עוצקמ תשיכרל רדסה תעצה

1990 - א6 רפסמ ץוביק
םיבזוע םינבל הדובע םוקמ
תונב / םינב

םיינוכית-לע םידומיל ,הנממ קלח ונאש ,תינרדומ הרבח לש תואיצמב-
,םדאל תינויח הלכשהה .תורתומ אלו תואיצמה חרוכ םה ,עוצקמ ידומילב
.חתפתהלו לועפל ,ומויקל סנרפתה ול תרשפאמ

,םמצע םינבלו ,םיבזוע םינב ירוה - וירבחל ותבוחכ האור ץוביקה -
,םייחל עוצקמב םדייצלו םתוא רישכהל - ותוא ובזע ץוביקה לש ורעצ רשא
.םתדובעמ םייקתה ולכויש ידכ

:ןמקלדכ ץוביקה טילחמ הלא תוחנהב -

יאטיסרבינוא דומיל רכש הבוגב עויסל יאכז ץוביק בזוע ןב לכ - 1
ןתניי עויסה .הדובע םוקמ תריצי וא עוצקמ תשיכרל עויסכ ,םינש -3 ל
.םיאנתל םאתהב ,םימולשת השולש דע דחאב

םינש 8 תוחפל ,ץוביק ירבח םה וירוהש ימ רדגוי ,ץוביק בזוע ןבכ -
.םתריטפ תעב םינש 8 תוחפל ץוביק ירבח ויהש וא ,ןבה תביזע ינפל
ץוחמ םיספורטופא וא םירוה םהל ןיא םא קר ,םינבכ ורדגוי ץוח ידלי 2
.ץוביקל

.הנשל 50% לש רועישב עויסה היהי ,ץוביקה תא בזע םירוהה דחא םא -

םוקמב האב הניא בזוע ןבל עוצקמ תשיכרב ץוביקה עויס - 3 4
.םהל ףסונב אלא ,םילבוקמה הביזעה ימד

תונש ךות עוצקמ שכרו םינש 3 דמלש ,בזוע ןבל ןתניי אל עויס - 5
.תיקלח דמלש בזוע ןבל יסחי היהי עויסה - ץוביקב ותורבח

דעו הביזעה דעוממ םינש 8 ךשמב - ובזעש םינבל ןתניי עויסה - 6
. ליג

הנשל דומיל רכש םג הביזעה ימד םע ולביקש ,םיבזוע םינב - 40 7
.עיגמה עויסהמ וז הנש תחפות ,תחא

ימדל ףסונב דחוימ קנעמ ורובע ולביק וירוהש ,ץוביק בזוע ןב - 8
.עויסהמ קלחכ ףסונה םוכסה בשחי ,הביזעה

1.9.1990 :הלוחת