לאומש ןג ץוביק תוריכזמ
1997 לירפא

שפוח תנשל האיצי להונ
םיריעצ שפוח
רחאל תיבב הנש תוחפל ההש ריעצהש ינפל אל היהת שפוח תנשל האיצי (1
.הנש יצח - (תילכלכ תואמצעב אלש) עבקו ג"י .ל"הצמ רורחשה
.ופוגל ןודי הרקמ לכ ,םידחוימ םירקמב - שפוח תנש תכראה (2
.רתויה לכל םיקלח ינשל שפוחה לוציפ רשפואי םיגירח םירקמב - לוציפ (3
,תבחרומ תוריכזמב רושיא ,םיריכזמל היינפ - שפוחל האיצי רושיא להונ (4
.תוריכזמ ףד םוסרפ
הז ףסכב שמתשהל ןיא ,תומלתשהל דחוימ - םיררחושמ םילייח ןרק (5
.ותושרל דומעי ףסכה - תומלתשהה ינפל ריעצה בוזעי םא .םירחא םיכרצל
.ףסכה תא ריזחי ץוביקל הרזח םא/תעב

(םיריעצ שפוח וניאש םי/רבחל שפוח וא) תוחפשמ שפוח
.תפסונ הנשל הכראהב תורשפא םע הנשל ןתינ (1
,תבחרומ תוריכזמב רושיא ,םיריכזמל היינפ - שפוחל האיצי רושיא להונ (2
.תוריכזמ ףד םוסרפ
םויס רחאל םידומיל תנש לכ לע הדובע תונש 2 ינפל אל ןתניי ,הרקמ לכב
.םיריעצ לולסמ
.שפוחה םותב ץוביקל סנכוי שפוחה תונש רובע תינויסנפה הריבצה םוכס (3

(רויד) שפוחל םיאצויה לש תויוכזו תובוח
גוס .הנש ךשמל םירבחה תושרב הריד תראשנ ץראב םיריעצ שפוח תנשב (1
.תוריד תדעו םע עבקי הרידה
ה/רבחה בוש םע .תוריד תדעו תושרל הרידה תרבוע ל"וחב שפוח תנשב (2
ישיאה דויצה תא) ויתויואכז תמרל הווש המרב רויד לבקי אוה התיבה
.(תוריד תדעו ןסחמב ןסכאל ןתינ
.ב"צר שפוחהמ תלבגומ הפוקת ךשמל לאומש-ןגב םירוגמל רדסה (3
.החפשמה תושרב הרידה תראשנ אל ץראב תוחפשמ שפוח תנשב (4
:תוחפשמ שפוח תנשב (5
.תוריד תדעו תושרל הרידה דומעת ,םיקיתו ןוכישב הרג החפשמה םא (1
םכוסי - הרידב ראשייש דויצה ,תוריד תדעו ינסחמב ןסכואי ישיאה דויצה
לבקת שפוחה ףוסב .הרידה עבצית ,החפשמה תרזח םע .תוריד תדעו םע וילע
.הרזחב התריד תא החפשמה
המרב הריד התרזח םע לבקת ,רבעמ ןוכישמ שפוחל תאצויה החפשמ ב (2
.םי/רבחה לש תויואכזה תמרל הווש

דגא סיטרכ
םא אלא ,םישדוח 3 ךשמ שפוח שומישל סיטרכה ראשיי שפוחל האיציה םע
,תינכטה תוריכזמל רזחוי סיטרכה וז הפוקת םותב .ל"וחל ריעצה אצי ןכ
.סיטרכה רובע ומלשי ,ץוביקה ירבח ,וירוהש רדסהל ריעצה עיגה ןכ םא אלא

ח"פוקל םימולשת
יתכלממ תואירב חוטיבב וחטבי ודיבעמ שפוחל אצויה רבח ,ךליאו 1.1.95-מ
דיבעמה ןכאש אדוול םירומא - שפוחל םיאצויה החפשמ וא רבח .ץוביקה אלו
.ח"פוק סקנפ לבקל תינכטה תוריכזמל תשגל שי .םחטבמ
,ח"פוק :ןוגכ ,הבוח יחוטיבב ומצע חטבל רבחה לע :שפוחב רבחל םיחוטיב
תואירב חוטיב :ןוגכ ,םימילשמ םיחוטיבבו ,'וכו בכר ,ימואל חוטיב
.'וכו בכרל ףיקמ חוטיב ,הדובע רשוכ ןדבוא חוטיב ,םילשמ

םייטנגמ םיסיטרכ
.'וכו טמופינס ,יארשא יסיטרכ :תונובשח תלהנהל ריזחהל שי

ימואל חוטיבל םימולשת
תוריכזמל תשגל שי םירקמה לכב .ץוביקה י"ע םימלושמ םניא ,תינורקע
.םירבסה תלבקל תינכטה

םיחוטיב
.חוטיבל יארחאה םע םאתל .שפוחל אצויה ח"ע

הסיבכ
.שפוחל םיאצויל הסיבכ יתוריש ויהי אל

םיינישה תואירב
תא איבהל ,רבחה תוירחאבו ,םיינישה תאפרמ גאדת שפוחל האיציה םרט
תמיתס) דבלב רמשמ לופיט ןתניי שפוחה תפוקתב .הניקת המרל םיינישה בצמ
.(םירוח

היירפס
.שפוחל האיציה ינפל םירפסה לכ תא ריזחהל שי

םיביצקת
םע תויוכז/תובוחה תא רידסהלו ןכדועמ ביצקת ח"וד ח"הנהמ איצוהל שי
תויונחב תוליעפ ולומ םייקלו ביצקתב ףסכ ריאשהל תורשפא שי .רבזגה
.ץוביקה ירבחל םניח םינתינה םיטירפה תא אלמ ריחמב ונקי ובלוכב .ץוביקה

םיכמסמ
העיסנב רושקה רחא ךמסמ לכ ןמממ וניא ךא ןוכרד תאצוה ןמממ ץוביקה
.ל"וחל

הדובע/שפוח ימי
ופקזי ,םירודיס םשל ,שפוחל האיציה ינפל שפוח ימיל רבחה קקזנ םא (1
.ול העיגמה תיתנשה השפוחה ןובשח לע הלא םימי
.רבחה לש שפוחה ימי םיספאתמ - שפוחל האיציה םע (2
לע אל םג ,ץוביקהמ שפוחל האיציה ינפל יטרפ ןפואב רכתשהל ןיא (3
.רבחה לש שפוחה ימי

תופתתשה
.ץוביקב םיעוריאה לכב ףתתשהל ןמזומו יוצר רבחה

תבותכ
.שפוחב ירוגמ םוקמב ןופלט רפסמו תבותכ ריאשי השפוחל אצויה רבח

האפרמ
ןתניי תורשה .םיפוחד םירקמ טעמל האפרמב לופיט ןיא שפוחב םירבחל
.וירוגמ םוקמב ח"פוקב

בכר
.וז הפוקתב ץוביקה בכרב שומיש ןיא

ןופלט
םינפ תוחישל לבגוי ןופלטה ,שפוחל האיצי לע תוריכזמהמ העדוה תלבק םע
חותפ ץוח וק ריאשהל ונוצר לע שפוחל אצויה עידוי ןכ םא אלא - דבלב
םוכס וב שיש) יטרפ ביצקת וא םירוהה ח"ע היהי םולשתהו (דבלב ץראל)
וילע ,ל"וחל רבחה אציי רשאכו םא .(ןופלטה תונובשח יוסיכל םיאתמ
תוחיש לע ביוחי רבחה) רגסיי ןופלטהו םינופלטה יארחאל ךכ לע חוודל
.(חוויד אל םאב ולש ןופלטהמ ועצובש

לאומש ןג ץוביק תוריכזמ

06-6320110 :סקפ 06-6320900 :ןופלט
ינורטקלא ראוד
mazkir_gan@gan.org.il