1997 - ץוביק ינבל םידומיל רדסה

29 רפסמ ץוביק

10:כ הזמ תונוש תורוצב םייקתמ ץוביקה ינבל םידומילה רדסה :עקר
ההובג הלכשה שוכרל ץוביקה ינבל רשפאל הניה תירקיעה ותרטמו םינש
םתולע תא הסכמ םידומילה תפוקת ךלהמב הדובעה רשאכ ץוביקה תכימתב
.םידומילה תפוקת םותב ץוביקב ראשיהל תובייחתה ןיאו
םהינבל רוזעל ץוביקה ירבח םירוהל תנתינה תוכזכ רדסהה תא םיאור ונא
.םייחה ימוחת לכב ולא םימיב השורדה ההובג הלכשה שוכרל
תוסנכהמ תוסכל רומא טנדוטס לכש א"ז ישיא ילכלכ וניה רדסהה םויכ
וטרופי רשא תואצוהה דבלמ םידומילה תפוקתב ויתואצוה לכ תא ותדובע
ץוביק ירבח טנדוטסה ירוה תויה ןיגב ץוביקה י"ע תונתינ ןניהו ךשמהב
."םירוה ןיגב" ןלהל

:רדסהב תוללכה יאנת
:ל"נה םינוירטירקב דמע םא קר רדסהב ללכיהל לוכי ןב
20 . תוחפל וליגו ויתופולח וא יאבצ תוריש םייס - 1
םרטבו אבצהמ ורורחש עגרמ םיפוצר םישדוח 6 ץוביקב דבעו ררוגתה - 2
.םידומילל ותאיצי
.וידומיל תליחתל דומצב םישדוח 3 ץוביקב דבעו ררוגתה - 3
.םינב תדעו י"ע םידומיל רדסהל לבקתה - 4
.םינש 28:מ תוחפ רדסהה תליחתב וליג - 5
ל"נה בייחתי ל"הצמ ורורחש םע דיימ םידומילל תאצל הצור ןבו הרקמב -
.וידומיל םויס רחאל םישדוח 6 ץוביקב דובעלו ראשיהל

:רדסהה תונורקע
"םירוה ןיגב" םיאבה םיתורישה טנדוטסל ונתניי רדסהה תרגסמב - 1
:רדסהה סיטרכב וביוחי אל םהילעו
.ץוביקב הריד .א
.יאופר חוטיב + ימואל חוטיב .ב
.הטרפהה ביצקת יפלע הלכלכ תואצוה .ג
.הרזחו םידומילה םוקמל סובוטואב תיעובש העיסנ .ד
.הרידה תקזחה אלל שדוחל ח"ש 500:תרעושמ תולע

ונמומיו ומשרי ישיאה וביצקת ללוכ טנדוטסה לש ויתואצוה רתי לכ - 2
:םיכרד שולשב ריעצה י"ע
.העשל ח"ש 22 ריעצה לבקי הילע ץוביקב הדובע .א
.יתימאה ורכש תא לבקי הילע ץוביקל ץוחמ הדובע .ב
.ריעצה לבקי םתוא ןהינימל תוגלמ .ג

:םיסיטרכ 2 ח"הנהב ולהוני רדסהב ריעצל - 3
.ישיא ביצקת סיטרכ .א
.רדסה בקעמ סיטרכ .ב
לכל ומכ ישיא ביצקת היהי דמולה ןבל , ולא תונובשח ןיב תוהז ןיא .ג
.םייטרפה ויכרצל ףסכ איצוהל לכוי ונממ קרו ץוביק רבח

תליחת רחאל שדוח דע ויתואצוה לכ ןומימל גואדל טנדוטסה תוירחאב - 4
.וידומיל םייס הב הנשל תבקועה םידומילה תנש
תופסונ תועשב ותובייחתה םילשהל שרדיי וידומיל תא ןממל םייס אלו הדימב
.םולשתב וא

ןוכדעל גאדי רשא רדסהה זכר תוירחאב היהי רדסהה תונובשח רחא בקעמ - 5
.םנובשח בצמל רשאב םיטנדוטסה לש ףטוש

ןכו הריד רכש תואצוה תמרל רשאב םינוירטירק עבקית םינב תדעו - 6
.רדסהה ביצקת ח"ע אמייק ינב םירצומ תיינקל רשאב

רשאכ ויליבקמ וא ןושאר ראותל םיאלמ םידומילל וניה רדסהה ףקות - 7
וניב ינטרפ רדסה םאותי םייקלח םידומיל דומלל טילחמ ריעצו הדימב
.רדסהה זכר ןיבל

רדסהה תרגסמב דומלל סנכיהל ולכוי ץוביקה ינב םניא רשא םיטנדוטס - 8
ןודי הרקימ לכ רשאכ "םירוה ןיגב" תובטהה תלבק אלל ילכלכ סיסב לע
ראשיהל טנדוטסה בייחתי הרקימ לכב ,תונבשחתהה תרוצו יפואל רשאב ופוגל
.רדסהה תפוקת םותמ םישדוח 6 ץוביקב

:הדובע
ןכומ היהי רשא ינרצי הדובע םוקמ ומצעל אוצמל טנדוטסה תוירחאב - 1
.הדובע תדעו רושיאו םואיתב תאזו םידומילה תפוקתב וקיסעהל

תויונרותה עוציבב קלח לוטיל םיטנדוטסה םיביוחמ םידומילה תפוקתב - 2
. קשמה לש תופטושה

.ץוביקב הדובע ימיכ ריעצל ובשחי םיאולימ ימי - 3