לאומש ןג ץוביק תוריכזמ
1998 ראוני


תורבחלו תודמעומל הלבקל םיכילה

תודמעומ

רזחש ץוביק בזוע וא טלקנ
תודמעומל היינפ (1
הטילק רדסה תנכה (2תורבח

ץוח דלי / ץוביק ןב - א
.תוריכזמב רושיא (1
.החישב הטלחה (2
ותרבעהו ריכזמה י"ע םיטרפ תמלשה ,"רבחכ לבקתהל השקב" ספוט יולימ (3
.תונובשח-תלהנה תלהנמל

רזוח - בזוע ןב / טלקנ - ב
.תוריכזמב רושיא (1
.החישב הטלחה (2
.ד"וע תמיתח + רבח/דמעומל לבקל ריהצת יולימ (3
.ישיאה קיתב קוית (4
.הטילק רדסה עוציב (5


לאומש ןג ץוביק תוריכזמ
06-6320110 :סקפ 06-6320900 :ןופלט
ינורטקלא ראוד
mazkir_gan@gan.org.il