תורבחל הלבק
םינוש םיצוביקמ םירדסה

30 ץוביק
תודמעומה תפוקת תא .םידמעומכ אבצהמ ץוביקל םירזוח םינב .תורבחל הלבק
.ל"הצמ רורחשה םוימ םייתנש דע ךיראהל ןתינ
תורבחל לבקתהל ןכומ היהישכו םיריעצ .ו םע ריעצה שגפיי וז הפוקת ךלהמב
.---ב לבוקמכ,(תיאשח העבצה) םודנרפרב הערכהל אשונה אבוי

ךילהת תא רובעל ה/ריעצה לע םידומילל הנושארה הנשה ףוס דע - דמעמ
.תורבח הלבקה

הלבק .ץוביקה ירבח ללכ לש (םודנרפר) תיאשח העבצהב - תורבחל הלבק
.(שילש ינש לעמ) דבלב סחומ בורב

24 ץוביק
םירבדב ואובי תבה/ןבה .תב/ןב לש ותטילקב הרטמה איה תורבחל א - 2
ליגל תב/ןבה עגיהמ רחאי אל ,תורבחל הלבקל רשקב ריעצ רוד תדעו םע
.28

1995 - 23 ץוביק
תמדוק הטלחה תלטבמ תאז הטלחה - .תורבחל הלבק םע םידומיל רושקל ןיא
רשוא .הנושארה םידומילה תנשב תורבחל ותלבק לע טילחהל ריעצה לע היפל
27.9.95. ץוביק תחישב

12 ץוביק
ופוסב היהת ,תורבחל הלבק לע הטלחהה וב בצמל ליבוהל :העצהה תרטמ
.דחאכ ץוביקהו ריעצה לש תובוחו תויוכז ורדגוי הטלחהל דע .ךילהתה לש


םייח ךרדל ךפוה רשא ,תיב אוה ץוביקה וב ,לולסמב תומדקתה רשפאל
.הערכהו הקידב רחאל ,רשאכו םא -
תלבק ינפל רובעל םיריעצה וכרטצי ותוא ,תיב רנימס וא הלועפ היהת
.ץוביקב תורבח לע הטלחה

,םוקמב ההשו ל"הצמ ררחתשה זאמ םישדוח 3 תוחפל ופלח ,רבח תויהל ןבה רחב
דע לבוקמכ ,יפלקב העבצה ךרעית .םיריכזמלו םינבה תדעוול השקב שיגי
.הכ
.רחא ץוביק רבח לכל ויתובוח/ויתויוכזב הוותשה ,תורבחל לבקתה

שגות השקבה :ה/ריכזמל/םינבה תדעוול השקב שיגהל שי - תורבחל הלבק
.םישדוח המכ ץוביקב ההש ,"ןב-דמעומ"/"דמעומ"הש רחאל

1994 - 8 ץוביק
:28 ליג רחאל ריעצה דמעמ

םייקי םירבח .ו זכרמו םיריעצ .ו זכרמ ,ר"וי - ריכזמ בכרהב תווצ
םיכשמנו הדימב וידומיל םויס םע וא - הז ליגל ועיגהב ריעצ לכ םע החיש
ךישמהל תורשפא ןיא .תורבחל הלבק בלשל עיגהל הרטמב ,הז ליגל רבעמ
תווצה ןיב דחוימ רדסה השענ ןכ םא אלא הז ליגל רבעמ "דמעומ" דמעמב
.ריעצה ןיבל ל"נה

5 ץוביק
ליג דעי אבצהמ ריעצה לש ורורחש םוימ הפי וחוכ :םיריעצ לולסמ
ץוביקב תורבחל סנכיהל םא ,וכרד לא טילחהל ריעצה ךרטצי ןכמ רחאל28 -
.בוזעל וא

4 ץוביק
.תורבחל הלבקב םינתומ םניא םינב ידומיל -
רחאל םיריעצ ידומילל תאצל ולכוי םיריעצ םיטלקנו ץוביקה יכינח -
.תורבחל םתלבקמ הדובע תנש ומילשהש

28 ץוביק
ותוהש תפוקת ול בשחת - תורבחל לבקתהל הצורש ריעצ :תורבחל הלבקה יאנת
תורבחל לבקתהל הצריש ריעצ .(תיביטקאורטר) תודמעומכ (הנש) ץוביקב
רובעי - רזחו שפוח תנשל אציש ריעצ .תדחוימ השקב שיגי הנשה םות יפל
.דמעומכ םישדוח השולש לש תפסונ הפוקת