לאומש ןג ץוביק תוריכזמ
1997 ץרמ


(הרומתב הדובע) דחוימ םיריעצ רדסה

תרשפאמ ךא ,םייקל המוד לולסמ ריעצל תרשפאמ םיריעצ רדסהל וז תפסות
לבקלו ,רחא ינויח ףנעב וא ,ר"חיבב דבועכ ותשפוחמ הנש יצח תושעל ול
.הרתונש הנשב ,ל"וחב לויטה וא ותשפוח ןומימל 5,000$ לש םוכס ץוביקהמ
םיגירח םירקמב ךא שפוחה ןמזב הדובעל ףדעומ םוקמ ר"חיבב הארי ץוביקה
.(הדובע תדעו רושיאב) רחא ינויח הדובע םוקמב דובעל רשפאי
,הדובע זכר ,קשמ זכרמ ,(תווצה זכר) ריכזמ :ללוכ רדסהב לפטיש תווצה
םע שגפיהל - תווצה דיקפת .םיריעצ תווצ יארחאו לעפמב םדא-חוכ זכר
.תוריכזמב ורושיא ינפל ,רדסהב הדובעה יאנת תא ותיא םכסלו ריעצ לכ

ןוידה ינפל תווצה זכר םע שגפיי ,הז רדסהל ףרטצהל הצורה ריעצ - 1
.תוריכזמבו תווצב

,רדסהה תווצב רשואתש תישיא תינכת יפל עבקיי רדסהה תלחתה דעומ - 2
.רחא ינויח ףנע וא לעפמה יכרוצל סחייתהבו

םייקה רדסהה יפ לע ר"חיבב הנושארה הנשב ודבע אל רשא םיריעצ - 3
םיישדוח תוחפל לש הרשכה רובעל םיבייח םהב תויולת ןניאש תוביסמו
.האבה הנועב רדסהל ףרטצהל ולכויש תנמ לע הנועב

- (הדובע ימי 150) רדסהה תרגסמב הדובע תנש יצח ריעצה םילשה - 4
תא .םינש 3 ךשמל ליעל תורומאה תורטמלו רומאכ ףסכה ותושרל דומעי
.שפוחל ץוביקהמ ותאיצי םע לבקי ותדובע תרומת ףסכה

הפוקתב שמימ אלו ,ולא םינש 3 ךשמב ץוביקה תא ריעצה בזועו הדימב - 5
.ותושרל ףסכה דומעי ,רחא רדסה לכמ הנהנ אל ןכו ,ותשפוח תא וז

םידומילל תאצל שקיבו שפוחל תאצל ונוצר לע ריעצה רתיוו הדימב - 6
יאכז היהי לאו שפוחכ וז הפוקת אל בשחית אל ,םיריעצ רדסה תרגסמב
.ףסכל

יאכז הז ןמז ךשמב .שפוחה תפוקתמ קלח איה ר"חיבב הדובעה תפוקת - 7
היהי אל .דבלב ישיא ביצקתו םויק תואצוה ביצקתל ץוביקב דבועה ריעמה
.ל"וח תודוקנל תואכז ,םידומיל ,תורגב תמלשה ,שפונל יאכז

תמייק ,תוישיאה תוינכתלו תונועה יכיראת לש הפיפח ןיאו הדימב - 8
וליפא) תכרעמה יצוליאל םמצע תא םיאתהל ץמאמ ושעי םיריעצהש הייפצ
תיביטקרטא ןיידע העצההש החנהב תאזו (שפוחל רתוי תרחואמ האיציב רבדה ךורכ
.תרחא הביטנרטלא לכל סחיב רתוי

.הנועה םותב הרקמ לכב רמגית ריעצה תדובע - 9

150-מ תוחפ אל ריעצה רוסמי הב הנש יצחל תלבגומ רדסהה תפוקת - 10
ץוביקב ראשנו הדימב ,רדסהב הדובע ימי 150 רמגב .םיאלמ הדובע ימי
ךישממו דובעל קיספמו הדימב .הרומת אלל דובעל ךישמי ,ןמז קרפ דוע
םיביצקתהו םיתורישה םג ול וקספיי ,האיציל ונגראתה ךרוצל ץוביקב תויהל
.םייעובש ירחא

ריהבהל תנמ לע םיריכזמה םע ריעצה שגפיי ,רדסהה םות ינפל םייעובש - 11
.םילהונו םינמז-חול

ולכוי ,םיריעצ שפוחל תומדוק תוטלחה יפ לע םיאכז רשא םיריעצה לכ - 12
.ל"נה רדסהב הדובע אוצמל

ןמזכ וז הפוקתמ יצח ול בשחית ,רדסהה ןמזב םיאולימ השעיש ריעצ - 13
.הדובע ימיכ ובשחיי אל הלחמ ימי .הדובע

יאשר היהי ץוביקה .םיריעצה םע תועש לש תונבשחתה לכ היהת אל - 14
.תולבוקמה תומרונב הדימע-יא לש םירקמב רדסהה תא קיספהל

אלו ,ץוביקל ץוחמ תפסונ הדובע דובעל ריעצה לכוי הז רדסה ןמזב - 15
.תועש תושעל לכוי

.ץוביקה לש בכר רוכשל ןתינ רדסהה ןמזב - 16

.עבקב םיאצמנש הלאכו עבק אבצ ימייסמ רדסהל סנכיהל ולכוי אל - 17

יפל םיפנע ןיב דוינ לש תורשפא היהת לעפמב הדובע ןיאו הדימב - 18
.תופוקת יתשל רדסהה תקולח לש וא ךרוצה

תקספה לקשית ,ףנעה תושירד יפל רדסהה יאנתב דומעל לכוי אלש ריעצ - 19
.רדסהה

150 דבוע ריעצה וב רשא ץוביקהו ריעצה ןיב אלמ םכסה אוה רדסהה - 20
םימכסה ןיא .שפוחל ותאיצי םע 5,000$ לבקמו שרדנל םאתהב הדובע-ימי
.הדובע ימי רפסמ יפל ףסכ תלבק ןיאו שאר וטלחוה םא אלא םייקלח

,רמולכ) ךוניחב יצחו הנש לש הדובע רחאל ךוניחב רדסה תושעל רשפא - 21
.(ךוניחב םייתנש לש הדובע ירחא 5000$ לבקל היהי ןתינ


לאומש ןג ץוביק תוריכזמ
06-6320110 :סקפ - 06-6320900 :ןופלט
:ינורטקלא ראוד
mazkir_gan@gan.org.il

םיריעצה תקלחמל הרזח