לאומש ןג ץוביק תוריכזמ
1998 רבוטקוא


שפוחב םיאצמנ/םיאצויה לש םהירדח

:(םיריעצ לולסמב םניאש) םירבח יבגל - 1
םירבחל םירדח לש הרימש דוע היהת אל - תורידב יטוקאה רוסחמה לשב - א
.שפוחב
.ץוביקה לש ושומישו ויכרצל םהיתוריד תא ונפי שפוחל םיאצויה םירבחה - ב
ורזחי שפוחה רחאל .שפוחב םירבח לש תורידל עובק רייד סנכי אל - ג
.םהלש עבקה תורידל םירבחה
.הרידה תריסמב םג תינתומ היהת שפוחל האיציה - ד

:םיריעצ לולסמב םיריעצ יבגל - 2
ךשמל הריד דומעת ,ץראב שפוחב אצמנה ,םיריעצ לולסמב ,ריעצ תושרל - א
.הנש
.תוריד תדעו םע םואתב עבקיי הרידה גוס - ב

לאומש ןג ץוביק תוריכזמ
06-6320110:סקפ - 06-6320900 :ןופלט
ינורטקלא ראוד
omri_cn@gan.org.il

םיריעצ תקלחמל הרזח