םיילוהינה םייונישה ירקיע - הליהק קשמ
1996-1999 - קירסמ רפכ ץוביק

ןאכ וצחל
.הדות - רבכעה לע לע ץחל ,םדקתהל מ"ע ,תגצמה ךותב
קירסמ רפכב םיריעצ רדסהה

Word-6 ץבוקב "קירסמ רפכב םיריעצ ירדסה" תרבוחה

ןאכ וצחל - םכלש בשחמל תרבוחה תדרוהל