םיסייגתמ יתלבה לולסמ

1995 - ב22 רפסמ ץוביק

.דחאכ תונבו םינבל סחייתמ לולסמה :הרעה


: יללכ

השדח תואיצמ הרצונ ,םיסייגתמה רובע אבצה לש תושירדה תמר תאלעה םע
םיריעצ םתואל םלוה הנעמ תתל ונילע .לדג םיסיוגמ יתלבה רפסמ הבש
.וסיוג אלש
דדועל ידכ תויורשפאה לכ תא תוצמל התבוחמ האור םיריעצ.וש ןייצל שי
לולסמב רחבנ ,ירשפא וניא סויגהש ררבתמשכ קרו אבצל םינבה סויג רשפאלו
.םיסייג יתלבה

טקיורפב ללכל םורתל בייחו לוכי ריעצ לכש איה ונלש תיסיסבה החנהה
.ול םימיאתמה םימוחתבו אוהשלכ ימואל


:לולסמה תרטמ

רפשי רשא ,יאבצה תורשה לולסמל יפוליח לולסמ וסיוג אלש םינבל רשפאל
.סויגה יא תובקעב תימצעה םתימדתו םתשגרה תא


: לולסמה יטרפ

.תוחפל תחא הנש-כ ימואל תורש לש לולסמב בלתשי סיוג אלש ריעצ .1
ריעצ ץוביקב תורש ,העונתב תוליעפ וא הכרדה :ל הנווכה ,ימואל תורש
.הנידמה תונוטלש י"ע רכומה ימואל תורש לכ וא , הטילק ירתא תורש ,

- ץוביקב דובעלו ראשיהל טילחהו ימואל תורש לולסמב רחב אל םא .2
םינושארה ת/לייחה ה/ררחתשה וב םוימ םיריעצ ילולסמב ליחתהל לכוי
.ותצובק ינבמ

תוסחייתהה היהת ,ץוביקב תוהשה תפוקת וא ימואלה תורשה לולסמ םותב .3
,הירחאל "ץוביק תנש" :רמולכ אבצה יררחתשמ יבגל גוהנכ םיסייגתמ - יתלבל
.םיריעצה ילולסמב תובלתשה

."ץוביק תנש"ב םיריעצ ביצקתל ההז היהי םביצקת ימואלה תורשה יתרשמ .4
.םתוא בצקתי ריעצה ץוביקה - ריעצ ץוביקב ובלתשיו הדימב

.םיריעצה תא בצקתי ץוביקהו ץוביקל ביצקתה סנכי ,םירחא תודסומב