םיריעצ לולסמ - תומלתשה ןונקת
1995 ראוניב 3

1 'סמ ץוביק


הבשחמ ךותמו ,םיריעצ תינכתב םיטנדוטסה םע הנשכ לש תורכה ירחא
לש םדיתעב םיבושח םיביכרמ םה יעוצקמ לולסמ חותיפו ,הלכשה תשיכרש
שדחמ סחייתהל וניסינ .תוחתפתהו החימצל תורשפא םיווהמו םינבה
תינכתב םתויהב םהיתויוכז תאו םיריעצה תינכת תא תורידגמה תודוקנל
.וז

אלימש ןב לכל ןתניתו םינבהו םירוהה ןיגב איה םיריעצ תינכתב תובלתשהה תוכז - 1
תנש וא .נ.ש.ש -ו יתדה ץוביקה ןונקתב לבוקמכ ליבקמ תורש וא יאבצ תורש תבוח תא
לכ השעי .הצובקה ןונקת יפלו הצובקב תוגוהנה תומרונה יפל גהונו ,ץוביקב הדובע
ךרטצי אל ןבה תאז תורמל .םינבה תטילקל הז בושח ףונמ לצנל תנמ לע ץמאמ
.תינכתב בלתשהל תנמ לע הצובקב ראשיהל ויתונווכ לע ריהצהל

:לולכת תינכתה - 2
ןבה) הניכמב .(הבורקה הללכמה יריחמב) ירטמוכיספ סרוק תולעמ 50%-ב תופתתשה - א
.(הניכמב דמול וניאש םימיה לכב קשמב דובעי
לע הלעי אל הסדנה וא ןושאר ראותל םידומל רובע ,םיאמדקא םידומיל הבוגב ל"כש -ב
.םינש4

ןכלו ,תינכתב ותופתתשה רובע יחרכה יאנתכ ץובקב הנשב הדובע ימי 30 דובעי ןבה - 3
.תינכתב ףתתשהל לכוי אל הז יאנת אלמי אלש ןב

םיפסונ הדובע ימי 30 ןיגב ןבה לבקי םייאטיסרבינוא תונועמ רכש הבוגב םולשת - 4
.ץובקב
תנשל םיליבקמה םיכיראתה ןיב הנש לכל ובשוחי ןבה בייח םהב הדובעה ימי - 5
.(30/9 דע 1/10) םידומילה

,יתכלממ תואירב חוטבו ימואל חוטבב ןבה תא חטבי ץוביקה תומלתשהה תפוקתב - 6
.רוידו םיביצקת ןבה תושרל דימעיו

תוגלמ - 7
.הצובקה תפוקל רבעות - תימינפ הגלמ
דומיל רכש רזחהמ םימוכסה וזזוקי הצובקה תפוקל רבעות הגלמה םאב - תינוציח הגלמ
.הביזע לש הרקמב

.ץובקב גוהנכ םיגחו תבש תויונרותב בלתשי טנדוטסה תומלתשהה ךלהמב - 8

תא ריבעי טנדוטסהש יאנתב ץובקב הדובעה תפוקתמ הכונת םיאולימ תפוקת - 9
.ץובקל "שולת"ה

אלא ,םיריעצ תינכתב וללכי אל ,דומיל תונש עברא וא ןושאר ראותל רבעמ םידומל - 10
.וז תינכתב םישרדנה םינוירטירקה לכב דומעל וכרטציו הליגרה תויומלתשה תינכתב

.ופוגל הרקמ לכב ונודי הדובעה ימיו ,רותה ןיינעל תינכתב וללכי :םייקלח םידומיל - 11

.םינפ ריכזמ לש ותוירחאב ויהי ,קשמ ינב םניאש גוז ינב - 12

:ובזע םהירוהש תעב הצובקב וראשנש םינב - 13
.ץוביקה י"ע ןמומי אל ל"כש - א
חוטבבו ימואל חוטבב ותוא חטבי ץוביקה .דומיל תנש לכב הצובקב םוי 30 דובעי ןבה - ב
.ץובקב רוידו םיביצקת ול ונתנייו יתכלממ תואירב
.ץובקב םוי 30 לש תפסונ הדובע י"ע ןמומי תונועמ רכש - ג

וידומיל םותב דימ וא לולסמה עצמאב בזעש טנדוטסל תובוח - 14
ללוכ) .הניכמו הנושארה םידומילה תנש טעמל ,דמלש םינשה רובע ל"כש ריזחי - א
.(םיאדותע
לש הדובעה תבוח תא אלימ אלו הביזעה תנשב תונועמ רכש לבק רשא טנדוטס - ב
וא ,םירסחה םימיה ןיגב ,הביזעה קנעממ יסחיה םוכסה הכוני ,תונועמ רכש ןיגב ,םוי30
.ץוביקב הדובע תרומת
הביזעה קנעמ ךרוצל קתווה בושיחב תובשחנ אל הנושארה תוברל םידומילה תונש - ג
.(םיאדותע ללוכ)
.הביזעה קנעמ תרגסמב השעת תונבשחתהה לכ - ד

.ןיינע לש ופוגל ונודי םיגירח םירקמ - 15

.ןיינע לש ופוגל ןודי הרקמ לכ - תיאמדקא הדותע - 16

.ש.ש-ל ףילחתכ יתדה ץוביקה י"ע םירכומה םידומיל - ג"י לולסמ - 17
.ג"י ידומילל יטמוטוא רושיא ןיא - א
.הפיסאהו םינב .ו לש רושאב תבייח ג"י ידומילל האיציה - ב
םילולכ םניא ךא (הביזע ךרוצל) הנושאר םידומיל תנשל ובשחי ג"י תנשב םידומיל - ג
.וז הנש לש ל"כש ריזחי אל ןבה ,םיריעצ לולסמב
לכב דובעיו הפיסאב רשואיש ביצקת פ"ע ץוביקהמ ויתואצוה לכ תא לבקי ןבה - ד
.תושפוחה


.םיריעצ תינכתב םתויה תפוקתב םינבה יוול לע תיארחא היהת םינב תדעו

.בלה בוט תא דבאנ אלו המכחו תעד הברנש

.םינב תדעו