לאומש ןג ץוביק תוריכזמ
1998 רבוטקוא


ץוביקב תויטרפ תונותח אשונב "קוה דא" תווצ תוצלמה

:ץוביקב (רוביצה ללכל תוחותפ ןניאש) תויטרפ תונותח רדסה

,לאומש-ןגב גוהנה תויצוביקה תונותחה יפואב תוארל ךישממ תווצה - 1
תצלמומהו תירבחה ,הפיה הבושתה תא ,ירוא-תיב דיל רוביצה ללכל תוחותפה
.ץוביקב הנותח םויקל

דויצ וא תוריש לכ לבקי אל ץוביקב תיטרפ הנותח תביסמ ךורעיש ימ - 2
.חטשה טעמל ץוביקהמ

תובשחתה ךות תונותח תדעו םע םאותי תיטרפה הביסמה יפואו םוקימ - 3
הביסמה תא םייקל ץילממ תווצה .הנותחל םינמזומ םניאש םירבחה ללכב
תיבל דומצה "םידרוה אשד"ב וא םירוהה תיב דיל ,הכירבה דיל תיטרפה
.ירוא

רזחה ץוביקהמ לבקת ,ץוביקב תיטרפ הנותח תביסמ םייקתש החפשמ - 4
הנותח תולע תיצחממ רתוי אלו לעופב תולעה תיצחמ לש הבוגב תואצוה
תיטרפה הנותחל םינמזומ םניא ץוביקה ירבח ובש הרקמב .הליגר תיצוביק
.רתוי ךומנ םוכסב תואצוה רזחה לקשיי -


לאומש ןג ץוביק תוריכזמ
06-6320110:סקפ - 06-6320900 :ןופלט
ינורטקלא ראוד
mazkir_gan@gan.org.il