שפוח תנש ןונקת

1998 - א1- רפסמ ץוביק

רחאל ןמז קספ םישקבמ םינבה םהב םיבר םירקמל םידע ונא הנורחאל
םימייק אלו טעמכש ונל רבתסה הקידבב .םכלהמב וא ,ינפל וא ,םידומילה
תובושת תתל הרומאה וז העצה תשגומ ןכל ,וז הפוקתל םיחנמ םיללכ
.הלועפ ףותישו הנבהל הווקתב ,וז הפוקתב םהב לקתנש/ונלקתנש תולאשל

.ימואל תורש / אבצ רגוב לכ :שפוח תנשל תוכז .א

הפוקת רחאל .םישדוח השולש לש הפוקתל תב/ןבל רמשי רדחה :םירוגמ .ב
,םייפילח םירוגמל ןבה תא ריבעהל םינב תדעוול תוכזה הרומש וז
.רדחב דחא בייחמ אל

.שפוחה תנש ךלהמב הצובקה בכרב שמתשהל תורשפא ןיא :בכר .ג

.הצובקב תולבוקמה תומרונה יפל תוגהנתה :ה/ריעצה תובוח .ד

.תחא הנש :שפוחה ךרוא .ה

.לייח לכ ומכ :הסיבכ ,וב-לכ .ו

.םישדוח השולש :םיריעצ לולסמל הרזח ינפל ץוביקב הדובע .ז