םידומיל רחאל הביזעה תעב תויונבשחתה


םינוש םיצוביקמ םירדסה

1991 - 30 'סמ ץוביק


םידומיל רדסה


םידומילל האיצי רשפאמ םיריעצל שדחה םידומילה רדסה
רמגב תידדה תובייוחמ אלל ,דומיל תונש שולש דע ,םיינוכית-לע
הדובע ימי 100-120-ב דמולה בייח םידומילה ןמזב .םידומילה
- תכרעמהו םידומילה םוקמ ,דמלנה אשונל םאתהב - ץוביקב
וקלח אוה דומילה-רכש .דמולה תואצוה תא םיסכמ הלא םימיו
.רדסהב ,ץוביקה ,תיבה לש


ינפל תיבב הנש לש תוהש בייחמ ,28 ליג דע חותפ רדסהה
םיריעצה רפסמב הלבגה ןיא .תורבחל הלבקו םידומילל האיציה
,יאדכ טלחהב יכ םא) אשונה תריחבב תוברעתה ןיא ,םידמולה
ןכיהו ךיא קודבל ,ךליבשב הביטנרטלא אוה ץוביקה םאב
רחאל ,םא ;תונבשחתה ןיאו (םידומילה רחאל י/בלתשת
,יפסכ רזחהב ת/בייח ךניא - הביזע לע ה/טילחמ ה/תא ,םידומילה
.םידומילה תפוקת לע הביזע-ימד ת/לבקמ ךניא םג ךא

1996 - 28 'סמ ץוביק


יפל ריעצ לכל ובשוחי םייסיסב הביזע ימדו םייוציפ ,תויוכז
ץוביקב תוהש תונש רפסמ X קתו יזוחא אלל הביזע ימד) :החסונה
תונש"ו םידומיל תונש ללוכ אל (רדחב סיסב דויצ לע םוכס +
."שפוח
1995 27 'סמ ץוביק


םינב ידומיל רדסה

תודוקנ .םידמול ץוביק ינבב הכימת ילולסמ 3 םיעצומ ןלהל
:ןניה םינב ידומילל אצומה


םוימ םינש 10 תוחפל םירבחה ,םירוהה ןיגב אוה דומילה רכש
דחא לכו ,םידומילל ןבה תאצ םוי דעו תודמעומל הסינכה
.ול יאכז םינבהמ

.אשונל תוינורקע תודוקנ םידק
נ

,ןוכיתב םינש דמל אלו הדימב .דומיל תונש 15 דע תועיגמ ןבל
.דומיל תונשכ ולא םינש ול תועיגמ - ץוביקב דבעו
.1
יאטיסרבינוא רכש לש דומיל תונש 3 :םינבל דומילה רכש ףקה
:ובשחי אל הז ןינמב .א.בל
.2

.ו תחטבה) רבע תוניכמו ,1995 דע ןוחטבה דרשמ ח"ע תוניכמ
.(רבעב םידמול


וחקליי בושיחבשכ ,דומילה תונש 15 - ב תולולכ תוניכמה
תיאמדקא דומיל תנש ךשמ לומ - הפקיהו הניכמה תולע ןובשחב
.התולעו

ןבה לש תפסונ תוביוחמ היהת אל ל"נה ףקהב םידומילה םות םע
.ץוביקה יפלכ
.3

תיעיבר םידומיל תנש) הז ףקהמ םיגרוח ןבה ידומילו הדימב
לש הגירח תולע וא/ו תילמרופה םידומילה תרגסממ קלח איהש
דדמ ןכוי .ןבל ץוביקה תאוולהכ ףסונה קלחה בשחי (םידומילה
לש הרזחה ךרוצל הגירחה תפוקת לש תוילאיר תויולע בשחמה
,הנשמ תוחפ ךות ,ץוביקה תא וידומיל םותב ןבה בוזעי םא .ןבה
.הביזעה ימדמ הז םוכס הכוני

:ץוביקה תוירחאב הניה םיטרופמה םילולסמב הריחבה תוכז
ןב לכ םעו ,ריעצ רוד זכר ,םדא חכ ,םידמול תדעו ,תוריכזמ
.דרפנב
.4
היחמה תואצוה תא תרחא ךרדב וא הדובע ימי תועצמאב ןממי ןב
.ולש
.5

('וכו תועיסנ ,דומיל ירמח ,הלכלכ ,םירוגמ)

ישדוח רפסמב םיכורכ ץוביקל רושקה ןב לש םילולסמה ינש
רגוב - םישדוח 6) .םידומילל האיציה ינפל ,ףצרב ,ץוביקב הדובע
.30 ליג דע תוחפל ןבל רמשית תוכזה .(לייח ןב - 'דח 10 .ש.ש
.הדעוה רושיאב - לולסמל לולסממ רבעמ ןכתי
.6
:םה םילולסמה תשולש


בזוע ןב


םע רשקה תא קתנל רחבש ןבל םינש שולש לש אלמ דומיל רכש
ירבח ויהש דבלבו ,םירוהה ןיגב לבקתי דומילה רכש .ץוביקה
.םידומילה דסומ לש תוינובשח דגנכ ,ל"נכ ץוביק

ץוביקה םע רשק לע רומשל שקבמה ןב ישיא םידומיל לולסמ


.ישיא ביצקת לבקי .ץוביקב רדח ול רמשיי :ויתויוכז


ימי ללוכ ,הנשב םימותחו םייתועמשמ הדובע ימי 40 :ויתובוח
רכש ןניאש) דומילה תואצוה .םיאולימ ימיו תותבשב הדובע
.ןבה ידי לע ונמומי (דומיל

אלמ יצוביק םידומיל לולסמ


תואצוהו דומילה רכש לש אלמ ןומימל יאכז היהי דמעומ ןב
.דומילה
.הדובע ימי 100 תועצמאב ויתואצוה תא ןממי אוה
:םינושה םילולסמה תא טרפנ ךשמהב

(תילכלכ תואמצע) ישיאה לולסמה


- ץוביקה לש ןומימה ףקה .דומיל תונש שולש - םידומילה ךשמ
.םינש 3 לש יאטיסרבינוא רכש
.1
רחאל ץוביקב םישדוח 10 תוחפל ודבעש םינבל דעוימ הז לולסמ
הדובע תפוקת .תוריש תנש ושעש ולאל םישדח 6-ו ,ףצרב ,אבצה
.ץוביקב ביצקתו הרידל תוכז הנקמ וז

.2
.ןושארה םידומילה םויב לחת םידומילה יוסיכל תונבשחתהה

ןבה תויוכז
.3

.דומיל רכש -


.(הארבה ,טוהיר ,ל"וח ללוכ אל) .ללוכ ישיא ביצקת -


.הסיבכ יתוריש -


םידומילה םא .עובש יפוסב ץוביקב טנדוטסה תוהש תעב הליכא -
יפל הקזחא ימד ןבה םלשי ץוביקב אלמ הלכלכ עובשב םיכורכ
5/7 תירבה


.ץוביקב ולשמ רדחב םירוגמ -


.בכר תדעוב טלחויש יפכ תולבגמב - ץוביקה בכר תריכש תוכז -

ןבה תובוח
.4

םותחו תודעוה םע םאותמ ,תותבש ללוכ הנשב הדובע ימי 40 -
.ףנעה זכרמ י"ע


םלשי - ץוביקב אלמ עובשב םיכורכ םידומילה םא ,ליעל רומאכ -
.שדוחב םוי 20 לש ףקהב ותקזחא תולע ןבה


.ץוביקה לש ידרשמ עויסב ,ח"פוק + ימואל חוטיב -

םידומילה תואצוה
.5

לוקש י"פע וסוכיו ותוירחאב ויהי םידומילה תואצוה ראש לכ
:ותעד


תוגלמ -


ח"רפ -


.ריעב רכשב הדובע -


ריכזמ ,קשמ זכר רושיאבו ףנע זכר תשירד יפ לע ץוביקב הדובע -
.םדא חכ זכרו


.ויתויוכז תושרל דומעי ד"כששכ ,הריד לע רותיו -

.םימייוסמ םיאנתב קתווה תונשב ובשחי םידומילה תונש
.6

,קתוו תונש 2 הנקת - םידומיל תנש לומ תוראשה תנש :םיאנתה
.האלה ךכו

יצובק - אלמה לולסמה


רחאל ץוביקב םישדוח 10 תוחפל ודבעש םינבל דעוימ הז לולסמ
יוסיכל תונבשחתהה .תוריש תנש ירגובל םישדוח 6-ו ,אבצה
.ןושארה םידומילה םויב לחת םידומילה
.1
.וידומיל תואצוה תא ונממי ןבה לש הדובעה ימי
.2

י"ע הוולמו ץוחנ הדובע םוקמב (םיאולימ ללוכ) םימותח םימי 100
.הדובע זכר


יוסיכל ד"הכש דומעי - הריד לע רותיוב .ףסונב - ח"רפ וא הגלמ
.תואצוההמ קלח


קדבי סיטרכהו ,תורוקמו תואצוה סיטרכ ןונכת ךרעי ןב לכ םע
.םישדח השולש ידמ


.תואצוההמ קלח יוסיכל ד"הכש דומעי - הריד לע רותיוב

:םימייוסמ םיאנתב קתו בושיח יכרצל בשחת םידומילה תפוקת
.3

,קתוו תונש 2-ב הכזת םידומיל תנש לומ ץוביקב תוראשה תנש
.האלה ךכו
1996 ינוי - 17 'סמ ץוביק


םויס רחאל וא ןמזב הביזע לש הרקמב יפסכ רדסה
םידומילה

ח"ע תואלמ תוינוכית לע דומיל תונש שולשל יאכז ץוביקה ןב
ןממל וילע אהי לביקש תפסונ דומיל תנש לכ .ץוביקה
תולעה היהת דומיל תנש תולע .ףסכ וא הדובע תועצמאב
לכ .ץוביקהמ םלתשמה לביקש דומילה תונש לש תעצוממה
דע עוציבה ךיראתמ ןכרצל םיריחמ דדמל םידומצ םיריחמה
.תונבשחתהה ךיראתל

דויצ ,תועיסנ ,הלכלכ ,ד"כש ,ל"כש :תללוכ םידומילה תולע
בייח וניא ץוביק בזוע .ץוביקל ץוחמ םרוגמ ןומימ יוכינב ידומיל
תפוקת לפכ איהש הפוקת ץוביקב דבע םא ,וידומיל תולע רזחהב
.ריזחהל וילע היהש דומילה


.ןינע לש ופוגל ובשוחי םימדקתמ םיראתל םידומיל

ימי בייח ראשנו בוזעל טילחהש םלתשמ הדובע תובוח
תא וא הדובע ימי ריזחהל שרדיי ,םידומילה ןיגב הדובע
.ץוביקב לבוקמה הדובע םוי ךרע יפל ףסכב םכרע


וניא אוהו ל"נה תובוחה לכ וילע םילח ץוביק ןב וניאש בזוע
תא ריזחהל וילע ןכ-לעו ץוביקה ח"ע דומיל תונש שולשל יאכז
.ולא םינשב וידומיל תואצוה
12 'סמ ץוביק


הביזע ימד


ןהב םינשה רפסמ יפל הביזע ימד ול םיבשוחמ ,בזועש ץוביק רבח
.רבחו דמעומ היה


תונש 'סמ הכונמ תודמעומ/תורבחה תונש ךסמ - דמלש ןב/רבח
.םידומילה


םידומילה תונש 'סמ הכונמ תורבחה תונש ךסמ - ןב וניאש ימ
.םידומילה תולע תא םיזזקמו


'סמ לע הלוע ,דמל אל ,ץוביקב ההש ןהב - םינשה רפסמ םא -
בישחתה ךרוצל םידומילה תונש תוכונמ אל ,2 x דמלש םינשה
.ל"נה
1995 - 10 'סמ ץוביק


ץוביקב תובלתשההמ קלחכ םיריעצ לולסמ


היהי ,לולסמה יאנת לכב דמועו ,םינש עברא דע דמולה ריעצ
ץוביקה תא בוזעל טילחי םא ,דומילה תואצוה רזחהמ ררחושמ
.וידומיל םותב

יללכ יפל "קתווה" בושיח ךרוצל ריעצל ובשחיי אל דומילה תונש
.הביזע ימד

תונש ןיינמב הלולכ (םידומילל האיציה ינפל) תיבב הדובעה תנש
ךרוצל קתווב ללכית אל ןכלו הביזע ימד בושיח ךרוצל דומילה
םימי תריבצל םישמשמ הכותמ םישדוח 3 .הביזעה ימד בושיח
דוסביסה יווש תוסכל אב ראשהו האבה םידומילה תנשל
.לולסמה תפוקת ךשמב םירחאה םיוולנה םיאנתהו

םתוהש רובע הקזחה ימדב וביוחי תי/טנדוטסה לש גוז ינב
.םוקמה יגהונל םאתהב םיצובישב ובלתשיו ץוביקב
1994 - 6 'סמ ץוביק


אהת אל ,וידומיל רמג רחאל ץוביקה תא ץוביק ןב תביזע הרקמב
וא וידומיל תמלשה תרגסמב ץוביקה יפלכ העיבת לכ ול
.םידומילה רובע יהשלכ תיפסכ תובייחתה
.18
רשא ץוביק ינב םניאש ,םידדוב וא/ו םיניערג ינבל סחייתהל שי
םהילעו ,םידומיל ידכ ךות וא םידומילה םות רחאל םיבזוע
םינוירטירקה יפ לע ,םרובע םלושש דומילה רכש תא ריזחהל
.(קתו תונש 2 -ל ךרע הווש דומיל תנש 1) הביזע ןונקתב םימייקה
.19
לולסמה עצמאב בוזעיו וידומיל תא קיספי דמולהו הרקמב
אוהו (קתו תונש לומ) "תונבשחתה" ותא ךרעית ,ןהשלכ תוביסמ
יפל ,םרובע ףסכ וא הדובע ימיב תוכדזהל וא םילשהל ךרטצי
.עבקייש ףירעתה
.20
תולעו םידומילה ריחמ תא ץוביקה הסכי ל"נה םידומילה רדסהב
.וידומיל ךשמב דמולה לש הקזחאה
.21
תרחא תיפסכ הרומת וא והשלכ דסומ לש תופתתשה וא הגלמ לכ
.ץוביקל רבעות דמולל
.22
הנתינ רשא הגלמל יאכזו עצמאב וידומיל תא קיספמה דמול
טילחי םא תאז ,הגלמה רובע "תונבשחתה"ל יאכז היהי ץוביקל
.הסכמה תמלשה ינפל ץוביקהו םידומילה תא בוזעל
.23
דחוימ ןויד ךרעיי ,הניכמ + ןושאר ראותמ םיכורא םידומיל יבגל
.דרפנ רדסה ךרעיי ךרוצה תדימבו דמולה םע
.24
קתווה תונש תא רובצי וידומיל תונש ךשמב דמולה - קתו תונש
םות רחאל םינשה שולש תפוקתב הביזע לש הרקמב .לבוקמכ
.הביזע ימד בושיחב דומילה תונש ובשחיי אל ,םידומילה
.25


ןאכ וצחל - םיפסונ םיטרפל