םיריעצ לולסמ
1996 רבמצד


א28 'סמ ץוביק

דוסי תוחנה
ץוביק ייחב הריחבה .םהייח ךרד תא םירחובה םירגוב םישנא םניה םיריעצ
.תיתוהמ איה

ץוביקלו םיריעצל רשפאל המגמב איה אבצה ירחא ץוביקב הנש לש תוהשה
.תיתרבחה תכרעמה תרכהו יצוביק ןויסינ תריבצ ,תידדה תורכה לש הפוקת
לכ .השפוחו םידומיל ןמזב רשקה תרימש לע לקת םיידדה םיסחי תוחתפתה
.הכרבב לבקתת ץוביקה ייחב תופתתשהו תופתוש היישע

תא םילשהלו רפסה-תיבב םידומילה תונש תא לצנל וינבמ שרוד ץוביקה
.ותרגסמב תורגבה תדועת

תודסומב עוצקמ תשיכרל וא ןושאר ראותל דומלל וינבל רשפאמ ץוביקה
.ץראב הלכשה

םאתהב) והשלכ ימואל תורש תתל ושרדי אבצל םיסייגתמ םניאש ץוביק ינב
.(םתלוכיל

םיריעצ לולסמ
לוכי וז הפוקתב .אבצהמ רורחשה רחאל םינש 6 דע סרפתת אבצ-טסופ תפוקת
לש ודמעמ .רבח תויהל ילבמ ץוביקב וא ,םידומיל ,שפוח תנשב תויהל ריעצה
רב" לש דמעמ אוה תורבחל ולבקתה דעו (ב"י) םידומילה תא ומייס םוימ ריעצה
יוניש לחש םעפ לכב ץוביקה ןיבל ריעצה ןיב םכסה לע םותחל שי ."תושר
.וייח חרואב

,ב"י התיכ ומייס םוימ "תושר-רב" וניה ץוביקב םייח םניא וירוהש ריעצ
ריעצ .('א חפסנ) 1992 תנשמ ףרוצמה ןונקתב ןיוצמכ ןה ויתובוחו ויתויוכז
לע םותחי יאבצה ותוריש תעבו ינפל ץוביקה םע רושק תויהל ונוצר עיבמה הזכ
."תושר רב" םכסה

יאבצה ותוריש םות דע "רבח יולת" דמעמב אוה ץוביקב םיאצמנ וירוהש ריעצ
.וז הפוקתב ץוביקה םע םכסה לע םותחל ךירצ וניאו

ידכב הנשל תוחפל ץוביקב תויחל ררחתשמ לכ לע יאבצה תורשה םות םע
הנש יצח ינב םיקלח ינשל לצפל ןתינ וז הנש .םיריעצ לולסמב בלתשהל לכויש
תוהש תנש יצחב קר בייח ג"י תנש ןתנש ריעצ :ןפודה יאצוי .דחא לכ תוחפל
הנש יצח ץוביקב דבעו רחאתה וסויגש ריעצ .שפוח תנשל ותאצ ינפל ץוביקב
לוכי עבק אבצב תורש לע םתוחה ןיצק .דבלב םישדוח 9 בייח סויגה ינפל רתויו
לבוקמכ ץוביקב תילכלכה ותולת תא קתנלו "שפוח תנש"ל תורשה תא ךופהל
ךלהמב .(תיבב הנשה תא תתל ץוביקל ןיצקה רזוח עבקה םותב) "שפוח תנש"ב
לש ויתובוחו ויתויכזל םאתהב "תושר רב" םכסה לע ריעצה םתוח וז הפוקת
.דמעומ וא רבח וניא ךא וב דבוע ,ץוביקב ההושה

ךכב ןיינועמה ריעצ לוכי יאבצה תורשה רחאל ץוביקב הנש יצח תוחפל םותב
ןונקתב טרופמב ןה שפוח תנשב ריעצ לש תויוכזו תובוח ."שפוח תנש"ל תאצל
םע "תושרה רב" םותחי שפוחה תפוקת יבגל .('ב חפסנ) 1995 רבמטפסמ
תורשה רחאל דימ שפוח תנשל האיצי .םישדחה םיאנתל םכסה לע ץוביקה
.הדעוה לש רושיא תשרוד יאבצה

דויצו רדח ולבקי םתורבח תא דסמל אלב ץוביקב תויחל ורחביש ץוביק ינב
,"אבצ רזוחל יסיסב לס"ל לעמש דויצה .ץוביקה תויורשפאלו םליגל םאתהב
.בוזעל טילחי ריעצהו הדימב וב ראשויו רדחל ךייש היהי

ימד) :החסונה יפל ריעצ לכל ובשוחי םייסיסב הביזע ימדו םייוציפ ,תויוכז
סיסב דויצ לע םוכס + ץוביקב תוהש תונש רפסמ X קתו יזוחא אלל הביזע
."שפוח תונש"ו םידומיל תונש ללוכ אל (רדחב

םידומיל
דומלל םינב לש םנוצרב הרכה ךותמ אב םיריעצ ידומילל דחוימ לולסמ תנקתה
ךרוצה תא ץוביקה תרכה ךותמו ,ל"הצמ םרורחשל תיסחי הבורקה הפוקתב
תוארל העצהה האב ,עוצקמ תשיכר וא םיהובג םידומיל דחא לכל רשפאל
.הלכשההו ךוניחה לולסמ לש דרפנ יתלב קלח םיינוכית לעה םידומילב

רחאל םיריעצ לולסמ תרגסמב םידומילל תונפל יאשר "תושר רב" ריעצ לכ
ילולסמב ובלושי םיריעצה .ל"הצמ רורחשה ירחא הנש תוחפל ץוביקב ההשש
טרופמש יפכ ירשפאה םדקהבו ץוביקה תלוכי יפל ,םתיינפל םאתהב םידומילה
רב" .('ג חפסנ - שדחה ןונקתל םאתהב םייוניש םע) 1995 ראוני ןונקתב
ןונקתל םאתהב םכסהה לע םותחי םיריעצ לולסמב םידומילל ףרטצמה "תושר
.םיריעצ לולסמב םידמול

אוה ךא ,םידמולה תסכמב לבגומ וניא ץוביקב םיריעצ לש תומלתשהה לולסמ
יוטיב ידיל אבה ילכלכה ובצמ יפ-לע דימעהל לוכי ץוביקהש ביצקתב לבגומ
רכש ןומימל םוכס הנש לכ בצקתי ץוביקה .יתנשה םדא תקזחא ביצקתב
.תויומלתשהה ביצקתמ דרפנבו םיריעצ תדעו תצלמה יפ-לע םינב לש דומילה
ןומימה תורוקממ דרפנ יתלב קלחל ובשחי "םיררחושמה םילייחה קוח" יקנעמ
תנמ-לע ירשפאה םדקהב םיריעצ תדעוול תונפל םיריעצה לע ,דומילה רכש לש
.םלוה ביצקת תיינב רשפאל

.תחא הנש דע ריעצ לש םידומילל היינפ תוחדל תיאשר םיריעצ תדעו

תוידומיל תואצוהו הייחמה תואצוה תא םינממ לולסמב םידמולה םיריעצה לכ
ןיינמ .םידומילה תנש ךשמב ץוביקב הדובע ימי 100 -מ תוחפ אל ידי-לע תונוש
הדיחיה םע םואתב .םידומיל תנש התואב 31/8 דעו 1/9 -מ עצבתמ םימיה
ץוחמ הדובע ימיל ,ץוביקב הדובעה ימי תרמה רשפאתת ,שונא יבאשמל
רבסה אלל הסכמב דומעי אלש ריעצ .ץוביקה תפוקל סנכות םתרומתש ץוביקל
הדובע םוי ךרעמ תיצחמ יפל דבע אלש םימיה לע ישיאה וביצקתב ביוחי ,ריבס
.הנשל הנשמ םימי תריבצ ןיא .(ח"ש 120 םויהל ןוכנ) ****ב

םצמצל תנמ-לע םירקי תוחפ דומיל תודסומל םיריעצה תא ןווכל ףאשת הדעוה
םהב תויולעהש תומוקמבו) ןיפור תללכמב םידומיל .תוולנה תויולעה תא
.ריעצל הדעוה ןיב דחוימ ןוידל םינותנ ויהי (לבוקמהמ הברהב תוהובג

ודמעמ יפ-לע םיישיא םיביצקת ,הלכלכ :לולסמב דמול לכל קינעי ץוביקה
.ץוביקב לבוקמכ דגאב יונימ סיטרכו הסיבכ ייתוריש ,הנטק הקפסה ,ץוביקב

השעית אל ,תירטמוכיספה הניחבלו (ךרוצה תדימב) תורגבה תוניחבל הנכהה
.הדובעה ןובשח-לע

.רתויב הרצקה היהת ,ךרוצ הב היהיש הדימב ,הטיסרבינואל הניכמ

םירזוח םניאו הדימב םיריעצה םע תונבשחתה ןיא םיריעצ לולסמ תרגסמב
הזה ללכה ןמ תאצוי .(הדובעה ימי תסכמב ודמע םא) םידומילה רחאל ץוביקל
רוחבל הצורה ריעצ דדועל שי .תיאמדקא הדותע תרגסמב םידומילל הינפ איה
ךלהמב הדובע ימי ןתמ לש יאנתב דומעל לוכי וניאש ןויכ ךא הז לולסמב
תא ריזחי הב ךרדה לע ןיינע לש ופוגלו דחוימ הזוח ומע םותחל שי םידומילה
.וידומיל םות םע תואצוהה

.ץוביקב לבוקמכ לולסמב םיטנדוטסה לע ולוחי תבש תדובעל ץובישו תויונרות

וידומיל ךשמ תא ,םידומילל ותאיצי ינפל ריעצ לכ םע םכסת םיריעצ תדעו
תובוח יולימ ירחא בקעמ עצבתו ,רחבש עוצקמב וא ראותב לבוקמה יפ-לע
.ןנכותמכ לולסמה עוציב לע דומעל תנמ-לע תוידומיל

םרוקמש םיקנעמו םיפסכ ,ץוביקה ידי-לע ןמומי ץוביקה ינב לש דומילה רכש
לש ןומימה תורוקממ דרפנ יתלב קלחכ םיבשחנ ,םיררחושמה םילייחה קוח
תוגלמל תושקב שיגהל םישרדנ םידמולה .לולסמה יבלש לכב דומילה רכש
םיבזוע םינב .(המודכו ת"מס ,חרפ) תוגלמב תוכזמה תויוליעפב ףתתשהלו
.רורחש קנעמ תוחפ דומיל רכש ולבקי

אל ךישמהלו םיריעצ לולסמל תונפל יאשר וניא ,םינש 5 שפוחב אצמנש ריעצ
,רתוי םדקומ לולסמב בלתשה אלש ימ .םידומילה ךלהמב תורבחל לבקתהל
.ץוביקה לש תומלתשה תדעו ךרד םידומילל הנפי

לולסמב רדגומכ דומיל רכשל יאכז וניא ץוביק ירבח םניא וירוהש ריעצ
וא .םיריעצ לולסמל ףרטציו ינוציח רוקממ דומילה רכש תא ןממיש וא .םיריעצ
דומילה רכש תא םלשמ ץוביקה רשאכ םיריעצ לולסמל סנכיהל לכויש
אוה (םידומילה רחא) ץוביקב םינש 4 םות ינפל בזוע ריעצה םאב .(האוולהכ)
האוולהה תכפוה ץוביקב םינש 4 רחאל .ולש דומילה רכש תא ריזחהל בייח
.קנעמל

תפוקת ול בשחת - תורבחל לבקתהל הצורש ריעצ :תורבחל הלבקה יאנת
לבקתהל הצריש ריעצ .(תיביטקאורטר) תודמעומכ (הנש) ץוביקב ותוהש
- רזחו שפוח תנשל אציש ריעצ .תדחוימ השקב שיגי הנשה םות יפל תורבחל
.דמעומכ םישדוח השולש לש תפסונ הפוקת רובעי

םויסמש הפוקתב ץוביקב םילייח - םיריעצ לש םהיתובוחו םהיתויוכז ,םדמעמ
םילייחו םיריעצ ץוביק ירבח םניא םהירוה רשא רידסה תורשה ךשמבו ב"י
הפוקתבו רידסה יאבצה תורשה ןמזב ,יאבצה תורשה ינפלש הפוקתב ץוביקב
םהירוהש ץוביק ינב וא רבעשל ץוח ידלי םהש ,(תורבחל הלבק ינפל) וירחאלש
ץוביקה גהני ,םיצמואמ םידדוב םילייח וא רעונ תרבח ירגוב ,ץוביקה תא ובזע
:ןמקלדכ םהיבגל
ררוגתהל תושר לביק רשא ,תושר-רב חראתמ לש היהי ליעלכ ריעצ לש ודמעמ
.ץוביקב

.(ץוביק-ןב ןלהל) ,ץוביקב וירוהש ץוביק ןב לשכ ויתויוכז סויגה ינפלש הפוקתב
ןב ומכ הדובעב בייח ,ושדוחב שדוח ידימ ץוביקב גוהנש יפכ ביצקתל יאכז
.סויג ינפל ץוביק
.ץוביק ןב ומכ סויג תשפוחל יאכז ל"נה

דמעויש רדחב ץוביקב ררוגתהל יאשר היהי לייחה ,רידסה תורשה תפוקתב
תדעו ייתורישו וב-לכ ,לכוא ,הסיבכ ייתוריש לבקי ,ץוביקה ידי-לע ותושרל
.ץוביקה תוטלחה יפל םיריעצ
תע לכב ץוביקב ררוגתהל לייחל תושרה ןתמו הז רדסה קיספהל יאשר ץוביקה
.ידעלבה ותעד לוקיש יפל
.** ץוביק ןב לייח ומכ םיפסונ םיביצקתל יאכז היהי
םייחה תוחרוא יפלו ,תעל תעמ ויהיש יפכ ויתודסומו ץוביקה תוטלחה יפל גהני
.ץוביקב םיגוהנה

ןמ שקבמו תורובחל לבקתה ןכ םא אלא) הגיהנ ןוישר תוברל תואצוהה לכ
תואירב תואצוה ,תוגירח םייניש לופיט תואצוה , (רותה יפל תוריכזמה
.םירוהה לע ויהי הפוקתה לכב המודכו יטפשמ ץועי ,תודחוימ
תא םירוהה ומלשי תיטרפ העיסנב ץוביקה בכרב הנואת לש הרקמב
.תימצעה תופתתשהה

ןבה תלבקל יאנתכ ץוביקה יפלכ תובייחתהו השקב בתכ לע ומתחי ריעצה ירוה
.הז רדסהל

תישדוח תרוכשמ תמלשהל ףסונב ,רידס תורשב םילייחל םיפסונ םיביצקת **
תישארב םילבקמ ולא םיביצקת .הנטק הקפסא ,םיינפואו םינועש ינוקית :
.דחא םוכסב - ביצקתה תנש ףוס דע סויגה תליחתב וא הנשה

ינפלש הפוקתב (הכימש ,םיעצמ) דויצ תמלשה וללכי אל ולא םיביצקת ***
יאכז אוה ץוביקל ריעצה תרזח םע רורחשה רחאל .הכלהמבו יאבצה תורשה
.דויצ תמלשהל


1995 רבמטפסב

"שפוח תנש"ל םיאצויה םיריעצל

:"שפוחה תנש"ב םיגהונה יבגל םיטרפ ןלהל
.תילכלכ הניחבמ יאמצע ריעצה היהי "שפוחה תנש"ב
.וז הפוקתב םולשת לכ ריעצה רובע םלשמ וניא ץוביקה
.םולשתב - דגא סיטרכ ריעצל ץוביקה קפסי - ונוצר יפל
אדוולו ותדובע םוקממ רדוסמ תרוכשמ שולת לבקל גואדל ריעצה לע
ילומגתו תואירב חוטיב םג ללוכה - ימואל חוטיבל דסומל ורובע םימלשמש
.םיאולימ
.דבלב הנושארה הנשב ותושרל דמוע ריעצה לש ורדח
ישיאה ביצקתב בויחה .ריעצה ןובשח לע ןה ץוביקב תועצבתמה תואצוהה לכ
.הז ביצקתב הבוח תרתי ןכתית אל .ןמוזמב םולשתב וא
טרכארשי/טקנבה תא ץוביקל ריזחי "שפוח תנש"ל אצויה ריעצה
.ץוביקה ןובשחמ - ותושרבש
.ךרוצה תדימב האוולהב ןודל ןתינ
וא דובעל שרדיי ,עובשב םיימוימ רתוי ץוביקב ההושה "שפוח תנש"ב ריעצ
.היחמ תואצוה םלשל

רקיעהו - חלצומ לויט - תניינעמ תוסנתה ,"שפוח תנש"ל םיאצויל םילחאמ ונא
.םולשב ונילא ובוש -


תושר רב םכסה

______ תנשל _____ שדוחל ______ םויב **** ץוביקב םתחנו ךרענש

**** ץוביק
דחא דצמ

___________ .ז.ת ______________ינש דצמ

םתחנש ילבמ _______ ךיראתמ לחה ופגב ץוביקב חראתה חרואהו
;והשלכ םכסה םידדצה ןיב

;ץוביקב תורבחל דמעומ וא/ו רבח וניא חרואהו

- תויונפה ץוביקה תורידמ תחאב ,תינמז חראתהל שקבתמ חרואהו
,ץוביקה לש חוריאה ייתוריש תא חוריאה תפוקת ךשמב לבקלו - הרומתב
;הז םכסהב טרופמכו ויאנת לע "ץוביק ינב" ןונקתל םאתהב לוכה

חוריאה תפוקתב חרואה תושרל רדח דימעהל ןכומ ץוביקהו
;ןלהל םכסהב טרופמכ םיתורישו

בייחתמ אוהו ול עודיו לבוקמ ץוביקב םייחה חרוא יכ ריהצה חרואהו
;יהשלכ הרוצב וב עוגפל אלש

ץוביקב ררוגתי חרואה יכ ץוביקה ןכומ חרואה תרהצה ךמס לעו
;ןלהל םיטרופמה םיאנתב

:ןמקלדכ םידדצה ןיב םכסוהו הנתוה ךכיפל

.ונממ דרפנ יתלב קלח הווהמ הז םכסהל אובמה

הנשמשת אלו דבלב תוחונל תושמשמ םכסהה יפיעס תורתוכ
.םיפיעסה ןכותל שוריפל יעצמאכ

יתלב קלח םיווהמ - "ץוביק ינב" ןונקת ללוכ - הז םכסהל םיחפסנה
.ונממ דרפנ


:םותחה לע םידדצה ואב היארלו

__________________________
__________________________
ץוביקה