22 'סמ ץוביק

"תילכלכ תואמצע" - םידומיל לולסמ
15-09-95 :ל ןכדועמ

יללכ
,תואצוה רזחהל תויורשפא ןווגמו הריחב שפוח טנדוטסל רשפאמ עצומה לולסמה
.טנדוטסה לש ותחוורל איבי 'צוהב ןוכסיח לכ רשאכ
תואצוה: לש תועונת ולהוני הב תישיא תסטרכ טנדוטס לכל להונת הז לולסמב
.תוסנכהו

תואצוה
.(דומיל רכש דבלמ) טנדוטסה תואצוהל איצוי ץוביקהש תיפסכ האצוה לכ

תוסנכה
ץוביקב הדובע ימי ןכו תוכזכ םשרית ץוביקה תפוקל סנכתש (ףסכ) הסנכה לכ
הנשל תונועריג ךושמי אלו תיביצקת ןזואמ תויהל בייח טנדוטסה הנשה ףוסב
.האבה
ומשרי םה ,רמולכ , תושר ירב לשכ היהי לולסמב םיטנדוטסה לש םדמעמ
.ויתורשמ תונהלו ץוביקב רוגל םישרומה םיבשותכ

שדוחב םתדובע ימי לע רכש שולת שדוחל תחא אצי ץוביקב ודבעיש םיטנדוטסל
.וטנ ח"ש 170 :אוה הדובע םוי יווש , םדוקה
הדובעה ימי לכ תא וריזחהו תמדוק הנשמ םהידומיל םיכישממה םיטנדוטס
תיחכונה הנשה רובע הדובע ימי 30 - דע תריבצל םיאכז ויהי , ץוביקל םישרדנה
'א 6- ףיעסב ראותמ םימיה תריבצ םומיסקמ רשאכ


להצ יררחושמל ןרקה יפסכ
וידומיל ונתוי (האלהו 95-ראוני יררחתשמ) אבצהמ ןודקיפ ןרקל יאכזה טנדוטס
.דומיל רכש רובע ןודקיפה יפסכ תא לצניש ךכב
קנעמ לביקו ( 94 לירפא - 94 רבמצד) שדחה קוחה לש רפתב ררחתשהש טנדוטס
ותסינכ םע ןודקיפה יפסכ תא ץוביקל ריזחי ןרקל ןודקיפ+קנעמ ללוכה לדגומ
.לולסמל

תורעה
* םהידומיל תפוקתב *** ץוביק ירבח םהירוהש םיריעצל דעוימ לולסמה *
ךא הז לולסמל סנכיהל ולכוי ץוביקה ירבח םניא םהירוהש םיטלקנ םיריעצ
םע רדסהל םתסינכל יאנת ,ןכ ומכ ,םרובע דומלה רכש תא םלשי אל ץוביקה
הרקמב לעפותש ח"ש 10,000 ס"ע םירוהה דצמ תיפסכ תוברע אוה ץוביקה
.בוח וירחא ריאשי טנדוטסהש
לולסמב אלא ,הז רדסהב ללכיהל ולכוי אל םי/דליל םירוה םהש םיריעצ *
.ץוביק ירבח לש םידומילה

לולסמה
,ץוביקה ינבל רשפאל הטלחהה תרגסמב ,דבלב םינש 3 -כ לולסמה ךשמ .1
.דומיל תונש 15 תמלשה

. ץראב יאטיסרבינוא דומיל רכש הבוגל דע - דומיל רכש םלשי ץוביקה .2

ךשמב ויתוסנכהו ויתואצוה לכ וטרופי הב תישיא תסטרכ להונת טנדוטס לכל .3
.תיביצקת ןזואמ תויהל טנדוטסה לע הנשה ףוסב , הנשה

דע ומויק תואצוהל האוולה הנשה תליחתב ץוביקהמ לבקל יאכז טנדוטסה .4
.ישיאה סיטרכב ותבוחל םשרי הז םוכס - רבחל ישיא ביצקת הבוגל

:המגודכ רחביש םיכרדב תואצוהה תא ריזחהל לכוי טנדוטסה .5
7.2 'סמ ףיעסב טרופמכ ץוביקב הדובע .א
.ירלודה לולסמב וא עבק אבצב ורבצנש םיפסכ .ב
.תוגלמ .ג
.ץוביקל ץוחמ הדובע .ד
.דועו חרפ טקיורפ ,יתעונת טקיורפ .ה
.ל"נה תויורשפאה ןיב בוליש לש תורשפא תמייק .ו

:המגודל רחביש ךרד לכב ויתואצוה ןיטקהל לכוי טנדוטסה .6
.הבורקה הללכמב םידומיל .א
.םיטנדוטס תונועמב םירוגמ .ב
.ה/ףתוש םע ***ב םירוגמ .ג
.דועו םירוהה לצא ***ב םירוגמ .ד

:ץוביקב הדובע י"ע תואצוה ריזחהל ורחביש םיטנדוטס .7

.דבלב הרזחבו ץוביקל תירוביצ הרובחתב תוכורא תועיסנ לע רזחה ולבקי 7.1
.תומלתשה .ו .ר תוירחאב תועיסנ רזחה רושיאו בקעמ

.הדובע תועש 8 תוחפל = ע"י . םלוכל דיחא היהי הדובע םוי בושיח 7.2
.תופסונ הדובע תועש רובע ףסונ יוכיז היהי אל -
.ץוביקה יכרצל םאתהבו הדובעה זכר םע םואיתב ץוביקב הדובעה -
השולשל תחא ןכדועי-וטנ ח"ש 170 :היהי הדובע םוי רובע םולשתה -
.םישדוח
. הנשב םימי 100 דע דובעל לכוי הבורקה הללכמב דמולה טנדוטס -
.הנשב םימי 120 דע דובעל לכוי רוזאל ץוחמ דמולה טנדוטס -

:עצומה לולסמב םיטנדוטסל ***ב םויקה תואצוה 7.3
ח"ש 600 לש ד"כשב ביוחי הביבסב וא הבורקה הללכמב דמליש טנדוטס 7.3.1
ח"ש 300-כ םלשי הרידב ןיינועמ היהי אלו ץוביקב רוגי םא . שדוחב
.שדוחב
-כ םלשי ***ב היהי עובשה תומי ברבו רוזאל ץוחמ דמליש טנדוטס 7.3.2
.שדוחב ח"ש600
-כ םלשי -***ב היהי אל עובשה תומי ברבו רוזאל ץוחמ דמליש טנדוטס 7.3.3
.שדוחב ד"כש ח"ש 300
דובעי םא,***ב היהי אל עובשה תומי ברבו רוזאל ץוחמ דמליש טנדוטס 7.3.4
ד"כש םולשת ץוביקל ובוחמ תחפוי ,ץוביקב תוחפל םימי 50 הנשה ךשמב
.הנשה לכל

טנדוטס .ץוביקב רוגל םיריעצה תא דדועל ותרטמו ךומנ הקזחה ימד בושיח
.םולשת אלל 'דכו הסיבכ ,ןוזמ ומכ םיתורישה לכ תא לבקי ***ב רוגל רחביש
.הדובע םוי ךרע לש שדחמ לולקש עצובי םיתורישה דחא טרפוי רשאכו םא

ח"ש170-ב הכוזיו ח"הנהל םיאולימה שולת תא ריבעי טנדוטסה - םיאולימ ימי .8
הנתומו הנשב םיאולימ ימי 30-ל לבגומ ,(תותבש דבלמ) םיאולימ םויל
.תוחפל הנשב הדובע ימי 50-כ ***ב דבעש טנדוטסל

תוגוהנה תבשה תוינרותב ופתתשי הבורקה הללכמב םידמולה םיטנדוטס .9
ץוביקל םוי ידמ םיעיגמ םניאו - רוזאל ץוחמ םידמולה םיטנדוטס .ץוביקב
.הלא תויונרותמ םירוטפ ויהי

הנש ,הז לולסמב ללכיי אל הבורקה הללכמב להצ ח"ע הניכמ דמולה טנדוטס .10
.הנשב םימי 100 תוחפל דובעי טנדוטסה .םינשה 3 תרגסמב בשחת אל וז
.האבה הנשל תוכז ימי רובצל לכוי אל וז הנשב

.ץוביק ירבחל לבוקמכ - האפרמ יתורשו םייניש ילופיט תלבקל תוכזה .11

- רדוסמ אל יפסכ בוחב אצמינ האבה םידומילה תנש תארקל רשא טנדוטס .12
.רדסהב ללכיהל ךישמהל לכוי אל


םויה לבוקמה לולסמהמ עצומה לולסמה הנוש המב
.םהל החונה ךרדב תואצוה רזחהל םיטנדוטסל הריחב בחרמ -
.ויתואצוה לע טנדוטסה לש תישיא הטילשו תוירחא לע ססובמ -
טנדוטסה לש םויקה תויולע לע ץוביקה תואצוה לש תיתועמשמ הנטקה -
.תיתימא הריחב ךותמ תאז ושעי ץוביקב ורוגיש םיטנדוטסה -
.לדגי הבורקה הללכמב ודמליש םיטנדוטסה רפסמש דאמ ןכתי -


תודבוע
.ישיא ביצקתב ןוכסח = 'צוה םוצמצב ישיא ץמאמ -
.רבעה ןויסינ ןיא ,רכומ אל שדח לולסמה -
.קוש יריחמל תיסחי הובג ןאכ עצומה הדובע םוי ריחמ -
.ץוביקל טנדוטסה ןיב תוחקמתהה תתחפה -


םיריעצ תקלחמל הרזח