לאומש ןג ץוביק תוריכזמ
1998 ראורבפ


ץוביקה תא ובזע םהינבש םירוהל קנעמ

ובזע םהינבש םירוהה לכל עויס אוהו הקזחא ישדוח 6 הבוגב קנעמה - א
קסע תחיתפל עויס וא תואירב ,רויד ,דומיל יכרצל ןתינו ,ץוביקה תא
.ילכלכ

ונהנו ץוביק ירבח םתויהב ודמל םהינב רשא םירוהל ןתניי אל קנעמה - ב
.םידומיל תואצוה רזחה לש רוטפמ

,ץוביקה םע בזועה לש םייפסכה ויניינע ורדסויש רחאל קר ןתניי קנעמה - ג
.ץוביקל ףסכ בייח וניאש אצמנו

םיקנעמ 9 הבוגב םויק תואצוה ביצקתב םוכס בצקוי קנעמה אשונל - ד
.הנשל

גיציו ריכזמ ,רבזג :לולכיש תווצ תוירחאב היהי קנעמה אשונב לופיטה -ה
.םירבח תדעו

לאומש ןג ץוביק תוריכזמ
06-6320110:סקפ - 06-6320900 :ןופלט
ינורטקלא ראוד
mazkir_gan@gan.org.il