לאומש ןג ץוביק

םיריעצל םידומיל ירדסה לע הדובע תווצ

20.11.98

תווצה תעצהעקר

,תונורחאה םינשב .1990 תנשמ לאומש-ןגב םייק םיריעצל םידומילה רדסה
םיבייחמש םיישק ורצונ ,דומילה תויולע תורקייתהו םידמולה יוביר םע
.תונורתפ

ךרוצל ןהו ,םילבגומ םיבאשמב הדימעל הנעמ ןה םיעיצמ ונשביגש םירדסהה
לעו הריחבה לע הבר תוירחא טנדוטסל שי םהבש םילולסמב םיטנדוטסה
.תובוחב הדימעה

.תילכלכ תואמצעו "לס" רדסה :םידומיל ירדסהל םילולסמ 2 םיעצומ
רשפאל ידכ ,ליבקמב םילולסמה ינש לש םמויק תא רשאל שקבמ תווצה
.ול םיאתמה לולסמה תא רוחבל טנדוטס לכל

:םיחנמ תונורקע

יאכז ריעצ לכל רשפאמו ההובגה הלכשהה דודיעב הבר תובישח האור ץוביקה
.םידומילל תאצל

.םמצע תא םישגהלו חתפתהל ידכ רוחבל שפוחל םיקוקז םיריעצ

.תישיא תוירחא בייחמ ,םיריעצל הריחבה תוכמסו הימונוטוא ןתמ

.םינושה םילולסמ ןיב הריחבה תועצמאב הנעמ תלבקמ םיריעצה ןיב תונושה

לע ושעי ,ץוביקל םיריעצה ןיבש רשקה קוזיחו תידדה םיסחי תכרעמ תיינב
יכרצ ןיבל ץוביקה יכרצ ןיב תבלשמה תיתכרעמ הייאר ךותמ ,גולאיד ידי
.םיריעצה

תחימצל ףונמ היהיו עדיה יבאשמ םושיי רשפאי תיקסע תומזי חפטמ םילקא
.הרבחהו קשמה

:סיסב תורדגה

תטלחהל םאתהב( םיריעצה ילולסמ פ"ע םידומילל יאכזש ריעצ לכ - תואכז
.דומלל אצוי )10.5.96 םוימ החישהץוביקה תוטלחה פ"ע ולוחי םידומילה ןומימל תואכז יללכ - םידומיל ןומימ
.תומייקהרחבנה םידומילה לולסמל תויטנבלר ךותמו ךרוצה תדימב ונתני תוניכמ
לש הרקמב תונבשחתה ךרוצל ,לולסמל רבעמ תפסונ םידומיל תנשכ ורכוי)
.(ץוביקה תביזעשארמ םוכיסב ,תיעוצקמ הדועת / ןושאר ראות = תיסיסב םידומיל תדיחי
.הוולמה ףוגה םעףוגל דמולה ןיב םתחי ,טנדוטסה תובוחו תויוכז טרפמה - יתנש םכסה
.רחבנה םידומילה לולסמל םאתהב ,הוולמהךרוצל ללוכה םיריעצה תויומלתשה ביצקתל סנכי - ל"הצמ ישיא ןודקפ
.םויה םייקתמש יפכ ,םידומילה ןומימ.תוגלמ תלבקל תויורשפאה לכ תא תוצמל שרדי דמול לכ - תוגלמ

(הלכשה תדעו) הוולמה ףוגה

טנדוטסה ייח לש םיבחרה םיטביהב קוסעלו תיתכרעמ הייאר ףקשל :ותרטמ
.וידומיל ךלהמב

וידיקפת

.םתדובעו םהידומיל רחא בקעמו יוויל ,םיטנדוטסה םע רשק .א

.('וכו תוישיא תוינפ ,םיישדוח תוח"וד ,תונובשח לוהינ) ףטושב לופיט .ב

.קשמל ,וידומיל ידכ ךות ,טנדוטסה לש המורתה תלוכי יוצימ .ג

.ץוביקב תיעוצקמ תובלתשהב םידומילה םושייב עויס .ד

,הלכלכ ת/שיא ,הלכשה תי/רבזג ,נ"אשמ ת/גיצנ ,ת/זכר ףוגה בכרה
.תי/טנדוטס.םייקה הנבמב תומלתשה תדעו תא ףילחי הז ףוגש ץילממ תווצה -

וסנכי תפסותה תמלשהל םידעוימה הדובעה ימי תולע - לסה רדסהב -
.לסה תרקת לע תופסונה תואצוהה ןומימ ךרוצל ,הוולמה ףוגה תפוקללס רדסה .1יללכ

ןהו ,דמולל ץוביקה ןיבש םיסחיה תכרעמל ןה תללוכ הבושת עיצמ הז רדסה
,תובוחה ןיבל םידומילה תולע ןיב הקיזה תרבגה י"ע ,םיילכלכה םיטביהל
.תיביטקפא הדובעב

דמעמ

.רבח וא דמעומ היהי םידומילה תפוקת ךשמב טנדוטסה דמעמתויוכז

:מ בכרומ לסה.םידומילה דסומ תשירד יפ לע ל"כש.(קושה יאנת פ"ע) עבקיש םוכס הבוג דע םירוגמ.םויה םירשואמה םיטירפ תמישר יפל תוולנ תואצוה.עובק ימוי םוכס תרגסמבו חוויד לומ ל"שא

תנשל ןוכנ ,ח"ש 23,000 לש הבוגב גג תרגסמב םיללכנ לסה יביכרמ ללכ
סחייתהבו ץוביקה תוטלחהל םאתהב ןכדועי םוכסה הבוג .ט"נשת םידומילה
.ןכרצל םיריחמה דדמלתואצוה תא ןנכתל ויכרצ יפ לע טנדוטסה יאשר ,לסה תרגסמ ךותב
.םידומילה

חוויד טנדוטסל רסמיו תוסנכה/תואצוה טרפיש דמול לכל ישיא סיטרכ להוני
.ישדוח
תובוח

תרגסמב ,דמול וב דסומב תושרדנה םידומילה תובוח לכב דומעי טנדוטסה
.םכסהב תרדגומה ןמזה

תויונרות תבוחבו הדובע ימי 110 לש סיסב תסכמב דומעי טנדוטסה
.םיצובישו

יאכז אוהש שפוח ימי טעמל ,דמול וניאש םימיה לכ תא דובעי טנדוטסה
.םוי -110ל רבעמ םג ,םהל

תדובע / ץוביקה יפנעב) ץוביקה תודסומ י"ע תעל תעמ עבקי הדובעה םוקמ
םימייקה םילהנה פ"עו םידומילה לולסמל תויטנבלרל הפיאש ךותמ ,(ץוח
.לאומש-ןגב

תולעה תא ץוביקל ריזחי ,לסה תרגסממ תוהובג וידומיל תואצוהש טנדוטס
:תואבה םיכרדה תחאב תפסונהלש וכרע יפ לע) הדובעה תודסומ םע םואתב ,ץוביקב הדובע ימי תפסות .1
.(ץוביקב ףנע ותואב הדובעה םוי

.ץוביקל רכשה תרבעהו ץוביקל ץוחמ הדובע .2

.ןהיגוסל תוגלמ .3

םואתבו ,הנש ידימ םסרפתתש םישרדנ תועוצקמ תמישר פ"ע תיפנע הגלמ .4
.הוולמה ףוגה םע

ץוביקה י"ע םידומילה תקספה רורגת רדסהה תובוחב הדימע יא .5
.ץוביקל טנדוטסה תובוח רזחהו (הוולמה ףוגה תוירחאב)רבכ "שבי לע" ליעפהל ,רבזגהו םיתורישה תזכר תעצה תא לביק תווצה
.תאז רשאל החישל ץילממו (רשואיו הדימב) לסה רדסה תא הנשהתילכלכ תואמצע רדסה .2

יללכ

הבוחב תאשונו םיריעצל תיתועמשמ םייח תפוקת איה םידומילה תפוקת
ןוצרה ,םייחה לש יאמצע לוהינ :םהילא סחייתהל שיש םיפסונ םיכרצ
.תורחא תוישיא תוביסו ץוביקל ץוחמ םייחב תוסנתהלו ףשחיהל

ידכ ךות ,תוטבלתהה תפוקתב ץוביקה םע רשקה ךשמה תא רשפאמ לולסמה
.תיבכ ץוביקב הריחבה תא םדקל יושעש רבד ,ץוחב םייחב תוסנתה

תפוקתב תוחיתפו תושימג רשפאיש ךכמ רכשנ אצי ץוביקה ,ונתעדל ,ןכל
.ול הצוחמ וא ץוביקב ונייח דיתע יבגל םיעירכמ ונתיברמ הירחאלש ,וז םייח

טנדוטסה לש ותולע תא תיתועמשמ הרוצב תיחפמ הז רדסה בושח תוחפ אלו
(םירגובמו םיריעצ) םיטנדוטס רתויל רשפאי ,ןכלו תומלתשה תדעו ביצקתב
.ןותנ ביצקתב דומללדבלב ץוביק ינב םיאכז הז לולסמלדמעמ

."תילכלכ תואמצעב ןב" היהי ריעצה

.בשות ודמעמ היהי ץוביקב ררוגתמו הדימב

תויוכז

.יאטיסרבינוא ל"כש הבוגב דומיל רכש דמולל ןממי ץוביקה

בשותכ ץוביקב ררוגתהל ,םידומילה תפוקת ךלהמב דמולל רשפאי ץוביקה
ללוכ ,ויפ לע ויתובוח אלימו האשרה םכסה לע םתחש יאנתב ,(תושר-רב)
.ץוביקב ויתואצוה רובע םימולשתה

תובוח

.ץוביקל ץוחמ הדובעב תופסונה תויולעה לכ תא ןממי טנדוטסה

תא רוגסל תוירחאה וילעו ,לולסמה ךלהמב ישיא ביצקת ןתני אל טנדוטסל
.םידומילל ותאצ ינפל (םייק םא) ובוח.רוביצה תעידיל םאיביו םיטרפה תא שבגי הוולמה ףוגה -


ןדלא ינש רובע Email וחלש םיטרפל
mash_enosh@gan.org.il
לאומש ןג ץוביק שונא יבאשמ תווצ