םיררחושמ םילייחל תפדעומ הדובע קנעמ

28 רפסמ ץוביק

םיררחושמ םילייחל קנעומ (ח"ש 5000 -כ לש ךסב) תפדעומ הדובע קנעמ
(רורחשה ירחא הנש דע -מ לחה) תפדעומ הדובעב הנש יצח לש הדובע רחאל
תללוכו ימואל חוטיב ידי-לע תרדגומ תפדעומ הדובע .ימואל חוטיב ידי-לע
.דועו תואלקח ,היישעת ,תוריית

םתדובע רובע קנעמה תא לבקל ---ב ץוביק ינבל ונרשפא אל תונורחאה םינשב
הנורחאל .םהלש שפוחה תנשב תפדעומ הדובע רובע ולבקל םהל ונצלמהו ץוביקב
הדובע רובע הז קנעמ תלבק רשפאל םירבחו םיריעצ לש תורזוח תוינפ ולע
.ץוביקב

:אשונב תועצה רפסמ ולעוה םיריעצ תדעו םע תפתושמ תוריכזמ תבישיב

הדובעב דבוע) ול יאכזה ררחושמ לייח לכ רובע קנעמה תא לבקי ץוביקה
םיררחושמ םילייחל ההז םוכס ןתיי ןכו ררחושמה לייחל ותוא ןתייו (תפדעומ
תפדעומ ךא ימואל חוטיב ידי-לע תפדעומ הניאש הדובעב ץוביקב םידבועה
.(הרעה האר) ץוביקה ידי-לע

הדובעב דבוע) ול יאכזה ררחושמ לייח לכ רובע קנעמה תא לבקי ץוביקה
הצורה ת/לייח לכל רשפאי ץוביקה) ררחושמה לייחל ותוא ןתייו (תפדעומ
.(תפדעומ הדובעב דובעל ךכב

תאצל ריעצ לכל ץלמומ - ץוביקב הדובעב קנעמה תא לבקל תורשפא ןיא
הדובע ידי-לע קנעמב תוכזלו רורחשה ירחא שדוח 11 ולש שפוחה תנשל
.ץוחב

:תורעה
םילייחה רפסמב יולת ןומימה לדוג) ץוביקה לש ןומימ תשרוד 1 העצה
.(תפדעומ הדובעב םידבועה רפסמבו הנש התואב םיררחושמה

םג) תפדעומ הדובעב דובעל רוחבל לכוי ררחושמ לייח יכ תררוג 2 העצה
.(תפדעומ הדובעב ותוא הכירצ אלו רחא םוקמב ותוא הכירצ הדובעה תכרעמ םא


ץוביקב ותדובע תפוקת תא (רצקל ףאו) ליבגהל ריעצל הצילממ 3 העצה
.ץוביקב דובעל ראשיהל םיצורה םיריעצ לש "הצוחה הפיחד" תרצויו

יאנתב 1 רפסמ העצה לע ץילמהל המכסהל ועיגה תוריכזמהו םיריעצ תדעו
ץוביקב ריעצה לש ותוהש לש היינשה הנש יצחב תעצבתמ תפדעומה הדובעהש
הדובע"ב הדובע הנש יצח ןכמ רחאלו ןונקתה יפל הליגר הדובע הנש יצח)
םיריעצל תרשפאמ איהש ויה 1 העצה דעב םילוקישה .(קנעמה תלבקו "תפדעומ
רתוי) קנעמה לש דספה אלל שדוח 11 לעמ ץוביקב ראשיהל ךכב םיצורה
תחקל ךרטצנ שפוחל ואצי ולא םיריעצ םא ןכו (ץוביקב ןמז רתוי םיריעצ
.קנעמהמ הברהב הובג רכשב ת/דבוע