םיריעצ תווצל יונימ בתכ

ב25 רפסמ ץוביק
םיריעצ תדעו לש הידעי

תוישיאה םהיתוינכת ןיב רשגהו רשקה תיינבב םיריעצל עייסלו ףתתשהל - 1
.ץוביקב םהייח ןיבל
.ץוביקב םיריעצה לש אתווצה ייח חופיט לע דוקש - 2
.תיבלו ךרדל תוכייתשהה תייווח תא קימעהל - 3
.תיעוצקמה תוהזה שוביגב עייסל - 4
.הפוקתה לכ ךרואל ריעצ לכ לש ישיא יוויל - 5
.טנדוטסה יווילו םידומיל לולסמ תעיבק -
6.תומלתשה תדעו םע םואיתבו םיריעצ רדסה יפל תויומלתשה תינכת תעיבק - 7


םידעיה תגשהל םיכרד

.זכרו תווצ תריחב - 1
.תוירחא תלבקו הדובעה ינכת תעיבק - 2
.(הטילקב ,םידומילב ,שפוחב ,הנושארה הנשב) ישיא רשק - 3
.לולסמב ריעצ לכ םוקימ לע ףטוש עדימ - 4
.ןודעומ תמקה - 5

הדובע תינכת

.לולסמה יעטק יפל ריעצ לכ םע שגפיהל - 1
.םיטרפכו הצובקב םיטנדוטסה םע הדובע - 2
.םיטנדוטסה תטילק - 3

לופיטל הייסולכוא

.אבצ דע יכוניח דסומ ירגוב
.םילייח
.אבצ ירזוח םיריעצ תטילק
.םיטנדוטס
.םימייסמ םיטנדוטס
.םיטלקנ
.םיריעצ ירוה
.שפוחב םיריעצ