עבק תורוכשמ ןונקתל העצה

1995 - ב1 רפסמ ץוביק
:תוחנמ תודוקנ

. הנוצקל תובדנתה דודיע.1
. םינבה םע רשק לע הרימש.2
, עבק/םיניצק םניאש םינבה לש הילפאה לוטיב.3
. עבק/הנוצק תורשב םינבל
. העונתהו ץוביקה יקוח תא ףפוכל אל.4
. דבלב הנושאר עבק תנשל תסחייתמ העצהה.5

:העצהה
.ג"י - אבצה ינפל ש.ש דדועת םינב תדעו .א
. הפיסאב רשואש ןונקת יפל שפוח תנש תחקל יאשר ןב לכ .ב
:תואבה תויורשפאה תחאב רוחבל לכוי עבקב תרשמה ןב .ג
. ןבה ידיב וראשיי םיפסכהו ,שפוח תנשכ רדגות עבקה תנש.1
.נ.ש.ש תנשל בשחת הנשהו הצובקל עבקה יפסכ תא רוסמי ןבה.2
תנש רחאל ביוחי אבצה ינפל ש.ש השע אלו עבק תנשב תרשש ןב .ד
לולסמל ותופרטצהל יאנתכ ץוביקב הדובע תנש וא ש.ש תנשב עבקה
. םיריעצ


הכרבב
םינב.ו

:תוחנמ תודוקנ

. הנוצקל תובדנתה דודיע.1
. םינבה םע רשק לע הרימש.2
, עבק/םיניצק םניאש םינבה לש הילפאה לוטיב.3
. עבק/הנוצק תורשב םינבל
. העונתהו ץוביקה יקוח תא ףפוכל אל.4
. דבלב הנושאר עבק תנשל תסחייתמ העצהה.5

:העצהה
.ג"י - אבצה ינפל ש.ש דדועת םינב תדעו .א
. הפיסאב רשואש ןונקת יפל שפוח תנש תחקל יאשר ןב לכ .ב
:תואבה תויורשפאה תחאב רוחבל לכוי עבקב תרשמה ןב .ג
. ןבה ידיב וראשיי םיפסכהו ,שפוח תנשכ רדגות עבקה תנש.1
.נ.ש.ש תנשל בשחת הנשהו הצובקל עבקה יפסכ תא רוסמי ןבה.2
תנש רחאל ביוחי אבצה ינפל ש.ש השע אלו עבק תנשב תרשש ןב .ד
לולסמל ותופרטצהל יאנתכ ץוביקב הדובע תנש וא ש.ש תנשב עבקה
. םיריעצ


הכרבב
םינב.ו

םיריעצ תקלחמל הרזח
םיריעצה תקלחמל רשק תריציל
ןוחטיבה תקלחמל