27 ליג רחאל םידדובלו םיקוורל שפוח

3 'סמ ץוביק


יפל לבקל 27 ליג ירחא דדוב וא קוור רבחל רשפאל העיצמ הרבח תדעו
:םיאבה םיאנתב ,הנש דע שפוח תפוקת ותשקב

.םירחא החפשמ ינב וא ,םירוה ,םידלי :ןוגכ ,וב םייולת ץוביקב ןיא (א

.ץוביקב ותוהשל תופוצר םינש עברא לש הפוקת רחאל קר (ב

.דמלו הדימב ,וידומיל רמג רחאל םינש שולש תוחפל (ג

.ותשפוחל רתויב המיאתמה הפוקתה יבגל הדובעה רודיס םע םואת רחאל קר (ד

.הרידה ול תרמשנ - ץראב ראשנ אוהו הדימב (ה

.ותרידב שמתשהל יאשר ץוביקה ל"וחל אצוי אוהו הדימב (ו
תונפל םג ןתינ ,ץוביקה לש האלמ תוירחאבו ויצפח תרימשל םלוה רודיס אצמנ םאב
.הלוכ ותריד תא

.רשאל הכירצ הפיסאהו שפוחל האיציל הצילממ םירבח תדעו (ז

.האיציה תקדצהב םירבח תדעו תא ענכשל רבחה לע (ח