לאומש ןג ץוביק תוריכזמ
1996 רבמצד


ךורא עבק רדסה

תורדגה

48 דעו םישדוח 36 רבעמ תורש :םינבל- תחא עבק תנש דע - רצק עבק
.םישדוח
.םישדוח 36 דעו םישדוח 24 רבעמ תורש :תונבל
.רצק עבקל רבעמ תורישה תפוקת לכ - ךורא עבק


םיעצומה םירדסהה

.רצק עבקב ומכ םיביצקת לבקמו ץוביקל ותרוכשמ תא רסומ ריעצה (1
רחאלו שפוחל ותאיצי םע ול ונתנייש $5,000-ל ריעצה יאכז היהי ,ףסונב
םיכרצ .דמעומ לש סוטטסב היהי ריעצה .ץוביקב תוחפל הנש יצח לש הדובע
.םידיקפתה יאלממו רשק תדעו י"ע ולפוטי ריעצה לש םידחוימ

םלשמו ץוביקל ותרוכשמ תא ריבעמ וניא ריעצה - תילכלכ תואמצע (2
.בשות לש סוטטסב היהי ריעצה .ץוביקהמ לבקמ אוהש םיתורישה ורבע


לאומש ןג ץוביק תוריכזמ
06-6320110 :סקפ - 06-6320900 :ןופלט
:ינורטקלא ראוד
mazkir_gan@gan.org.il

םיריעצ תקלחמל הרזח
םיריעצ תקלחמ רשק תריציל
ןוחטיבה תקלחמל