -ב
.תוריכזמה רושיאב קר -ג


1995 - 27 ץוביק
(תילכלכ תואמצע) ישיאה לולסמה

רכש - ץוביקה לש ןומימה ףקה .דומיל תונש שולש - םידומילה ךשמ - 1
.םינש 3 לש יאטיסרבינוא

,אבצה רחאל ץוביקב םישדוח 10 תוחפל ודבעש םינבל דעוימ הז לולסמ - 2
.תוריש תנש ושעש ולאל םישדח6 -ו ,ףצרב
.---ב ביצקתו הרידל תוכז הנקמ וז הדובע תפוקת
.ןושארה םידומילה םויב לחת םידומילה יוסיכל תונבשחתהה

ןבה תויוכז - 3
.דומיל רכש -
.(הארבה ,טוהיר ,ל"וח ללוכ אל) .ללוכ ישיא ביצקת -
.הסיבכ יתוריש -
םיכורכ םידומילה םא .עובש יפוסב ץוביקב טנדוטסה תוהש תעב הליכא -
םימי5) 5/7 תירבה יפל הקזחא ימד ןבה םלשי ---- אלמ הלכלכ עובשב
.---ב ולש רדחב םירוגמ - .עובשה ףוס לע םלשי אל .(עובשב
.בכר תדעווב טלחויש יפכ תולבגמב - --- בכר תריכש תוכז -

ןבה תובוח - 4
י"ע םותחו תודעווה םע םאותמ ,תותבש ללוכ הנשב הדובע ימי 40 -
.ףנעה זכרמ
תולע ןבה םלשי - ---ב אלמ עובשב םיכורכ םידומילה םא ,ליעל רומאכ -
.שדוחב םוי 20 לש ףקיהב ותקזחא
.--- לש ידרשמ עויסב ,ח"פוק + ימואל חוטיב -

םידומילה תואצוה - 5
:ותעד לוקש י"פע וסוכיו ותוירחאב ויהי םידומילה תואצוה ראש לכ

.תוגלמ -
. ח"רפ -
.ריעב רכשב הדובע -
זכרו ריכזמ ,קשמ זכר רושיאבו ףנע זכר תשירד יפ לע ץוביקב הדובע -
.םדא חוכ
.ויתויוכז תושרל דומעי ד"כששכ ,הריד לע רותיו -

םידומילה תונש - 6
.םימיוסמ םיאנתב קתווה תונשב ובשחי
.האלה ךכו ,קתוו תונש 2 הנקת - םידומיל תנש לומ תוראשה תנש :םיאנתה