שפוח תנש לולסמ


א22 רפסמ ץוביק


:יללכ
"םיסייגתמ יתלב"ה לש תורש תנש םויס וא אבצהמ םיריעצה רורחש םע
תוליעפב ובלתשי , ץוביקב ודבעי וז הנשב , הנש תוחפל םיריעצה והשי
.ויתוכרעמו ץוביקה תא וריכיו תיתרבחה
והשי ,העונתב םילמג"י ויהש וא הנש תוחפל עבק אבצב ותרישש םיריעצ
.םילולסמל הסינכה ינפל םישדוח 6 תוחפל ץוביקב

ץוביקב ודבעיו והשי םא ,רבמצד שדוח ירחא -רוחיאב וסייגתיש םיריעצ
הפוקתב
."ץוביקה תנש"מ ותחפויש םישדוח 3 דע רובצל ולכוי סויגה דעש


.ץוביק תנש םילולסמ םורטה תפוקת ארקת ןלהל

:תפדעומ הדובע ןיגב קנעמ
םילייח קנעמל ךרע הווש קנעמ ץוביקהמ ריעצה לבקי ,ץוביקה תנש םותב
חוטיבהמ הז קנעמ ןתינ דוע לכ ןתניי קנעמה .תפדעומ הדובע ןיגב םיררחושמ
.ימואלה

םיריעצ .הדובע םוקמל תוכייש אלל ץוביקה ינבל קר ןתניי הז קנעמ
חוטיבמ קנעמה תרבעה ךרוצל םיריכשכ ומשרי םייאלקח םיפנעב ודבעיש
.ץוביקה תפוקל ימואל

שפוח תנש
:םיאבה םילולסמה ינשמ דחאב שפוחה תנש תא שממל לכוי ריעצה

.ץוחב הדובע י"ע שפוחה תנש שומימ - 1

.ירלוד לולסמ - ץוביקב הדובע י"ע שפוחה תנש שומימ - 2

וילע ,םישדוח 3 לע הלועה הפוקתל ל"וחל תאצל דמועה שפוח תנשב ריעצ
.םיריעצ תדעוול הרידה תוחתפמ תא ריבעהלו ןוחטיב רדחב ודויצ תא ןסכאל

,ריעצל הרידה רמשת שפוחה תנש ךשמב :ץוחב הדובע י"ע שפוח תנש - 1
ריעצה
. ויתורטמ תמשגהל ףסכ םוכס ול רובצלו ץוביקל ץוחמ דובעל יאשר
םינתינה םיתורישהמ תונהלו ץוביקב רוגל ריעצה יאשר ,רוזאב דובעי םא
אלל
.םולשת

תקמעה רשפאלו קותינ עונמל : הז לולסמ תרטמ :ירלודה לולסמה - 2
ביחרהלו םיפנעה תקוצמ לע לקהל ,שפוחה תנשב ץוביקל ריעצה ןיב רשקה
.םיריעצה תרגסמ תא

םיריעצ תדעוול ריעצה הנפי ,"ץוביקה תנש " םויס ינפל שדוח-כ 1 - 2
.ירלודה לולסמב בלתשהל שקביו

ויתונורת לולסמה יטרפ תא ריעצה ינפב םיריעצ תדעוו שורפת הינפה םע -2 2

.ויתולבגמו

.ריעצה תא לבקל ףנע תשירדב תנתומ לולסמל הסינכה 3 - 2

ספוטב הווליו םיריעצ.ו י"ע היהי ירלוד רדסהל הסינכל רושיאה 4 - 2
. הדובע.ו זכר ,ףנע זכר ,םיריעצ.ו : תא םיתחהל שי ובש דחוימ

.הדובע.ו תטלחה י"פע עבקי הדובעה ימי תריפס תלחתה דעומ 5 - 2

ץוביקל הדובע ימי בוח ול ןיאש יאנתב רדסהב ליחתהל לכוי ריעצ 6 - 2
תפסונ הפוקת דובעל "ץוביקה תנש" םותב לכוי םימי בייח אוהש הרקמב .
.ביצקת לכ ריעצה לבקי אל בוחה תרזחה תפוקת ךשמב .םימיה בוח תרזחהל דע

רדסהה ךרוצל דחוימ ביצקת ריעצה לבקי ירלודה רדסהה תפוקתב 7 - 2
ביצקתה -
..1.1.95 ךיראתל ןוכנ שדוחל ח"ש 390 וניה

ימי156 -כ תוחפל םישרדנו םישדוח 6 וניה לולסמה תפוקת ךשמ 8 - 2
.םישדוח 7 - ל דע שרפתהל הלוכי וז הפוקת .לעופב הדובע

.$ 3500 לש םוכס ריעצה לבקי ירלודה לולסמה תפוקת םותב 9 - 2

-כ הדובע ישדוח10 - ל דע לולסמה תא ךיראהל תורשפא תמייק 10 - 2
ימי250
-11 ל דע שרפתהל הלוכי וז הפוקת .םאתהב לדגוי קנעמה רשאכ הדובע
.םישדוח

.ריעצה דבוע וב ףנעב לבוקמה הדובע םויכ וניה לולסמב הדובע םוי 11 - 2
.םיגחבו תותבשב קר תירשפא םימי תריבצ

תנש תכראה ול רשפאתת ,הדובע ישדוח 10 לש לולסמב רחבש ריעצ 12 - 2
שפוחה
.םיריעצ.ו-מ רושיא לביקש יאנתב םישדוח 3 -ו הנשל

סובוטואב תישפוח העיסנ יתורישל ריעצה יאכז לולסמה תפוקתב 13 - 2
שומישו
.םירבחל לבוקמכ תילוכרמ יתורישב

.וקלחל ןתינ אלו ףצרב להנתי ירלודה לולסמה 14 - 2

.ףנעה זכר תוירחאב הדובעה ימי חווד 15 - 2

.םיריעצ.ו תוירחאב םרושיאו םינותנה זוכיר 16 - 2

תנש תא ושמימ אלש םיריעצלו 27 ליגל דע איה רדסהל תואכזה 17 - 2
.שפוחה

.ויתורטמ שומימל ריעצה לש ונובשחל רבעוי לולסמה ןיגב קנעמה 18 - 2