לאומש ןג ץוביק תוריכזמ
1996 רבמצד


הביזע להונ

.קיודמ הביזע ךיראת לע םיריכזמל העדוה (1

.תינכט תוריכזמל דגא סיטרכ תרזחה (2

ימואל חוטיב) םינושה םיחוטיבה יבגל תינכטה תוריכזמה םע םואת (3
.הביזעה ינפל (תואירב חוטיבו

.הביזעה ךיראתמ םייעובש ךות םיריכזמל הרידה חתפמ תרזחה (4

.תונובשח תלהנהל יארשאה יסיטרכ תרזחה (5

.(יטרפה ביצקתב הבוח/תוכז ללוכ) הביזעה ימד יבגל רבזגה םע םואת (6


לאומש ןג ץוביק תוריכזמ

06-6320110 :סקפ 06-6320900 :ןופלט
:ינורטקלא ראוד
mazkir_gan@gan.org.il


םיריעצה תקלחמל הרזח